Bijbelstudie Cursus
Les 1
Waarom de Bijbel het woord van God is.
¬ Inleiding.
¬ Crisis op het wereldtoneel
¬ De Bijbel leren waarderen.
¬ Hoe met deze cursus te beginnen
¬ Hoe openbaart God kennis?
¬ Het bestaan van God overwegen.
¬ Waarom de Bijbel anders is.
¬ Hoe de Bijbel gebroken relaties helpt verstevigen
¬ Beantwoording van het mysterie: Waarom God de mens heeft geschapen?
¬ Het grootste Mysterie ontdekken: Het ongelofelijke menselijk potentieel
¬ Op God vertrouwen in een onzekere wereld!
¬ Een Close Up
¬ Gelovigen in God
¬ Mensen die in de Bijbel geloven.
¬ Hulp aan lezers
¬ De boeken van de Bijbel
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Waarom de Bijbelis Gods woord is
Bekijk Les 1in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

HET BESTAAN VAN GOD OVERWEGEN

 

“Het is verbazingwekkend dat elke mens er zich van kan onthouden om te onderzoeken of er een God is; of God rechtvaardig is; of dit leven de enige staat van bestaan is”

-          Samuel Johnson

 

Meer dan 200 jaar na de periode van de literaire gigant Samuel Johnson (1709-1784) schreef journalist en historicus Paul Johnson: “Het bestaan of niet-bestaan van God is de belangrijkste vraag waartoe wij mensen ooit gevraagd worden om het antwoord op te geven. Indien God werkelijk bestaat, en wij dientengevolge geroepen worden voor een ander leven wanneer dit leven eindigt … wordt ons leven een voorbereiding op de eeuwigheid” (The Quest for God, pag. 1, nadruk onzerzijds).

 

Dat is mooi gezegd, maar zelfs in onze niet-kerkelijke Westerse wereld erkent de meerderheid ten minste het bestaan van God. Dus blijft misschien de meer relevante vraag voor ons moderne tijdperk over: Is God werkelijkheid voor ons? Zelfs de besten onder ons gedragen zich zo nu en dan alsof God machteloos is om met onze misstappen om te gaan: niet in staat om te vergeven, ons te bevrijden van schuldgevoelens en ons terug te zetten op het rechte pad.

 

Toch zegt de Bijbel dat “wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken” (Hebr. 11:6).

De aartsvaderen, profeten en apostels ondervonden allen de werkelijkheid van God op een persoonlijke wijze. Neem de aartsvader Abraham. Hij leerde door de tijd heen, dat God in staat was om hetgeen Hij had beloofd tot uitvoering te brengen (Rom. 4:20-21).

 

Natuurlijk, de Bijbel zelf trekt nooit het bestaan van God in twijfel. De Heilige Schriften zijn gebouwd op de solide werkelijkheid en aanwezigheid van God. Zij zijn waarachtige getuigen voor vele persoonlijke ontmoetingen tussen God en Zijn verkozen dienaars – eerst de historische Hebreeuwse profeten en later de apostelen uit de eerste eeuw. De Bijlbel rekent de Hebreeuwse profeten tot de “grote wolk van getuigen” (Hebr. 12:1), die wordt opgesomd in Hebreeën 11, welk hoofdstuk verhaalt van velen van Gods trouwe dienstknechten.

 

Onderhield God persoonlijk contact met bepaalde mensen?

 

“Toen (…) riep God hem uit de braamstruik toe: Mozes, Mozes! En hij antwoordde: Hier ben ik” (Ex. 3:4).

 

Dit is het verhaal over de brandende braamstruik – de eerste van vele persoonlijke, directe gesprekken tussen God en Mozes (vergelijk Num. 12:6-8; Ex. 33:11).

Zoals professor Keith Ward schreef in zijn boek Religion & Revelation, “Wanneer men de bijbelse openbaringsverslagen leest, vindt men lange verslagen van lange, bijna dagelijkse gesprekken tussen Mozes en God. Het lijkt alsof God Mozes’ metgezel is, die hem in bepaalde situaties vertelt wat hij moet doen” (pag. 115).

