3 DAGEN en 3 NACHTEN

 

Goede Vrijdag- Paaszondag, klopt dat met de Bijbel?

 

 

Jezus Christus zei dat Hij zou worden begraven gedurende drie dagen en drie nachten.

Valt dit te rijmen met een "Goede Vrijdag" kruisiging/begrafenis en een opstanding op een "Paaszondag," een periode in het graf die nauwelijks anderhalve dag in beslag neemt? Of verhullen de evangeli‘n een verrassende, eenvoudiger oplossing die perfect past bij wat Jezus voorzegd had?

 

Toen Maria Magdalena aankwam, terwijl het nog donker was, vond ze de steen weggerold en het graf  was al leeg!

Bron: Scott Ashley

 

In Mattheźs 12: 38, lezen we waar enkele van de schriftgeleerden en Farizee‘n Jezus vroegen om een ​​teken om te bewijzen dat Hij de Messias was: "Meester, wij zouden van U een teken willen zien."

Maar Jezus antwoordde dat het enige teken dat Hij zou geven, was dat van de profeet Jona:

"Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijnÓ (Mattheźs 12: 40).

 

Traditionele opvattingen passen niet

Maar hoe kunnen we "drie dagen en drie nachten" inpassen tussen enerzijds een vrijdagmiddag kruisiging/begrafenis net voor zonsondergang en een opstanding op zondagmorgen bij zonsopgang anderszijds?

Deze traditionele visie bestrijkt een tijdspanne dat Jezus in het graf is geweest van maar slechts anderhalve dag (een dagdeel en twee nachtdelen)!

Sommigen geloven dat Christus 'uitspraak dat Hij "drie dagen en drie nachten in het hart der aarde" zou zijn niet zo nauw moet worden genomen en geen letterlijke tijdsspanne vereist van om en nabij72 uur.

Zij redeneren dat elk deel van een dag, zelfs slechts enkele minuten, kan worden beschouwd als een hele dag.

Zo beredeneren ze dat de resterende minuten vanaf het moment dat Christus werd begraven (vrijdagmiddag net voor zonsondergang), tot zonsondergang beschouwd kunnen worden als het eerste dagdeel.

 

Opgesomd komen ze met de volgende interpretatie:

- Resterende minuten van vrijdag: het eerste dagdeel

- Vrijdagavond: de eerste avond,

- Zaterdag: het tweede dagdeel,

- Zaterdagnacht: de tweede avond,

- En een paar minuten in de vroege ochtend op zondagochtend: het derde dagdeel.

 

Maar waar is dan de derde avond gebleven?

Met andere woorden zelfs als men een paar minuten van het daglicht op vrijdag en een ander paar minuten op zondagochtend als "dagdelen" aanrekent, dan nog faalt deze interpretatie om uit te leggen hoe slechts twee nachten (vrijdagavond en zaterdagavond) omgezet kunnen worden in de drie nachten waarvan Jezus sprak.

Het Schrift is heel duidelijk over het feit dat Jezus al was opgestaan ​​v——r Maria Magdalena bij  het graf aankwam vroeg op zondagochtend, terwijl het nog donker was" (Johannes 20: 1-2).

 

Dus in werkelijkheid, kunnen er geen delen van zondag als een heel dagdeel gerekend worden, daar Jezus al was opgestaan ​​v——r het aanbreken van de dageraad.

Jonah: 1: 17, waarnaar Jezus verwees, zegt specifiek dat " Jona drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis was.Ó

We hebben geen Bijbelse gronden om aan te nemen dat Jezus slechts twee nachten en ŽŽn dagdeel bedoelde. Als Jezus slechts van de late vrijdagmiddag tot zondagochtend vroeg in het graf was, dan is het teken dat Hij gaf als de geprofeteerde Messias NIET in vervulling gegaan!

 

Wat is nu is waar? Is er iets mis met de woorden van Christus, of is er iets mis met de traditionele opvatting met betrekking tot van wanneer en hoe lang Hij in het graf was?

Laten we zorgvuldig de details vanuit de evangeli‘n onderzoeken. Als we dat doen, onthullen we het echte verhaal van hoe Jezus 'woorden in vervulling zijn gegaan exact zoals Hij aangaf!

