Welkom op de Bijbel Multiple Choice Quiz van United Church of God Holland.
De bijbelquiz: Profetieën voor gevorderden bestaat uit 25 meerkeuze vragen.
Vul uw antwoorden in en sluit af door op het uitslagknop aan het eind te drukken.
Veel succes!

1. Welke vrucht hebben Adam en Eva gegeten?
a)Grannaatappel.
b)Appel.
c)Vrucht van de boom van goed en kwaad.
d)Vrucht van de boom des Levens.

2. In Openbaring 12 wordt Satan definitief uit de hemel verbannen. Wanneer vindt dit plaats of heeft dit plaatsgevonden?
a)Net voor WOI (Eerste Wereld Oorlog)
b)Voordat Jezus Christus mens werd, zag Hij Satan al als een ster uit de hemel vallen.
c)Bij de 5de Bazuin, als de put des afgrond wordt geopend.
d)Net voor de Grote Verdrukking en voor het begin van Tijd, Tijden en een ½ Tijd.

3. Hoelang duurt de Grootste Verdrukking allertijden van Mattheüs 24:21?
a)1 jaar
b)2 ½ jaar
c)3 ½ jaar
d)7 jaren

4. Hoelang duurt de Dag des Heren?
a)1 Dag
b)7 Dagen
c)1 Jaar
d)7 Jaren

5. Hoe is de indeling van de Dag Des Heren?
a)Is een periode na Christus komst en bestaat uit 7 schalen
b)Is de 7de zegel die uit 7 bazuinen bestaat waarvan de laatste bazuin uit 7 schalen bestaat.
c)Is de dag waarop Christus naar de Aarde komt en bestaat uit: voeten op de Olijfberg zetten, vechten tegen leger van het Beest en de Valse profeet en het werpen van die twee in de poel des Vuurs.
d)Bestaat uit donkerheid en een leger die komt Jeruzalem bezetten.

6. Wanneer komt Jezus Christus terug en plaats Zijn voeten op de Olijfberg?
a)Op het precieze moment dat de Zon zwart wordt, Maan rood en sterren vallen.
b)Bij het openen van de 7de Zegel
c)Net vóór het begin van de Dag des Heren
d)Bij de 7de Schaal als die gegoten wordt dan zal Hij Zijn voeten zetten op Aarde.

7. Wat bedoelt Jezus Christus in Mattheüs 24: 16-20 met vlucht naar de bergen ten tijde van de Gruwel des Verwoesting en de belegering van Jeruzalem?
a)Dat geldt alleen voor de Joden om te vluchten.
b)Dat iedereen moet vluchten naar berg Zion en berg Moriah
c)Het is een vlucht dat plaats heeft gevonden in 70 na Chr. en nu niet meer geldt voor deze tijd.
d)Hij bedoelt een moment in de toekomst dat een ieder dan moet vluchten uit Jeruzalem en Judea.

8. Wie is het Beest van Openbaring 13 en 17?
a)President Barak Obama
b)De secretaris-generaal van de Verenigde Naties
c)De Paus en de Katholieke Kerk
d)Zowel het Heilige Roomse Rijk als zijn Leider worden aangeduid als het Beest.

9. Wat is het Merkteken van het Beest van Openbaring 13 vers 16?
a)Een biometrische chip die in je rechterhand en/of je voorhoofd wordt geïmplanteerd.
b)Soort tatoeage die men in de toekomst krijgt op de rechterhand of voorhoofd
c)Een kruis die men krijgt op het voorhoofd of rechterhand op As-woensdag.
d)Het houden van zondag, Kerst, Pasen, Nieuw Jaar en overige feesten die het Beest heeft geïntroduceerd als kenmerk. Door de algemene acceptatie van deze kenmerken van het Beest wordt het moeilijker voor Gods mensen om God te aanbidden zonder op te vallen.

