Bijbelstudie Cursus
Les 1
Waarom de Bijbel het woord van God is.
¬ Inleiding.
¬ Crisis op het wereldtoneel
¬ De Bijbel leren waarderen.
¬ Hoe met deze cursus te beginnen
¬ Hoe openbaart God kennis?
¬ Het bestaan van God overwegen.
¬ Waarom de Bijbel anders is.
¬ Hoe de Bijbel gebroken relaties helpt verstevigen
¬ Beantwoording van het mysterie: Waarom God de mens heeft geschapen?
¬ Het grootste Mysterie ontdekken: Het ongelofelijke menselijk potentieel
¬ Op God vertrouwen in een onzekere wereld!
¬ Een Close Up
¬ Gelovigen in God
¬ Mensen die in de Bijbel geloven.
¬ Hulp aan lezers
¬ De boeken van de Bijbel
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Waarom de Bijbelis Gods woord is
Bekijk Les 1in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

WAAROM DE BIJBEL ANDERS IS

 

     Gedurende zijn lange en moeilijke “reis” heeft de Bijbel de vele aanvallen met succes doorstaan. Hoewel de Bijbel in de Middeleeuwen verboden was, in de 19e eeuw gebombardeerd werd met kritiek, en in de 20e eeuw in het algemeen werd verwaarloosd, geeft hij niettemin nog steeds betrouwbare hoop en begeleiding aan de mensheid.

     Zoals de auteur David Ewert het zei, “de Bijbel heeft niet alleen de tand des tijds doorstaan, maar ook herhaalde pogingen van de vijanden van God om de Bijbel te vernietigen” (From Ancient Tablets to Modern Translations, pag. 16).

     Hoewel vele auteurs de Bijbel hebben geschreven, raakt de opmerkzame lezer zich er geleidelijk van bewust dat een grote kracht aan het werk is de bladzijden van Genesis tot Openbaringen te doordringen. Geen wonder dat de apostel Paulus de vroege christenen eraan herinnerde dat de Heilige Schriften de “woorden Gods” zijn (Rom. 3:2). Het zijn heilige uitspraken.

     Toen God Zichzelf onthulde op de berg Sinaï, gebood Hij Mozes Zijn Woord vast te leggen en over te brengen aan het volk (Deut. 5:31; 6:1; 17:18, 31:24-26). Uiteindelijk werd het de gewoonte de Schriften hardop voor te lezen in de tempel te Jeruzalem en elders. Burgers konden ze horen, begrijpen en er vervolgens naar handelen. We kunnen bijvoorbeeld zien dat Jezus Christus toegang had tot de Schriften en dat Hij ze hardop voorlas in de synagoge te Nazareth (Luk. 4:16-22). De toehoorders verwonderden zich over Christus’ genadige woorden toen Hij Jesaja’s profetie op Zichzelf toepaste.

     Later werden de apostelen geïnspireerd om brieven te schrijven aan de Kerk, waarin ze vaak de Heilige Schriften uitlegden. Met andere schrijvers en volgelingen van Christus schreven ze de verslagen van Christus’ leven en werk neer, die later algemeen bekend werden als de Evangeliën. God zorgde ervoor dat deze unieke brieven bewaard werden voor latere generaties (2 Petr. 1:15).

     Eeuwen later, na de uitvinding van de boekdrukkunst en de vertaling van de Schriften in moderne talen, kregen ook de gewone mensen toegang tot de Heilige Bijbel. Vandaag de dag is dit Boek der Boeken toegankelijk in vrijwel alle naties. Toch werken de wereldse gedachtepatronen van onze moderne tijd als een sterke beperking om de bladzijden ervan te lezen en te begrijpen.

     De basisgedachte van de wereld van vandaag houdt mensen meestal weg van de Bijbel. Daarom zijn magazines en cursussen, die Gods Woord duidelijk uitleggen en uiteenzetten, absoluut noodzakelijk. We dienen de Bijbel te lezen met goddelijk begrip!

 

Hoe communiceert God met Zijn schepping?

 

Want zie, Hij, die de bergen formeert en de wind schept, en de mens te kennen geeft wat zijn overleg is, … Here, God der heerscharen, is zijn naam” (Amos 4:13).

 

        Door de mens naar Zijn eigen beeld te scheppen, zorgde God ervoor dat communicatie mogelijk zou zijn. Vervolgens zijn menselijke wezens met Gods hulp in staat te begrijpen en te antwoorden op Zijn geestelijke doelen.

 

Toen God wilde dat Zijn volk zou terugkeren naar Jeruzalem uit hun Babylonische ballingschap, was Hij toen in staat om dit te bewerkstelligen door een belangrijke boodschap aan een oude koning te zenden die deze taak zou uitvoeren?

 

In het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, wekte de Here, opdat het woord des Heren, door Jeremia verkondigd, zou wroden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzië, op, om door zijn gehele koninkrijk, ook in geschrifte, deze oproep te doen uitgaan…” (Ezra 1:1).

 

God kan communiceren met wie Hij maar wil, zelfs met wereldse koningen en leiders als Kores. Salomo bemerkte eens, “Het hart van de koning is in de hand des Heren als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt” (Spr. 21:1; vergelijk Ezra 6:22; 2 Kron. 36:22-23).