 

Twee Sabbatten genoemd

Let op de volgorde van de gebeurtenissen beschreven in Lucas 23. Het moment van JezusŐdood, evenals Zijn overhaaste begrafenis vanwege de naderende Sabbat, dat begon bij zonsondergang, wordt verteld in Lucas: 23: 46-53.

Vers 54 geeft vervolgens aan Ňhet was de dag van de voorbereiding en de Sabbat brak aan.Ó

 

In de Joodse samenleving van die tijd, werden zwaar kookwerk en schoonmaak gedaan op de dag voor een Sabbat in voorbereiding daarop. Dus de dag v——r de Sabbat werd bekend in de volksmond als  "de voorbereidingsdag"of kortweg "de voorbereiding."
De Bijbelse Sabbat valt op zaterdag, de zevende dag van de week.

Volgens de Bijbelse rekenwijze, beginnen dagen bij zonsondergang (Leviticus: 23: 32; vergelijk Genesis: 1: 5, Genesis: 1: 8, Genesis 1: 13).  Dus alle wekelijkse Sabbatten beginnen op vrijdagavond bij zonsondergang en eindigen op zaterdagavond bij zonsondergang.

Op basis van deze feiten, hebben veel mensen klakkeloos aangenomen dat hier de wekelijkse Sabbat bedoeld werd en dat Jezus daarom gekruisigd werd op een vrijdag.

Er zijn echter twee soorten "Sabbatten" in de Bijbel:

a) de reguliere wekelijkse Sabbatdag, dat op de zevende dag van de week valt, en

b) zeven jaarlijkse Heilige Dagen (vermeld in Leviticus 23). Jaarlijkse Sabbatten, die konden vallen en meestal vielen op doordeweekse dagen anders dan de normale wekelijkse Sabbatdag. Er is dan sprake van Sabbatdag op bijvoorbeeld: dinsdag en donderdag!

 

Was de dag nadat Jezus gekruisigd werd een wekelijkse Sabbat, of ŽŽn van deze jaarlijkse heilige dagen?

Johannes: 19: 31 geeft duidelijk aan dat deze naderende Sabbat een jaarlijkse Sabbat was "want de dag van die Sabbat was een grote dagÓ (Herziene Statenvertaling) of Ňwas een hoge dag" (NBG vertaling).

Deze term verwijst niet naar de wekelijkse Sabbat (vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang), maar in deze context verwijst het naar de eerste dag van het feest van de Ongezuurde Broden, ŽŽn van Gods jaarlijkse Heilige Dagen (Exodus 12: 16-17; Leviticus: 23: 6-7).

Een aantal van de Bijbelcommentaren, encyclopedie‘n en woordenboeken zal bevestigen dat Johannes niet verwijst naar de wekelijkse Sabbat hier, maar eerder naar een ​​van de jaarlijkse Sabbatten.

Volgens de Bijbelse kalender, in dat jaar viel deze hoge Sabbatdag op een donderdag (wat betekent dat die hoge Sabbat begon op woensdagavond bij zonsondergang).

We kunnen dit bevestigen door te kijken naar de details in de Evangeli‘n-die ons laten zien dat er twee afzonderlijke Sabbatdagen worden genoemd in ŽŽn week!

Luke: 23: 55-56 vertelt ons dat de vrouwen, na het zien dat het lichaam van Christus in het graf werd gelegd net voor zonsondergang,"teruggekeerd waren en maakten zij specerijen en mirre gereed" voor de laatste zalving van het lichaam.

Dat hebben ze niet gedaan tijdens de hoge Sabbat, die enkele minuten later zou beginnen. Ze zouden immers niet zoveel arbeid hebben gedaan op een Sabbatdag, wekelijks of jaarlijks, omdat het zou beschouwd worden als een Sabbatovertreding. Ze moesten wachten totdat deze hoge Sabbat voorbij zou zijn.

Dit wordt bevestigd door het evangelie van Marcus , waarin staat:

  "En toen de Sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht [die konden ze niet op een Sabbat hebben aangeschaft], om Hem te gaan zalven"(Marcus 16: 1).

De vrouwen moesten wachten tot deze (eerste hoge) Sabbat voorbij was voordat ze de specerijen konden kopen die zouden worden gebruikt voor de zalving van Jezus 'lichaam.

