The UNITED CHURCH of GOD - Holland  
Meer
   The Good News
   Literatuur bestellen
   UCG - AIA

.

 

INLEIDING

De volgende statements hebben betrekking tot  het fundamentele geloof van the United Church of God, an International Association.
Deze zijn niet bedoeld om een volledige geloofsovertuigingen van de kerk weer te geven.
Vragen over doctrine en geloof worden behandeld door een proces onder leiding van de raad van ouderlingen en goedgekeurd door de generale vergadering van ouderlingen (generale vergadering).

FUNDAMENTEEL GELOOF

 1. Wij geloven in ťťn God, de Vader, die eeuwig bestaat in de hemelen, die een Geest is, een persoonlijk Wezen met allerhoogste intelligentie, kennis, liefde, rechtvaardigheid, macht en autoriteit. Hij is, door Jezus Christus, de Schepper van de hemelen en de aarde en alles wat daarin is. Hij is de Bron van leven en Degene voor wie het menselijk leven bestaat. Wij geloven in ťťn Heer, Jezus Christus van Nazareth, die het Woord is en eeuwig heeft bestaan. Wij geloven dat Hij de Messias is, de Christus, de goddelijke Zoon van de levende God, verwekt door de Heilige Geest, geboren in het vlees uit de maagd Maria. Wij geloven dat God door Hem alle dingen schiep en dat er zonder Hem niets is gemaakt dat gemaakt is. Wij geloven in de Heilige Geest als de Geest van God en van Jezus Christus. De Heilige Geest is de kracht van God en de Geest van eeuwig leven.
 2. Wij geloven dat de Schrift, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, Gods openbaring is en Zijn volledige onder woorden gebrachte wil voor de mensheid. De Schrift is in gedachte en woord geÔnspireerd, in de oorspronkelijke geschriften onfeilbaar, het allerhoogste en beslissende gezag in geloof en in leven, en het fundament van alle waarheid.
 3. Wij geloven dat Satan een geestelijk wezen is dat de tegenstander is van God en de kinderen van God. Aan Satan is voor een bepaalde periode heerschappij over de wereld gegeven. Satan heeft de mensheid misleid tot het verwerpen van God en Zijn wet. Satan heeft geheerst door misleiding met behulp van een leger demonen, die opstandige engelen en geestelijke wezens zijn die Satan in zijn opstand zijn gevolgd.

 4. Wij geloven dat de mensheid werd geschapen naar het beeld van God, met het potentieel kinderen van God te worden, deelgenoten van de goddelijke natuur. God vormde de mensheid uit vlees, hetwelk een stoffelijke substantie is.
  Menselijke wezens leven door de levensadem, zijn sterfelijk, onderworpen aan verval en ontbinding, zonder eeuwig leven, behalve als gift van God op Gods voorwaarden en bepalingen zoals in de Bijbel onder woorden gebracht. Wij geloven dat God Adam en Eva voor de keuze stelde van eeuwig leven door gehoorzaamheid aan God of dood door zonde. Adam en Eva bezweken voor de verleiding en waren God ongehoorzaam. Als gevolg daarvan deed de zonde haar intrede in de wereld en met de zonde de dood. De dood heerst nu over de gehele mensheid omdat allen hebben gezondigd.
 5. Wij geloven dat zonde de overtreding van de wet is. De wet is geestelijk, volmaakt, heilig, rechtvaardig en goed. De wet geeft een definitie van Gods liefde en is gebaseerd op de twee grote principes van liefde jegens God en liefde jegens de naaste, en is onveranderlijk en bindend. De Tien Geboden zijn de tien punten van Gods wet van liefde. Wij geloven dat het overtreden van zelfs ťťn punt van de wet de straf op de zonde over een persoon brengt. Wij geloven dat deze fundamentele geestelijke wet de enige weg naar waarlijk leven openbaart en de enige mogelijke weg van geluk, vrede en vreugde. Alle ongeluk, ellende, angst en onheil zijn voortgekomen uit het overtreden van Gods wet.