10. Waar slaat het getal 666 van Openbaring 13: 16 op?
a)Dat getal krijgt men als de letters in de naam van Keizer Nero uitgedrukt wordt in getallen en deze worden opgesomd.
b)Dat getal krijgt men als de letters in de Hebreeuwse naam voor het Romeinse Rijk (Romiith) uitgedrukt wordt in getallen en deze worden opgesomd.
c)Als de Griekse benaming van het Beest: Lateinos (Romeinen) uitgedrukt wordt in getallen en deze cijfers worden opgesomd.
d)Is de naam van de allerlaatste Paus uitgedrukt in getallen en opgesomd.

11. Wat is waar, met betrekking tot 1290 dagen, 1335 dagen en Tijd, Tijden en ½ Tijd van Daniel hoofdstuk 12?
a)Ze beginnen allemaal tegelijk.
b)Ze zijn eigenlijk jaren volgens: een dag voor een jaar principe.
c)Ze eindigen tegelijk namelijk bij de terugkomst van Jezus Christus
d)Geen enkel van de bovengenoemde antwoorden is correct.

12. In de laatste week van de 70 weken profetie van Daniël 9 gaat iemand een verbond sluiten of versterken met velen, Wie is deze iemand?
a)Christus
b)Een prins van een Volk de leider van Europa die Jeruzalem gaat bezetten in de eindtijd.
c)De Paus
d)De leider van de VN ( Verenigde Naties)

13. Wanneer wordt de Zon zwart en de Maan rood, Mattheüs 24:29 en Openbaring 6:12?
a)De Zon wordt niet echt zwart het is een metafoor.
b)Wanneer God een zwart gat bij de Zon plaatst welke het zonlicht absorbeert.
c)Wanneer de 5de engel zijn schaal giet en het Rijk van het Beest wordt verduisterd.
d)Aan het einde van de Grote verdrukking, net voor het begin van de Dag des Heren.

14. Wat is de bijbelse definitie van Tijd zoals bedoeld wordt in: Tijd, Tijden en een ½ Tijd van Daniël 7 en Daniël 12?
a)Tijd is een periode die op 1 Tishri begint en op 1 Tishri eindigt.
b)Tijd is afkomstig van het woord “Mo’ed”: Feestseizoenen en bestrijkt een hele feestseizoenenperiode en begint dus op 1 Nisan en eindigt op 1 Nisan.
c)Tijd is een willekeurige periode van 1 jaar. Men begint op een datum en eindigt op dezelfde datum 1 jaar later.
d)Tijd is een jaar en begint op 1 januari en eindig op 1 januari van het jaar daarop.

15. Wanneer begint en eindigt de Tijd, Tijden en een ½ Tijd?
a)Begint op 1 Tishri en eindigt 3 ½ jaar later op 1 Nisan.
b)Begint willekeurig maar eindigt exact 3 ½ jaar later.
c)Begint op 1 Nisan en eindigt 3 ½ jaar later op 1 Tishri.
d)Begint op 1 Nisan en eindig 1260 dagen later niet persé op 1 Tishri

16. Hoe is de indeling en de structuur van de periode: Tijd Tijden en een ½ Tijd?
a)Bestaat in het geheel uit 3 ½ jaren van de Grote Verdrukking
b)Bestaat uit drie delen: de Grote Verdrukking, Tekenen aan de hemel en de Dag des Heren samen met een totale duur van 3 ½ jaar
c)Bestaat uit twee delen de Grootste Verdrukking en Tekenen aan de hemel samen met een totale duur van 3 ½ jaar en pas daarna komt de Dag des Heren
d)Dat is de opname ten hemel, waarvan de indeling niet bekend is.

