The UNITED CHURCH of GOD - Holland  
Donaties en ANBI-Publicatie 


Nieuwe zaken

Nederlandse literatuur

 

Other News

   
.
   


Donaties

Indien u zich geroepen voelt dit werk te steunen, kunt u uw financiële bijdrage overmaken op onze bankrekening:
Deze financiële bijdragen maken het mogelijk om de literatuur gratis aan te kunnen bieden en worden derhalve zeer op prijs gesteld. UCG Holland heeft een ANBI status waardoor uw giften en bijdragen tevens aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Bankrekeningnummer NL43ABNA0538360747
BIC: ABNANL2A
Banknaam: ABNAMRO


of


Bankrekeningnummer: NL72INGB0003561825
BIC: INGBNL2A
Banknaam: ING BANK NV

ten name van UCG Holland te Gouda

 

 

ANBI Publicatie

Algemene gegevens

Naam                                                         United Church of God - Holland
Telefoonnummer                                          084-8704080
RSIN / Fiscaal nummer                               807715360/ 807715360B01
Website                                                      www.ucgholland.nl
E-mail                                                         info@ucg-holland.nl
Adres                                                          Giessenweg 20-109
Postcode                                                     3044 AL
Plaats                                                          Rotterdam
Postadres                                                    Postbus 93
Postcode                                                     2800 AB
Plaats                                                          Gouda

 • Samenstelling bestuur

United Church of God – Holland (hierna ook: UCG Holland) is verbonden met United Church of God, an International Association, gevestigd in Cincinnati, Ohio, Verenigde Staten. Deze Kerk heeft wereldwijd verschillende lokale vestigingen en dienaren, verspreid over heel Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Azië en Oceanië.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente in Nederland wordt gevormd door vijf leden die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente in Nederland.
Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden.

 • Doelstelling

Onze visie
Een Kerk (kerkelijke gemeente) geleid door Gods Heilige Geest, samengevoegd en bijeengehouden door wat elk lid bijdraagt, waarin ieder lid zijn (haar) aandeel levert en alle leden groeien in liefde om mee te werken aan het vervullen van Gods grote doel voor de mensheid om vele kinderen tot heerlijkheid te brengen (Efeze 4:16; Hebreeën 2:10).
Onze doelstelling
Onze doelstelling is om het evangelie van Jezus Christus en het Koninkrijk van God te prediken in Nederland, België, overzeese gebiedsdelen en de rest van de wereld waar de Nederlandse taal gesproken wordt, om discipelen te maken en te zorgen voor deze discipelen.
Op een andere manier gezegd: UCG Holland legt zich erop toe om de christelijkheid van het Oude en Nieuwe Testament te begrijpen en in praktijk te brengen als een bruikbare en verantwoorde invulling van het dagelijks leven. Leden worden aangemoedigd om betrokken te zijn bij hun gemeenschap (kerkelijke gemeente) en om hun licht te laten schijnen in de wereld. Ze worden onderwezen vanuit de Bijbel en aangemoedigd om de Bijbel te bestuderen en daarbij alles te bewijzen vanuit Gods Woord. Ze zijn vrij om zichzelf te uiten in een atmosfeer van vertrouwen en openheid in de gemeente.

 • Beleidsplan

Het beleidsplan omvat een achttal uitgangspunten.

 • Organiseren van erediensten en feestdagen in lijn met Gods Woord.
 • Verkondigen van het evangelie.
 • Vertalen en uitbrengen van boekjes, Bijbelstudies en artikelen.
 • Publiceren van tweemaandelijks blad en supplement.
 • Distribueren van gratis literatuur.
 • Bezoeken van leden en potentiële leden.
 • Organiseren van activiteiten.
 • Het bijhouden van een website.

Ad 1. Organiseren van erediensten en feestdagen in lijn met Gods Woord

Een van de belangrijkste activiteiten van UCG Holland is het organiseren van wekelijkse Sabbat erediensten en diensten op jaarlijkse Sabbatdagen ofwel Gods feestdagen. Daartoe worden zalen gehuurd verspreid over Nederland en België, afhankelijk van de bereikbaarheid voor de leden en/of sprekers. Gastsprekers kunnen op kosten van UCG Holland worden uitgenodigd.

Het Loofhuttenfeest organiseren wij momenteel niet in Nederland. Onze gemeenteleden maken gebruik van feestplaatsen in bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, Engeland etc.

Ad 2. Verkondigen van het evangelie

Het evangelie wordt op diverse manieren door ons verkondigd. Hierbij maken we gebruik van advertenties via internet aan de hand van Google adwords.
Verder organiseren we seminars en opendeurdiensten. In de toekomst zullen we mogelijk videoprogramma’s van Beyond Today op You Tube voorzien van Nederlandse ondertiteling. Ook met behulp van de onder ad 3. en 4. genoemde punten tracht UCG Holland haar doel te verwezenlijken.