 6.  Wij geloven dat God deze wereld van machteloze zondaars zo liefhad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf, die, hoewel op alle punten verzocht als wij, zonder zonde heeft geleefd in het vlees. Deze Zoon, Jezus Christus, stierf als een offer voor de zonden van de gehele mensheid. Daar Hij de Schepper van de gehele mensheid is, is Zijn leven van groter waarde dan het totaal van al het menselijk leven. Zijn dood is daarom toereikend om de straf te betalen voor de zonden van ieder menselijk wezen.
  Door deze straf te betalen heeft Hij het voor ieder persoon en voor de mensheid als geheel mogelijk gemaakt, overeenkomstig Gods plan, vergeving te ontvangen van zonden en van de doodstraf te worden bevrijd.
 7. Wij geloven dat de Vader Jezus Christus heeft opgewekt uit de doden, nadat Zijn lichaam drie dagen en drie nachten in het graf had gelegen, waarmee Hij voor de sterfelijke mens onsterfelijkheid mogelijk maakte. Hij is vervolgens opgevaren naar de hemel, waar Hij nu zit aan de rechterhand van God de Vader als onze Hogepriester en Voorspraak.
 8. Wij geloven dat van allen die zich waarlijk van hun zonden bekeren, in volledige overgave en gewillige gehoorzaamheid aan God, en die door geloof Jezus Christus aannemen als hun persoonlijke Verlosser, de zonden worden vergeven door een daad van goddelijke genade. Deze personen worden gerechtvaardigd, verlost van de straf op de zonde, en zij ontvangen de gift van de Heilige Geest, die letterlijk in hen verblijft en de goddelijke liefde verschaft die als enige de wet kan vervullen en gerechtigheid kan voortbrengen. Zij worden door de Geest gedoopt in het lichaam van Christus, dat de ware Kerk van God is. Wij geloven in een waarachtige verandering van leven en houding. Alleen zij die de inwonende aanwezigheid hebben van en geleid worden door de Heilige Geest, zijn van Christus.
 9. Wij geloven in de verordening van de waterdoop door onderdompeling, na bekering. Door handoplegging, met gebed, ontvangt de gelovige de Heilige Geest en wordt een deel van het geestelijke lichaam van Jezus Christus.
 10. Wij geloven dat de zevende dag van de week de sabbat van de Heer onze God is. Ons wordt geboden op deze dag te rusten van onze werkzaamheden en God te aanbidden, in navolging van het onderwijs en voorbeeld van Jezus, de apostelen en de nieuwtestamentische Kerk.
 11. Wij geloven in het houden van het nieuwtestamentische Pascha op de avond van de 14e Abib, de gedenkdag van de dood van onze Verlosser.

 12.  Wij geloven in de geboden en de verplichte viering van de zeven jaarlijkse heilige feesttijden die God aan het oude IsraŽl heeft gegeven om die te houden op de plaats die God verkiezen zal. Deze heilige feesttijden werden gehouden door Jezus Christus, de apostelen en de nieuwtestamentische Kerk. Deze heilige feesttijden zijn profetisch en openbaren Gods plan van behoud.