17. Waar slaat 2300 dagen in Daniël 8 op?
a)Deze dagen zijn exact 2300 dagen die in vervulling moeten gaan na de Grote Verdrukking.
b)Deze dagen zijn 2300 jaren die een periode bestrijken van de Griekse overheerser Antiochus IV Epiphanes (175-163 v.Chr.) tot de terugkomst van Christus.
c)Deze dagen zijn eigenlijk 2300 morgens- en avondoffers en dus maar 1150 dagen die het aantal dagen aangeven waarop het dagelijkse offer werd gestaakt ten tijden van Antiochus Epiphanes’ bezetting van de tempel.
d)Deze dagen zijn eigenlijk 2300 morgen en avondoffers en dus maar 1150 dagen die het aantal dagen aangeven waarop het dagelijks offer in de toekomst wordt gestaakt.

18. Wie zijn de 4 dieren van Daniël 7 (Leeuw, Beer, Luipaard, Vreselijk dier)?
a)Dat zijn Engeland, Rusland, Duitsland en Amerika.
b)Dat zijn Egypte, Babylon, Meden en Perzen, Gog en Magog.
c)Dat zijn Babylon, Meden en Perzen, Griekenland en Romeinen.
d)Babylon, Meden en Perzen, Grieken en Amerika.

19. Waarmee komen de 7 zegels van Openbaring 6 en 8 het beste overeen?
a)De 7 Zegels komen overeen met de 7 bazuinen
b)De 7 zegels komen overeen met de 7 schalen.
c)De 7 zegels komen overeen met de 7 wetten van succes.
d)Ze komen overeen met de tekenen der tijden in Mattheus 24, Lucas 21, Marcus 13.

20. Met wat komen de 10 tenen van het Beeld uit Daniël 2 overeen?
a)Met de 10 horens van Daniël 7
b)Met de 10 horens van Openbaring 17.
c)Met de koppen van het beest van Openbaringen 13.
d)Ze komen overeen met de 10 geboden.

21. Waar zullen de 2 getuigen voor 3 ½ dag dood liggen Openbaring 11: 1-13?
a)In Brussels het hoofdkwartier van het BEEST.
b)In Rome met name het Vaticaan ookwel genaamd Babylon en Egypte.
c)In Washington DC.
d)In Jeruzalem

22. Wie is de hoer, die het beest van Openbaring 17 berijdt?
a)De kleine horen met ogen en mond van Daniel 7
b)De valse Christelijke kerk die macht heeft over koningen der aarde.
c)Het beest uit de aarde met twee horens als het Lam maar spreekt als de Draak.
d)Alle bovenstaande antwoorden zijn goed.

23. Waar zal de laatste slag in de eindtijd plaatsvinden tussen Christus en de legers van de wereld, het Beest en de tien koningen (Opembaring 19:19)?
a)In Armageddon.
b)In Vallei van Jezreel
c)Ten Oosten van Jeruzalem in het Kidron vallei
d)Bij de Eufraat rivier als die droog komt te liggen

24. Hoe komt Jezus Christus terug naar aarde?
a)In twee stadia 1ste keer om de heiligen heimelijk mee naar de hemel te nemen voor 7 jaar (Rapture) en de 2de keer om met hen terug te keren om Zijn Koninkrijk op te richten..
b)In één keer als een dief in de nacht voor iedereen ook voor de ware Christenen
c)In twee stadia: eerst heimelijk op de plaats van bescherming voor 3½ jaar dan neemt Hij de gemeente mee naar de hemel voor de bruiloft om daarna met de wolken terug te komen.
d)Zichtbaar als de zonneschijn met de wolken bij de 7de Schaal als die gegoten wordt.

25. Wat is de Gruwel des Verwoesting in de eindtijd ( Mattheüs 24: 15, Daniël 12:11)?
a)Dat is een beeld van het Beest dat in de te bouwen tempel te Jeruzalem wordt opgericht door het beestmacht.
b)Dat is het leger van het beestmacht die Jeruzalem komt bezetten.
c)Dat is een grote kruis dat door het Beestmacht op de plaats waar er dagelijks geofferd gaat worden gezet gaat worden.
d)Het is iets verfoeilijks in de ogen van God dat geplaatst wordt op de heilige plaats en voor 1290 dagen daar blijft staan.