God verscheen werkelijk aan Mozes om Zijn goddelijke woorden te onthullen, die de profeet nauwkeurig vastlegde voor toekomstige generaties. In de Bijbel wordt ons gezegd: “Mozes schreef al de woorden des Heren op” (Ex. 24:4).

 

Maakte God Zichzelf duidelijk kenbaar?

 

“Voorts zeide Hij: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen” (Ex. 3:6).

 

Degene Die Mozes ontmoette was de God van de Hebreeuwse aartsvaderen zoals Abraham, die eveneens persoonlijk contact had gehad met dezelfde God (Gen. 18). Mozes’ aanvankelijk angstige reactie op de ontzagwekkende aanwezigheid van God is volledig begrijpelijk. Later overwon hij deze angst en verzocht hij God om Hem persoonlijk te zien (vergelijk Ex. 33:18-23; 32:11-14; Deut. 3:24).

Velen vandaag de dag weten niet eens wie en wat God is! Deze fundamentele kennis is ontsnapt aan het overgrote deel van de mensheid. De profeet Hosea klaagde dat het huis van Israël willens en wetens de kennis van God had verloren en verlaten, met tragische gevolgen (Hos. 4:1-6). Hoeveel te meer in deze tijd!

 

Vertellen de bijbelse profeten ons wie de Schepper is?

 

“Zo zegt God, de Here, die de hemel schiep en hem uitspande; die de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot; die aan de mensen die daarop wonen, de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen” (Jes. 42:5).

 

God zegt ons duidelijk dat Hij de Schepper is van zowel de hemelen als de aarde (Gen. 1:1) – en van de menselijke wezens (Gen. 1:26-27; vergelijk Hand. 17-24-26).

Van tijd tot tijd heeft God door de eeuwen heen ervoor gekozen om bepaalde mensen eraan te herinneren dat Hij de Schepper is van alle dingen. De aartsvader Job was zo’n iemand. Vier hoofdstukken in het boek Job zijn gewijd aan het verheerlijken van de ingewikkelde wonderen van Zijn schepping (Job 38-41). Genesis 1 is niet het enige hoofdstuk in de Bijbel over de schepping.

 

Kunnen we meer van God begrijpen door Zijn schepping?

 

“Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien …” (Rom. 1:20).

 

Een millennium daarvoor gaf Koning David op gelijke wijze uiting aan het begrip dat God Zichzelf ook onthult door Zijn wonderbaarlijke schepping (vergelijk Ps. 19:1-6). Voor velen is het logisch dat de schepping een Schepper vereist. Net zoals een nauwkeurig afgesteld horloge niet uit zichzelf tot ontwikkeling komt, schiep ons geweldig, ontzagwekkend universum zichzelf ook niet zomaar. God plande, ontwikkelde en schiep  nauwkeurig. Hij is niet een blinde horlogemaker. God begreep volledig wat Hij aan het doen was (vergelijk Gen. 1:31; Openb. 4:11).

 

Stelt God dat er een direct verband is tussen geloof en gedrag?

 

De Here ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard” (Ps. 14:2-3).

 

De context van Psalm 14 is duidelijk. Ongeloof en ontaard gedrag gaan hand in hand. Echter, hoe beter we God kennen en begrijpen, hoe beter ons christelijk gedrag vermoedelijk zal zijn.          

 

Hoe is Gods benadering en houding ten opzichte van Zijn volk, ondanks het feit dat God Geest is (Joh. 4:24) en ver boven ons verheven is wat betreft aard en gestalte?

 

“Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven” (Jes. 57:15).

 

God “troont in eeuwigheid” en is daarom niet onderworpen aan de fysieke wetten van tijd en ruimte. Toch is Hij snel om te vergeven en degenen, die werkelijk berouwvol zijn en die in hun harten wensen Zijn wil te doen, aan te moedigen (Jes. 55:6-7).

 


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.