Bijbelstudie Cursus
Les 1
Waarom de Bijbel het woord van God is.
¬ Inleiding.
¬ Crisis op het wereldtoneel
¬ De Bijbel leren waarderen.
¬ Hoe met deze cursus te beginnen
¬ Hoe openbaart God kennis?
¬ Het bestaan van God overwegen.
¬ Waarom de Bijbel anders is.
¬ Hoe de Bijbel gebroken relaties helpt verstevigen
¬ Beantwoording van het mysterie: Waarom God de mens heeft geschapen?
¬ Het grootste Mysterie ontdekken: Het ongelofelijke menselijk potentieel
¬ Op God vertrouwen in een onzekere wereld!
¬ Een Close Up
¬ Gelovigen in God
¬ Mensen die in de Bijbel geloven.
¬ Hulp aan lezers
¬ De boeken van de Bijbel
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Waarom de Bijbelis Gods woord is
Bekijk Les 1in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

HOE OPENBAART GOD KENNIS?

 

Hoe openbaarde God in vroegere tijden kennis aan de mensheid?

 

     “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten…” (Hebr. 1:1).

 

De Almachtige God, Schepper van alles wat we om ons heen zien, laat de mensheid niet zonder begeleiding en richting. Hij heeft Zijn gedachten omgezet in woorden voor ons voordeel. God heeft Zichzelf geopenbaard door woorden.

 

De Bijbel zelf noemt Jezus Christus “het Woord” (Joh. 1:1, 14). En, volgens deze inleidende passage uit het Nieuwe Testament, is de boodschap van de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament) het ware Woord van God (vergelijk Matt. 4:4, Lukas 4:4, Hand. 24:14; 28:23).

 

Maar hoe openbaarde God nog kostbaardere kennis?

 

        “heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon …” (Hebr. 1:1).

 

Mozes profeteerde van een komende, toekomstige Profeet, zoals hijzelf, wiens woorden de Bijbel ons aanraadt er acht op te slaan (Deut. 18:15, 18). De apostel Petrus identificeerde deze grote Profeet met Jezus Christus Zelf (Hand. 3:20, 22-23). Geen twijfel mogelijk – Jezus Christus was die Profeet (vergelijk Joh. 1: 45; 24:27)!

Jezus Christus, als Gods eigen Zoon, is de ultieme Profeet, en Zijn woorden zijn de essentie van elke profetie (Openb. 19:10). We moeten zorgvuldig luisteren naar wat Hij ons vertelt (Matt. 17:5).

 

Christus’ woorden zijn hoofdzakelijk te vinden in de vier semi-biografische verslagen van Zijn leven en onderwijs: het Evangelie van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. En toch, in een veel groter opzicht worden ze in de hele Bijbel gevonden. Jezus Zelf bevestigde de waarheid en autoriteit van de Hebreeuwse Geschriften, gewoonlijk het Oude Testament genoemd, door ze de Schriften te noemen (Luc. 24:44-45). Hij zorgde ook voor de inspiratie en het opschrijven van de boeken die later het Nieuwe Testament zouden worden (Joh. 14:26; 16:13).

 

Christus behandelde het Oude Testament consequent als de ware weergave van Gods handelen met en Zijn goddelijke instructie voor de mensheid. Zijn onderricht en gesprekken waren vol met citaten uit de Hebreeuwse Bijbel en zinspelingen daarop.

 

Hoe begeleidde God de gedachten van Zijn dienstknechten?

 

        “want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken” (2 Petr. 1:21).

 

De apostel Paulus zegt ook in 2 Tim. 3:16 dat elk schriftwoord is “geïnspireerd” (letterlijk “God-geademd”). Overweeg de keuze van zijn woorden eens. Paulus beschreef de Schrift door het Griekse woord theopneustos te gebruiken. Het eerste deel van het woord, Theo, betekent “God.” Het tweede deel is pneustos – wat betekent “geademd.” Dus zegt de apostel, zoals sommige vertalingen het weergeven, “Elk schriftwoord is God-geademd,” hetgeen betekent dat het direct uit de mond van God kwam.

