Bijbelstudie Cursus
Les 1
Waarom de Bijbel het woord van God is.
¬ Inleiding.
¬ Crisis op het wereldtoneel
¬ De Bijbel leren waarderen.
¬ Hoe met deze cursus te beginnen
¬ Hoe openbaart God kennis?
¬ Het bestaan van God overwegen.
¬ Waarom de Bijbel anders is.
¬ Hoe de Bijbel gebroken relaties helpt verstevigen
¬ Beantwoording van het mysterie: Waarom God de mens heeft geschapen?
¬ Het grootste Mysterie ontdekken: Het ongelofelijke menselijk potentieel
¬ Op God vertrouwen in een onzekere wereld!
¬ Een Close Up
¬ Gelovigen in God
¬ Mensen die in de Bijbel geloven.
¬ Hulp aan lezers
¬ De boeken van de Bijbel
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Waarom de Bijbelis Gods woord is
Bekijk Les 1in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

DE BOEKEN VAN DE BIJBEL

 

De Hebreeuwse Bijbel (of Oude Testament)

 

De Vijf Boeken van Mozes (De Wet, Torah of Pentateuch):

Genesis

Exodus

Leviticus

Numeri

Deuteronomium

 

De vroege profeten:

Richteren

Jozua

1 en 2 Samuël

1 en 2 Koningen

 

De latere (of grote) profeten:

Jesaja

Jeremia

Ezechiel

 

De Twaalf (kleine) profeten:

Hosea          Nahum

Joël              Habakkuk

Amos           Sefanja

Obadja         Haggai

Jona             Zacharia

Micha           Maleachi

 

De Geschriften:

Psalmen              Prediker

Spreuken             Esther

Job                      Daniël

Hooglied              Ezra

Ruth                    Nehemia

Klaagliederen     1 en 2 Kronieken

 

N.B.: Het Oude Testament is niet gerangschikt in de strikte chronologische volgorde.

Andere factoren, zoals de inhoud, hebben mede bijgedragen aan de rangschikking van de boeken.

 

De Apostolische Geschriften (of Nieuwe Testament)

 

De Evangeliën:

Mattheüs

Marcus

Lucas

Johannes

 

De Handelingen der Apostelen:

Handelingen

 

De Brieven van Paulus:

Romeinen

1 en 2 Korintiërs

Galaten

Efeziërs

Fillipenzen

Kolossenzen

1 en 2 Tessalonicenzen

1 en 2 Timoteüs

Titus

Filemon

Hebreeën

 

De Algemene Brieven:

Jakobus

1 en 2 Petrus

1, 2 en 3 Johannes

Judas

 

Het Boek der Openbaringen:

Openbaring

 

 

 


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.