Bijbelstudie Cursus
Les 1
Waarom de Bijbel het woord van God is.
¬ Inleiding.
¬ Crisis op het wereldtoneel
¬ De Bijbel leren waarderen.
¬ Hoe met deze cursus te beginnen
¬ Hoe openbaart God kennis?
¬ Het bestaan van God overwegen.
¬ Waarom de Bijbel anders is.
¬ Hoe de Bijbel gebroken relaties helpt verstevigen
¬ Beantwoording van het mysterie: Waarom God de mens heeft geschapen?
¬ Het grootste Mysterie ontdekken: Het ongelofelijke menselijk potentieel
¬ Op God vertrouwen in een onzekere wereld!
¬ Een Close Up
¬ Gelovigen in God
¬ Mensen die in de Bijbel geloven.
¬ Hulp aan lezers
¬ De boeken van de Bijbel
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Waarom de Bijbelis Gods woord is
Bekijk Les 1in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

HULP AAN LEZERS

 

Op onze kantoren ontvangen we allerlei soorten brieven en telefoontjes – sommige simpelweg om te bedanken voor het magazine The Good News of onze boekjes, maar andere bevatten vragen over de Bijbel, zijn doctrines en hoe deze van invloed zijn op ons persoonlijke leven.

 

Indien u vragen heeft over of commentaar op het materiaal dat in deze cursus wordt aangeboden, weest u dan zo vrij om contact op te nemen met het kantoor in uw land of in het land dat het dichtst bij u ligt. Een van onze persoonlijke correspondenten zal u graag van dienst zijn (zie de voorbeeld brief hieronder).

 

Ook als u een gesprek wilt hebben met een dienaar van Verenigde Kerk van God, zullen we graag een persoonlijke afspraak voor u regelen – zonder enige verplichting.

 

Voorbeeld brief

 

“Hoe kunnen we weten dat de Bijbel het Woord van God is?”

P.H., Birmingham, Engeland

 

Welk bewijs zou een overtuigde scepticus of atheïst accepteren als bewijs dat de Heilige Bijbel het Woord van God is? Uiteindelijk is het eigenlijk een zaak van geloof wat je wílt geloven. Een persoon moet er eerst voor open staan en de woorden van Jezus Christus en de andere schrijvers van de Geschriften willen accepteren.

 

Zelfs degenen die werkelijk aanwezig waren tijdens de prediking door Jezus Christus, hadden moeite om te geloven dat Hij de Messias was, de Zoon van God. Er was waar geloof voor nodig om dat feit te accepteren. Sommigen hadden dat, maar velen niet (Joh. 8:30, 42-46). Christus zei: “wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt” (vers 47). Maar degenen die God toebehoren zullen de woorden van Zijn Zoon geloven en Hem volgen.

 

De Joden in de dagen van Jezus stelden de vraag: “Hoe lang houdt Gij onze ziel nog in spanning? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons ronduit.” Maar Jezus antwoordde: “ Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet; de werken, die Ik doe in de naam mijns Vaders, die getuigen van Mij,maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij” (Joh. 10: 24-27).

 

Zijn wij bereid te luisteren naar de stem van Jezus Christus? Als u Christus accepteert die sprak als de Zoon van God met goddelijke autoriteit, dan kunnen we verdergaan met het beantwoorden van de vraag: “Hoe kunnen we weten dat de Bijbel het Woord van God is?” Want het is Jezus Zelf die het antwoord hierop geeft.

 

Hij sprak met gezag en haalde vaak schriftgedeeltes uit het Oude Testament aan als een bron van geïnspireerde waarheid. Hij citeerde ten minste 36 passages uit de Hebreeuwse Bijbel en bij vele andere gelegenheden refereerde Hij aan het Oude Testament zonder het expliciet te citeren.

 

Hij accepteerde de nauwgezetheid en het gezag zonder meer door anderen te vertellen dat zij moesten geloven wat Mozes en de profeten hadden gezegd.

De apostel Petrus schreef: “want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken” (2 Petr. 1:21). Petrus liet zien dat de profetische woorden van God, die menselijke instrumenten leidde door de kracht van de Heilige Geest,  Zelf afkomstig waren. Hetgeen de profeten schreven werd door de apostel Paulus beschouwd als zijnde “heilige Schriften” (Rom. 1:2). Ze zijn heilig omdat God zelf betrokken was bij hun totstandkoming.

 

Op een bepaald moment verscheen Christus na Zijn opstanding aan Zijn discipelen en zei: “Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden” (Luk. 24:44). Hoe vaak heeft Jezus wel niet dingen gezegd of gedaan om profetieën aangaande Zijn leven en prediking te vervullen!

 

Hij aanvaardde duidelijk het Oude Testament als het geïnspireerde Woord van God. In Mattheüs 19:4 zei Christus tot de Farizeeën, “Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt?”  Dan volgt een citaat uit Genesis 2:24, geschreven door Mozes. Toch zei Jezus dat de Schepper God Degene was die deze woorden sprak.

 

Nadat Jezus Christus 40 dagen gevast had, verzocht Satan Hem om stenen te veranderen in brood. Christus verdedigde Zichzelf door de Hebreeuwse Geschriften aan te halen, waarin staat geschreven, “Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods gaat” (Matt. 4:4, geciteerd uit Deut. 8:3).

 

Christus kende de schriftgedeeltes uit het Oude Testament uit Zijn hoofd en accepteerde alles dat geopenbaard was aan de aartsvaders en de profeten. Hij erkende de historie van de gebeurtenissen die opgetekend staan in de Hebreeuwse Bijbel, zoals de schepping van de hemel en de aarde, de historische echtheid van Adam en Eva, Noachs zondvloed, en de vernietiging van Sodom en Gomorra.

 

Voordat Jezus Christus terugvoer naar de hemel, delegeerde Hij zijn gezag aan zijn apostelen om al de volken tot discipels te maken en hen te onderwijzen al hetgeen Hij hun geboden had (Matt. 28:19-20). Waar zij ook gingen predikten zij het Woord van God. Het gevolg was dat velen zich bekeerden en “volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap” (Hand. 2:42).

 

Getuigenissen van Christus’ leven en onderwijs werden opgeschreven en rondgestuurd. Deze verslagen werden uiteindelijk de Evangelieën, een gedeelte van het Nieuwe Testament.

Paulus zei dat hij het Evangelie had ontvangen door de openbaring van Jezus Christus (Gal. 1:12). Petrus bevestigde dat een aantal van de brieven van Paulus beschouwd werden als deel van de Geschriften (2 Petr. 3:15-16).

 

De Bijbel is dus het geïnspireerde Woord van God. De boeken die de Bijbel bevat werden geschreven door menselijke auteurs, maar het was Gods Heilige Geest die hun woorden inspireerden. Hun gezag kwam van God!

 

 

 


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.