Vervolgens vertelt Luke: 23: 56 ons dat, na het aankopen en de bereiding van de kruiden en oli‘n, "zij op de Sabbat rustten naar het gebod." Dat betekent dat ze de kruiden kochten en gelijk daarna weer moesten rusten vanwege een (tweede) Sabbat. Met andere woorden twee Sabbatten kort op elkaar in één week! Deze tweede Sabbat die in de Evangeli‘n genoemd wordt is de reguliere wekelijkse Sabbat, die gehouden werd van vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang.

Door gegevens in beide evangeli‘n met elkaar te vergelijken-waar Mark ons vertelt dat de vrouwen specerijen gekocht hadden na de Sabbat en Lucas ons vertelt dat ze de kruiden voorbereid hebben voordat zij rustten op de Sabbat, kunnen we duidelijk zien dat er twee verschillende Sabbatten hier besproken worden.

De eerste, zoals Johannes: 19: 31 ons vertelt, was een "hoge dag" -de eerste dag van het feest der Ongezuurde Broden, die op een donderdag van dat jaar viel. De tweede was de wekelijkse Sabbatdag, de zevende dag van die week.

 

Teken van de Messias

  Nadat de vrouwen rustten op de reguliere wekelijkse Sabbat, gingen zij  vroeg op de eerste dag van de week (zondag) naar het graf van Jezus, "terwijl het nog donker was" (Johannes 20: 1), en vonden dat Hij al was herrezen (Matteźs: 28: 1-6; Mark: 16: 2-6; Luke: 24: 1-3).

Jezus werd niet opgewekt bij zonsopgang op zondagochtend. Toen Maria Magdalena "terwijl het nog donker was" aankwam, vond ze de steen weggerold en het graf was al leeg!

Als we rekeninghouden met de gegevens in alle vier de evangeli‘n, dan wordt het beeld helder. Jezus werd gekruisigd en begraven laat op woensdagmiddag, net voor een Sabbat begon bij zonsondergang. Maar dat was een hoge Sabbatdag, die duurde van woensdag zonsondergang tot donderdag zonsondergang die week, een dag eerdere dan de normale wekelijkse Sabbat, dat duurde van vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang.

Paschadag (14de Nissan) waarop een lam werd geslacht is altijd de dag voor een hoog heilige feestdag (15de Nissan), een feestdag  en

een hoge Sabbatdag die volgt op een Pascha namelijk de eerste dag van Ongezuurde Broden. Dit lezen we in Leviticus 23 waarin Gods feestdagen uiteengezet worden:

ŇDit zijn de feestdagen van de HEERE, de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen.

 5 In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond,  is het Pascha voor de HEERE.

 6 En op de vijftiende dag van die maand is het Feest van de ongezuurde broden voor de HEERE. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten.

7 Op de eerste dag moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen (Leviticus 23:4-7).

 

Hoewel niemand getuige was van de opstanding van Jezus (die in een verzegeld graf plaatsvond), moest het zijn gebeurd drie dagen en drie nachten daarna (van woensdag in de buurt van zonsondergang tot zaterdag in de buurt van zonsondergang) om Zijn woorden en het Bijbelse bewijs te leveren -waarbij Jezus Zijn graf verliet na zonsondergang aan het einde van de wekelijkse Sabbat.

Deze tijdslijn past perfect bij de drie nachten (woensdagavond, donderdagavond en vrijdagavond) en de drie dagdelen (donderdag, vrijdag en zaterdag).

Dit is de enige tijdslijn die in harmonie is met Jezus 'eigen profetie van hoe lang Hij in het graf zou zijn.

En, zoals we gezien hebben, past het perfect bij alle details die in de evangeli‘n hierover zijn vastgelegd.

We kunnen er zeker van zijn dat de periode die Jezus opgaf als bewijs dat Hij de Messias was,  precies de tijdsduur was die Hij voorspelde.

Omdat de meeste mensen de Bijbelse Heilige Dagen van God niet begrijpen die Jezus Christus en Zijn volgelingen onderhielden, komen ze inzicht te kort om de chronologische gegevens te begrijpen die zo nauwkeurig voor ons bewaardzijn geblven in de evangeli‘n.

 Met andere woorden: Goede Vrijdag is niet de dag dat Christus werd gekruisigd en klopt derhalve niet met de waarheid. Men zou eerder moeten spreken van Goede Woensdag.

Wilt u meer weten over Gods feestdagen die nog steeds van kracht zijn? Bestel dan gratis ons boekje: Gods plan volgens Zijn heilige dagen.