 

Hoe openbaarde God de waarheid omtrent de heilige identiteit van Zijn Zoon?

 

Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is” (Matt. 16:17, vergelijk de verzen 13-16).

 

                                                                 

Veel belangrijker dan boodschappen aan ongelovige koningen is Zijn kostbare waarheid die God heeft geopenbaard aan Zijn apostelen en profeten – die op hun beurt deze waarheid hebben bewaard voor toekomstige generaties (vergelijk Amos 3:7; 2 Petr. 3:2; Ef. 2:19-20). Vandaag de dag is ons begrip van Gods Woord gebaseerd op dezelfde geschreven openbaring (2 Petr. 1:19-20). Geestelijke verlichting van de Geschriften duurt nog tot in onze huidige tijd voort (vergelijk Joh. 17:20; Matt. 28:20).

 

Wat was een van de belangrijkste manieren waarop God Zijn waarheid onthulde aan de vroege Kerk?

 

“En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden” (Hand. 2:42).

 

De term onderwijs houdt nauw verband met Gods Woord. Het onderwijs der apostelen vat de christelijke manier van leven samen. Deze gemeenschappen in het begin van de eerste eeuw hadden niet de boeken die wij nu het Nieuwe Testament noemen.

                                                                 

Toch hadden zij speciaal verkozen apostelen die hen onderwezen uit de Hebreeuwse Bijbel alsmede bleven herhalen wat zij zelf uit de eerste hand hadden geleerd van Jezus Christus (vergelijk Luk. 6:12-13); Matt. 28:18—20). Hun autoriteit kwam direct van Christus. “Wie u ontvangt, ontvangt Mij,” zei Jezus (Matt. 10:40; Joh. 13:20).

Christus’ verkozen apostelen kregen een unieke rol als eerste-generatie getuigen – een functie die aan niemand van een latere generatie werd toebedeeld. Jezus vertelde hen, “en gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan met Mij” (Joh. 15:27). En de apostel Johannes schreef: “En dit is de verkondiging die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen…” (1Joh. 1:5; vergelijk Ef. 3:4-5; Hand. 1: 22; 1 Kor. 15:1-8).

Door de kracht die zij van de Heilige Geest kregen leefden de vroege apostelen en hun bekeerlingen eigenlijk het Nieuwe Testament voordat het op schrift was gesteld. Hun levens vormden het vlees, de botten en de spieren van wat later het geschreven Nieuwe Testament zou worden.

                                                                 

Johannes schreef toen hij de ervaringen van deze apostolische getuigen samenvatte: “Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze (eigen) ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens – het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is – hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus” (1 Joh. 1:1-3).

 

Wat zijn Gods bedoelingen met de mens?

 

“Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven” (Jer. 29:11).

 

God sprak deze bemoedigende woorden uit tegen een natie die eeuwen geleden in Babylonische ballingschap was, maar ze gelden vandaag de dag nog steeds. Zijn Woord biedt een boodschap van hoop en een schitterende toekomst, zowel voor individuen als voor gehele naties.

Gods Woorden gelden vandaag de dag net zo goed als toen ze lang geleden voor het eerst werden opgeschreven. De menselijke natuur is tijdloos. De mannen en vrouwen van vroeger hadden dezelfde natuur (Jak. 5:17; Hand. 14:15). Zij waren niet een ander soort mensheid. De dingen die hen overkwamen zijn ons ter lering, bemoediging, hoop, troost – en soms als een heilige waarschuwing (vergelijk 1 Kor. 10:11; Rom. 15:4).

 

 

Wat garandeert God ons aangaande Zijn Woord?

 

Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend” (Jes. 55:10-11).

 

 God spreekt Zijn Woord niet tevergeefs uit. Het zal Zijn grote doel op aarde bereiken!

vergelijk Ps. 119:89; 111, 142, 152, 160). Jezus Christus zei: “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan” (Luk. 21:33).

 

Wat heeft God nodig om aanvullende kennis te delen?

 

“Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet” (Jer. 33:3).

 

We dienen eerst een geestelijke honger naar Gods Woord te hebben (Matt. 5:6). Dan, door het lezen en bestuderen van de Bijbel, kunnen we basis waarheden ontdekken over God en Zijn geopenbaarde manier van leven. Dit kunnen we ook toegepast zien door feitelijke gebeurtenissen in de levens van Zijn gekozen dienaren. Deze bijbelse onderwijzingen en voorbeelden belichten Zijn karakter en illustreren Zijn wil voor ons (vergelijk Spr. 3:1-6). We kunnen op God vertrouwen dat Hij ons zal leiden om onze levens op rechte paden te leiden wanneer wij Hem grondig gehoorzamen.

Auteur John Stott schreef: “De Bijbel is het prisma waardoor het licht van Jezus Christus gebroken wordt in zijn vele schitterende kleuren.” Christus is het levende Woord van God!

 

Gedurende welk tijdsbestek moet Gods Woord onze leidraad zijn?

 

“Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand” (Jes. 40:8).

 

Het zekere lot van Gods Woord houdt, zoals geprofeteerd, duizenden jaren stand (vergelijk Ps. 119:89; 111, 142, 152, 160). Jezus Christus zei: “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan” (Luk. 21:33).

 

 

 


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.