Bijbelstudie Cursus
Les 1
Waarom de Bijbel het woord van God is.
¬ Inleiding.
¬ Crisis op het wereldtoneel
¬ De Bijbel leren waarderen.
¬ Hoe met deze cursus te beginnen
¬ Hoe openbaart God kennis?
¬ Het bestaan van God overwegen.
¬ Waarom de Bijbel anders is.
¬ Hoe de Bijbel gebroken relaties helpt verstevigen
¬ Beantwoording van het mysterie: Waarom God de mens heeft geschapen?
¬ Het grootste Mysterie ontdekken: Het ongelofelijke menselijk potentieel
¬ Op God vertrouwen in een onzekere wereld!
¬ Een Close Up
¬ Gelovigen in God
¬ Mensen die in de Bijbel geloven.
¬ Hulp aan lezers
¬ De boeken van de Bijbel
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Waarom de Bijbelis Gods woord is
Bekijk Les 1in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

HOE DE BIJBEL GEBROKEN RELATIES HELPT TE VERSTEVIGEN

 

     Van het begin tot het eind is de Bijbel een boek over relaties – over hoe ze nieuw leven kunnen worden gegeven en hoe ze kunnen worden hersteld.

 

     Niets karakteriseert onze moderne tijd meer dan gebroken, niet functionerende persoonlijke relaties. Inderdaad begon de eerste afbrokkeling niet lang na de schepping van het menselijk leven zelf. Adam en Eva raakten vervreemd van God; hun oudste zoon doodde zijn broer, en zulke afbrokkelingen continueerden vanaf dat moment tot in onze tijd van ontwrichte menselijke relaties.

 

     De Britse opperrabbijn, Jonathan Sacks, beschrijft de algemene staat van onze relaties. “Tegenwoordig zijn veel delen van Groot-Brittannië en Amerika getekend door vandalisme, gewelddadige criminaliteit en een gebrek aan beleefdheid; door de aftakeling van de familie en de wijdverbreide verwaarlozing van kinderen; door een erosie van vertrouwen en een algemeen verlies aan geloof in de kracht van regeringen om een aantal van onze diepst gewortelde problemen aan te pakken, en door een wijdverbreid gevoel dat we de controle verliezen over zaken die van belang zijn voor ons toekomstig welzijn.”

 

        We vertrouwen elkaar niet meer. Relaties hebben hun duurzaamheid verloren. Levenslange huwelijken zijn niet langer meer de geaccepteerde norm. Duurzame carrières verdwijnen. Nog niet zo lang geleden kon men verwachten 40 jaar voor dezelfde baas te werken en dan met pensioen te gaan met een bedrijfspensioen en wellicht een gouden horloge. Niets van dat alles meer. Jonge mensen kunnen nu verwachten dat zij verschillende beroepen moeten leren tijdens hun leven, met de bijgaande ontwrichting van relaties, alleen al om economisch gezien te overleven.

 

        De diagnose is simpel. Relaties die succesvol zijn, zijn gebaseerd op algemene regels. Wanneer standaarden onduidelijk worden en men niet overeen kan komen om dezelfde waarden te accepteren en daaraan vast te houden, groeit de maatschappij scheef. Er moeten afgesproken principes zijn die de mensen dienen te volgen. Anders zullen we alsmaar chaos in onze relaties ondervinden.

 

        De Bijbel is het boek over relaties. Het benadrukt de belangrijkste relatie die elk menselijk wezen maar kan hebben – die met God Zelf! Het laat zien hoe verzoening met God tot een juist herstel van onze relaties met andere mensen leidt – huwelijkspartners, vrienden, andere kerkleden of collega’s.

 

Wat is de aard van Gods relatie met Zijn Zoon Jezus Christus?

 

“De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven….Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al wat Hij zelf doet…” (Joh. 3:35; 5:20).

 

        Vele andere schriftgedeelten laten zien dat Hun relatie er een is van liefde, harmonie, samenwerking en aandacht voor de ander. Hun relatie is een perfecte relatie!

 

Bieden de Vader en Christus aan om Hun eigen harmonieuze liefde uit te breiden naar mannen en vrouwen die naar het beeld van God gemaakt zijn?

 

“Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren” (Joh. 14:21).

 

        God de Vader en Christus de Zoon breiden Hun liefde uit naar mannen en vrouwen. Maar merk op dat Hun liefde is gebaseerd op het aanhangen van eeuwige waarden en standaarden die in het leven geroepen zijn door de Vader. “Wie Mij niet liefheeft bewaart Mijn geboden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft” (vers 24; vergelijk 1 Joh. 4:16-19; Joh. 17: 22-26).

 

        De Vader en de Zoon zijn volledig één in de wetten waardoor Zij de mensheid regeren. Deze wetten laten Gods weg van liefde zien en zijn gegeven voor het welzijn van de mensheid (1 Joh. 5:3; 2 Joh. 6; Deut. 5:33). Degenen die zich tegen deze wetten van liefde verzetten brengen talloos lijden en ellende over zichzelf en anderen. Vaak manifesteren deze ellendes zich in de vorm van gebroken, niet functionerende menselijke relaties.

 

Wat wordt nog meer aangeboden, zowel nu als in eeuwigheid, aan degenen die de geestelijke standaarden en waarden van Jezus Christus en de Vader willen volgen?

 

“Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen” (Joh. 14:23).

“Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden” (Joh. 1:12).

“… doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst” (1 Tim. 4:8).

 

        Behoud is datgene wat om niet wordt aangeboden aan degenen die nu geroepen zijn en bereidwillig zijn om zich te bekeren van hun misstappen in het verleden, door gehoorzaam te worden aan de Vader (vergelijk Hand. 2:37-39). Merk op dat bekering, waterdoop en het opleggen van handen de specifieke bijbelse voorwaarden zijn om de Heilige Geest te ontvangen. Het bezitten van de Heilige Geest van God is essentieel voor behoud (vergelijk Titus 3:4-7). Ons gratis boekje De Weg naar Eeuwig Leven legt in detail deze bijbelse doctrines uit.

 

Dienen onze relaties de harmonie tussen de Vader en de Zoon te reflecteren?

 

“En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben” (1 Joh. 4:21).

Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen” (1 Joh. 5:2).

 

        De liefde wordt geregeerd en gedefinieerd door eeuwige waarden die voortkomen uit de troon van God zelf (1 Joh. 2:3-7). De enige werkelijke oplossing voor onze droevige staat van verscheurde relaties is bekering en de Tien Geboden van God –welke ware liefde jegens God en de naaste definiëren- beginnen te houden, zowel naar de letter als naar de geest (vergelijk Jak. 2:8-12; Rom. 13:8-10; 1 Joh. 3:10-11).

        Juiste relaties met God en mens zullen ons leiden naar een groter begrip van de doel van het leven.

 

 

 


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.