 13. Wij geloven dat die soorten voedsel welke door God "onrein" worden genoemd in Leviticus 11 en Deuteronomium 14, niet behoren te worden gegeten.
 14. Wij geloven dat het Christenen door de geboden van God is verboden menselijk leven te nemen, direct of indirect, en dat het dragen van wapens met dit fundamentele geloofspunt in strijd is. Derhalve geloven wij dat Christenen zich niet vrijwillig moeten opgeven voor militaire dienst. Wij geloven dat zij, indien zij onvrijwillig worden opgeroepen, op gewetensgronden moeten weigeren wapens te dragen en voor zover mogelijk moeten weigeren onder militair gezag te komen.
 15. Wij geloven in Gods voortdurende gerechtigheid. Deze gerechtigheid wordt getoond door Gods trouw in het vervullen van al de beloften die Hij deed aan de vader der gelovigen, Abraham. Zoals beloofd vermenigvuldigde God Abrahams rechtstreekse afstammelingen zodat Abraham letterlijk de "vader" van vele volkeren werd. Wij geloven dat God, zoals beloofd, Abrahams rechtstreekse afstammelingen Izak en Jakob (wiens naam Hij later veranderde in IsraŽl), materiŽle voorspoed heeft gegeven. Wij geloven dat God door Abrahams Zaad, Jezus Christus, behoud ter beschikking stelt aan de gehele mensheid ongeacht hun fysieke afstamming. Behoud is derhalve geen geboorterecht. Het is vrij toegankelijk voor allen die God roept, en diegenen worden beschouwd als afstammelingen van Abraham die dat naar het geloof zijn, erfgenamen volgens de beloften.
  Wij geloven dat de kennis dat God de fysieke beloften aan Abraham en Zijn nakomelingen heeft vervuld en nog blijft vervullen en dat Hij de geestelijke belofte vervult door Jezus Christus, cruciaal is voor begrip van de boodschap van de profeten en hoe deze betrekking heeft op de wereld waarin wij leven.
 16. Wij geloven dat het Gods doel voor de mensheid is om diegenen die Hij roept voor te bereiden, en die verkiezen, door een leven van overwinnen van zonde, ontwikkelen van rechtvaardig karakter en groeien in genade en kennis, om het Koninkrijk te beŽrven en om koningen en priesters te worden regerend met Christus op aarde na Zijn terugkeer. Wij geloven dat de reden van het menselijk bestaan is letterlijk geboren te worden als geestelijke wezens in het gezin van God.
 17. Wij geloven dat de Kerk dat lichaam van gelovigen is die de Heilige Geest hebben ontvangen en er door worden geleid.
   De ware Kerk van God is een geestelijk organisme. De bijbelse naam is "de Kerk van God" of "de Gemeente Gods".
  Wij geloven dat de opdracht van de Kerk is het evangelie (goede nieuws) van het komende Koninkrijk van God te prediken aan alle volkeren als een getuigenis, en de mensen die nu worden geroepen met God te helpen verzoenen. Wij geloven dat het ook de opdracht van de Kerk van God is de kinderen van God te versterken, op te bouwen en te voeden in de liefde en vermaning van onze Heer Jezus Christus.
 18. Wij geloven in het geven van tienden als een manier om God te eren met ons vermogen en als een middel om Hem te dienen in de prediking van het evangelie, de zorg voor de Kerk, het bijwonen van de feesten en het helpen van de behoeftigen.
 19.  Wij geloven dat de enige hoop op eeuwig leven voor sterfelijke mensen ligt in de opstanding door inwoning van de Heilige Geest. Wij geloven dat bij de wederkomst van Jezus Christus een opstanding tot geestelijk leven zal plaatsvinden voor allen die Gods getrouwe dienstknechten zijn geweest. Wij geloven dat, nadat Jezus Christus 1.000 jaar op deze aarde heeft geregeerd, er een opstanding tot fysiek leven zal zijn van het overgrote deel van alle mensen die ooit geleefd hebben. Wij geloven dat deze mensen, nadat zij gelegenheid hebben gehad een fysiek leven te leven, indien zij tot bekering komen, ook eeuwig leven zullen ontvangen. Wij geloven ook dat diegenen die Gods aanbod van behoud verwerpen, de eeuwige dood zullen oogsten.
 20. Wij geloven in de persoonlijke, zichtbare, aan het millennium voorafgaande terugkeer van de Heer Jezus Christus om over de volkeren op aarde te heersen als Koning der koningen en om Zijn priesterlijk ambt voort te zetten als Heer der heren.
  In die tijd zal Hij zitten op de troon van David. Gedurende Zijn duizendjarige regering zal Hij alle dingen herstellen en het Koninkrijk van God voor eeuwig vestigen.


 Link to United Church of God - AIA | Home  | Previous

©
United Church of God
-Holland