 

Ad 3. Vertalen en publiceren van boekjes, Bijbelstudies en artikelen

Om boekjes in het Nederlands uit te geven vertalen wij Engelstalige boekjes van United Church of God, an International Association, in het Nederlands. Om deze kosten te beheersen worden de vertalingen gemaakt door (een van de) leden op basis van nul-urencontracten..

Om de kosten van het drukken van deze vertaalde boekjes en Bijbelstudiecursussen te besparen worden de boekjes in Duitsland gedrukt om zo een quantumkorting te realiseren samen met de aantallen die in opdracht van onze Duitse zusterorganisatie Vereinte Kirche Gottes worden gedrukt

Per boek worden in principe 1.000 exemplaren per keer gedrukt, waarvan de voorraad wordt bewaard in ons magazijn in Rotterdam.
Zowel de (vertaalde alsmede de nog niet vertaalde, Engelstalige) boekjes als de Bijbelstudiecursussen worden om niet verstrekt. Deze zijn ook via onze website te downloaden.

Ad 4. Uitbrengen van tweemaandelijks blad en supplement
Het uitbrengen en distribueren van ons tweemaandelijkse blad The Good News is het voornaamste middel waardoor wij mensen kennis van God trachten bij te brengen en waardoor wij onze abonnees op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de wereld gezien vanuit een Bijbels perspectief. Ons lezersbestand bestaat uit ongeveer 1.000 lezers. De lezers komen uit Nederland maar ook daarbuiten, zoals Aruba, België, Curaçao, Luxemburg en Suriname.

Het supplement is een Nederlandstalig artikel dat apart wordt gedrukt voor onze lezers en dat tezamen met de Good News wordt verzonden. Het supplement wordt geschreven door vrijwilligers uit onze gemeente.
Zowel het supplement als de Good News worden om niet verstrekt. Deze zijn ook via onze website te downloaden.

Ad 5. Bezoeken van leden en potentiële leden

Deze bezoeken worden op verzoek van de leden of potentiële leden afgelegd. Deze bezoeken worden meestal afgelegd door ouderlingen en diakenen, die soms worden vergezeld door leden. Vaak gaat het om vragen het beantwoorden van vragen, zalvingen en pastorale aangelegenheden.

Ad 6. Organiseren van activiteiten
Activiteiten organiseren we gemiddeld zes keer per jaar. De bedoeling hiervan is om hechtere banden te smeden tussen de leden. Voorbeelden van activiteiten zijn:

 • volleybal;
 • bowling;
 • picknick;
 • spelletjesavond;
 • bbq;
 • speciale thema-avonden voor mannen/vrouwen.

Ad 7. Het bijhouden van een website
Het opzetten en bijhouden van de website www.ucgholland.nl is vrijwilligerswerk.

 • Beloningsbeleid

Leden van het bestuur en eventuele commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 • Verslag activiteiten

In 2015 zijn de volgende activiteiten verricht:

 • Publikatie van Bijbellessen
 • Vertaling van diverse boekjes
 • Organiseren van erediensten en feestdagen
 • Organiseren van diverse activiteiten (volleybal, picknick, bbq, thema-avond voor mannen/vrouwen).
 • Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de jaarrekeningen over voorgaande jaren. In 2016 besteedt UCG Holland het merendeel van de inkomsten aan het organiseren van erediensten en feestdagen (zaalhuur), het vertalen en drukken van publicaties en het ondersteunen van de gemeente.


 • Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaand de vastlegging van de baten en lasten over de afgelopen drie jaren.

 

2012

 

2013

 

2014

 

Inkomsten

 

 

 

 

 

 

Giften

 €       44.896

 

 €       41.550

 

 €       43.593

 

 

 

 €       44.896

 

 €       41.550

 

 €       43.593

Uitgaven

 

 

 

 

 

 

Huur zalen

 €        7.065

 

 €        4.413

 

 €        4.728

 

Vertaling

 

 

 €       13.983

 

 €        9.225

 

Drukkerij/verzending

 €       15.834

 

 €       13.050

 

 €       20.586

 

Huur opslagruimte

 €        2.206

 

 €        2.112

 

 €        2.145

 

Overig

 €        4.689

 

 €        5.699

 

 €        3.536

 

Ondersteuning gemeente

 €        2.770

 

 €        1.200

 

 €        1.800

 

 

 

 €       32.564

 

 €       40.458

 

 €       42.019

 

 

 

 

 

 

 

Saldo baten/(lasten)

 

 €       12.332

 

 €        1.092

 

 €        1.574

Toelichting:
Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de reserve.

 • Toelichting

Kerkgenootschappen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De inkomsten bestaan uit de vrijwillige bijdragen van kerkleden alsmede uit donaties van derden. UCG Holland ontvangt geen overheidssubsidie en is sinds 1 januari 2008 ANBI geregistreerd.

TOP


 Link naar United Church of God - AIA | Home  | vorige

United Church of God-Holland