 

Het is duidelijk dat onze Schepper rechtstreeks de goddelijke boodschap, die zowel door de apostels als de profeten is onthuld, heeft geïnspireerd (vergelijk 2 Petr. 3:2). Zoals we met vele schriftaanhalingen zullen laten zien, heeft God Zijn goddelijke boodschap bekend gemaakt aan de mens door zowel de patriarchen en de profeten uit het Oude Testament als door de apostelen uit het Nieuwe Testament.

 

Trouwens, Petrus schaart Paulus’ brieven bij de overige schriften” – waarmee hij overigens voornamelijk het Oude Testament bedoeld (2 Petr. 3:15 -16). In 1 Tim. 5:18 haalt Paulus twee aanhalingen aan uit de Schrift. De ene komt uit het Oude Testament (Deut. 25:4), en de andere uit het Evangelie volgens Lukas (Luk. 10:7). Dus toen Paulus zijn eerste brief aan Timotheüs schreef rond 64 N.C., werden sommige aanvullende geschriften blijkbaar al op één lijn gesteld met het Oude Testament en “schriften” of “de schrift” genoemd.

 

        Bijna 4.000 keer beginnen passages uit de Hebreeuwse Bijbel met uitdrukkingen als “De Here sprak”, “Aldus zegt de Here” en “Het Woord des Heren kwam.” Van de schrift wordt consequent benadrukt dat het uit “de mond Gods” zelf komt (Matt. 4:4).

        Toch is aan de andere kant het auteurschap van de Bijbel tweeledig, aangezien zowel God als de mens er duidelijk bij betrokken zijn. Onze Schepper inspireerde direct deze Hebreeuwse profeten. “Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken” (2 Petr. 1:21). Dus sprak God “bij monde van zijn heilige profeten” (Hand. 3:21) – evenals door  wat door hen geschreven is (Luk. 21:22). De logische conclusie is dat alle Schriftwoord van God komt!

 

Zoals The Lion Concise Bible Handbook het zegt: “Het is interessant dat het Nieuwe Testament geen onderscheid maakt tussen hetgeen “de geschrift” zegt en wat God zegt. Aanhalingen uit het Oude Testament worden gedaan als hetgeen God zegt, zelfs indien God niet de spreker was in de context van het Oude Testament” (pag. 10).

  Wat zijn een aantal eigenschappen die God toeschrijft aan Zijn Woord?

 

        “…ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken(Jak. 1:21, Statenvertaling, nadruk onzerzijds).

 

Paulus noemt het ook wel “het betrouwbare woord” (Titus 1:9), “het woord des levens” (Fil. 2:16) en “het woord der waarheid” (2 Tim. 2:15). Deze krachtige uitdrukkingen helpen ons om de ware aard van de Geschrift en de God, die daarachter zit, te begrijpen. De helende eigenschappen en de kracht van het Woord kunnen geplant worden in ons eigen wezen. Door onze Schepper te zoeken maakt Zijn Woord het voor ons mogelijk om blijvende goede vruchten in ons leven voort te brengen (Jes. 55:6-13).

 

Van welke eigenschap in het bijzonder van dat Woord zouden we er goed aan doen om ter harte te nemen?

 

        Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten” (Hebr. 4:12).

 

De Bijbel is niet ontworpen om zo nu en dan eens gelezen te worden als slechts goede literatuur, of als een bijdrage in ons geschiedkundig onderwijs, of zelfs als een interessante oefening in academische theologie. Het doel van het lezen en bestuderen van Gods Woord is om te groeien in begrip van Gods wil, om te leren leven volgens Zijn Woord. Als gevolg van ijverige studie van de Bijbel verlangt en verwacht God actie van onze kant (vergelijk Hebr. 4:11,13).


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.