Welkom bij de Multiple Choice Bijbelstudie Cursus vragen van United Church of God Holland.
Deze test van Les 1 bestaat uit 23 meerkeuze vragen.
Vul uw antwoorden in en sluit af door op de uitslagknop aan het eind te klikken.
Veel succes!

1. Wat is de complete bron van de geopenbaarde waarheid van God?
a)de Bijbel
b)het Oude Testament
c)het Nieuwe Testament
d)het Oude Testament en de Apocrief

2. Toen de apostelen spraken over de geschriften, refereerden ze primair naar:
a)het Nieuwe Testament
b)de Hebreeuwse Bijbel of het Oude Testament
c)de Apocrypha
d)de Koran

3. Het algemene doel van bijbelstudie is om meer te leren over:
a)De historie van het oude Israël
b)Bijbelse helden zoals Abraham en David
c)De levens van Paulus en de 12 apostelen
d)Het verkrijgen van eeuwig leven in Gods Koninkrijk

4. Hoe kunnen we zekerheid hebben dat de Pentateuch (de vijf boeken van Mozes) volledige en betrouwbare bronnen vormen van Gods openbaring aan de mens?
a)Omdat de Theologen dit ons vertellen.
b)Omdat het Judaisme de Torah of Pentateuch accepteert.
c)Omdat de Bijbel ons vertelt dat God deze Geschriften heeft geïnspireerd door Zijn Heilige Geest.
d)De Islam kijkt neer op de Hebreeuwse Bijbel met verrukking.

5. Alle geschriften (Oude en Nieuwe Testament) zijn:
a)Geinspireerd door God
b)Door God geademd
c)Waar en exact
d)Al het bovenstaande

6. De God van de Bijbel
a)is een geestelijk wezen Die altijd heeft bestaan.
b)begon te bestaan zelfs voor de schepping.
c)zou aanbeden moeten worden middels fysieke iconen en beelden.
d)is een mysterieuze drie-eenheid van drie personen

7. Gods relatie tot de mens komt tot uitdrukking door:
a)het zoeken naar wraak wanneer wij zondigen..
b)Zijn hulp wanneer wij onze eigen rechtvaardigheid ontwikkelen.
c)Zijn liefde en bezorgdheid voor zijn menselijke schepselen.
d)ons te doen kiezen tussen hemel en hel.

8. Wat is het ultieme doel van de mens waartoe wij zijn geschapen?
a)Om goede burgers te worden van onze landen
b)Om samen met Hem te mogen regeren in Zijn familie; in het altijd durende Koninkrijk.
c)Ter bewijs dat Hij de Schepper is van hemel en aarde.
d)Hoe om te gaan met het dierenrijk

9. Hoe zullen wij eeuwig leven ontvangen?
a)Door een opstanding uit de doden.
b)Door onze ziel, die opstijgt naar de hemel wanneer wij sterven.
c)Door een methode die God nog niet heeft openbaard aan de mensheid.
d)Door een verandering van onze zielen

10. Om welke reden openbaart de Bijbel Gods heilig karakter?
a)Voor een doel dat tot op heden nog onbekend is gebleven voor de mens.
b)Om in ons Zijn karakter te ontwikkelen met Zijn hulp.
c)Om te bewijzen dat wij nooit als Hem kunnen worden.
d)Om vast te stellen dat het Engelenrijk zijn ultieme doel vervult

11. Wat vond de Romeinse generaal Pompeius zo ongewoon toen hij het Heilige der Heiligen in Jeruzalem binnendrong?
a)Hij vond er geen beeltenis van een God.
b)Hij vond er een zeer gekleurde en heilige plaats.
c)Hij vond er een gouden ster van David.
d)Verscheidene religieuze relieken

12. Gods bestaan, zoals geopenbaard in de Bijbel, kan ook begrepen worden uit het feit dat:
a)Miljoenen mensen geloven in Zijn goddelijkheid.
b)De fysieke wereld Zijn geest en karakter reflecteert.
c)Het geloof een soort van goddelijkheid is en universeel is.
d)Griekse mythologie getuigt van de mogelijkheid van polytheïsme

13. Waarom hebben verschillende grote leiders in het verleden de Bijbel zeer nuttig gevonden?
a)Haar onderwijzingen en ethiek zijn een model voor een rechtvaardige rechtspraak.
b)Het bevat een boodschap van hoop en verlossing.
c)Het geeft rust en betekenis aan het leven.
d)Al het bovenstaande.

14. De enige betrouwbare en bewezen bron die werkelijk Gods doel met het menselijke bestaan en ons aandeel in Zijn plan openbaart is:
a)De Talmud.
b)De volledige Bijbel.
c)De analecten van Confucius.
d)De hindoestaanse geschriften

15. Wie was de profeet die genoemd staat in Handelingen 7:37?
a)Mozes.
b)Abraham.
c)Jeremia.
d)Jezus Christus.

16. We begrijpen meer van God door:
a)De Bijbel en de schepping zelf.
b)De Griekse mythologie.
c)Een duidelijk begrip van de code van Hammurabi.
d)Door en door bevatten van wereldse kennis

17. Welke namen worden normaliter gegeven aan de eerste vijf boeken van de Bijbel?
a)De schriften.
b)De vroegere profeten.
c)Het scheppingsepos.
d)De Pentateuch, Torah, Wet of vijf boeken van Mozes.

18. De Bijbel is anders dan andere boeken omdat:
a)Het één van de oudst overgeleverde boeken is uit de geschiedenis.
b)Het normaal gesproken de nummer één bestseller is.
c)De Bijbel van goddelijke origine is.
d)Sommige mensen in elke natie geloven in de nauwkeurigheid ervan

19. Jezus Christus, gestorven voor onze zonden,
a)citeerde zelden uit de Hebreeuwse Bijbel of het Oude Testament.
b)citeerde nooit uit de Hebreeuwse Bijbel of het Oude Testament.
c)citeerde vrij uit het Oude Testament.
d)Bewees dat het Oude Testament niet langer geldig was

20. Onze ultieme rol en ons ultieme doel houden in:
a)Een leven leiden van plezier en vermaak in de hemelen.
b)Samen regeren met de engelen.
c)God helpen een nieuw universum te creëren, als leden van Zijn familie.
d)het prediken aan de gevallenen in de Hel

21. Hoe leerde de eerste kerk van de waarheid?
a)Door Christus' persoonlijke voorbeeld te zien.
b)Door de ooggetuigenverslagen van de apostelen.
c)Door de Hebreeuwse Bijbel te bestuderen.
d)Al het bovenstaande volstaat.

22. Gedurende onzekere tijden dienen we:
a)Volledig op God te vertrouwen.
b)Innerlijk te overdenken welke richting we nu in ons leven op dienen te gaan.
c)Op te geven.
d)Al het bovenstaande is van toepassing

23. Gods plan en doel...
a)blijven constant.
b)zijn onveranderlijk.
c)biedt zekerheid en hoop.
d)Al het bovenstaande volstaat.