Bijbelstudie Cursus
Les 1
Waarom de Bijbel het woord van God is.
¬ Inleiding.
¬ Crisis op het wereldtoneel
¬ De Bijbel leren waarderen.
¬ Hoe met deze cursus te beginnen
¬ Hoe openbaart God kennis?
¬ Het bestaan van God overwegen.
¬ Waarom de Bijbel anders is.
¬ Hoe de Bijbel gebroken relaties helpt verstevigen
¬ Beantwoording van het mysterie: Waarom God de mens heeft geschapen?
¬ Het grootste Mysterie ontdekken: Het ongelofelijke menselijk potentieel
¬ Op God vertrouwen in een onzekere wereld!
¬ Een Close Up
¬ Gelovigen in God
¬ Mensen die in de Bijbel geloven.
¬ Hulp aan lezers
¬ De boeken van de Bijbel
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Waarom de Bijbelis Gods woord is
Bekijk Les 1in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

HET GROTE MYSTERIE BEANTWOORDEN: WAAROM SCHIEP GOD DE MENS?

 

“Astronomen keken met de Hubble Ruimte Telescoop 8.000 lichtjaren in de kosmos, en het leek alsof het oog van God terug staarde”

-                                              National Geographic, april 1997

 

Wetenschappelijke vooruitgangen zoals de Hubble Ruimte Telescope hebben ons in staat gesteld om te gluren over de drempel van de aarde in de geheimen van een onbegrensde ruimte. Maar hoe passen wij nietige mensen in de onbegrensde stroom van het universum? Waar komt de Bijbel in dit alles om de hoek kijken? Heeft ons doel hier op aarde iets te maken met de eindeloze kosmos?

 

     Hebben wij een rendez-vous met oneindigheid? Gaat ons uiteindelijke doel zo ons verstand te boven dat het menselijke intellect nauwelijks de grootheid ervan kan begrijpen? Wat is ons doel op aarde? Hoe ziet onze toekomst eruit?

     De overleden Amerikaanse auteur Norman Cousins vroeg eens: “Hoe zijn de voorwaarden ontstaan die menselijk leven mogelijk maakten? Hoe zijn zij samengekomen in vitale samenvloeiing?” Voor velen die onderwezen zijn in de Joods-Christelijke ethiek, ligt het werkelijke antwoord in de eerste hoofdstukken van Genesis.

 

     Maar zoals de heer Cousins ook opmerkte: “De primaire vraag is niet, “Waar kwam het leven vandaan?”, maar “Wat kan het menselijk leven worden?” … (Bedenk,) wij behoren tot een nog niet voltooide soort” (Human Options, nadruk onzerzijds). Wanneer u het werkelijk begint te begrijpen: wij werden geschapen om iets dat we niet in ons hadden nodig te hebben toen we geboren werden.

 

Wat is ons uiteindelijke doel – onze rol in deze onmetelijke kosmos?

 

        ‘Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen

        Gods” (Rom. 8:19).

“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe is gekomen” (2 Kor. 5:17).

 

        Het is duidelijk dat het doel van het leven verband houdt met schepping. Het eindigde niet bij de fysieke schepping van Genesis hoofdstuk 1. De huidige nadruk ligt op de geestelijke schepping die God teweeg brengt in de levens van bekeerde mensen (vergelijk Gal. 6:15).

 

Was het mysterie van de mens altijd al bekend?

 

“… naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens (…) bekendgemaakt onder alle volken” (Rom. 16-25-26).

 

        Het zoeken door de apostel Paulus was om “in het licht te stellen (wat) de bediening van het geheimenis (inhoudt), dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen” (Ef. 3:9).

        Zelfs vandaag de dag begrijpen slechts degenen die door de Bijbel de “eerstelingen” worden genoemd – degenen die God nu tot behoud roept, op dit moment – werkelijk dit mysterie (vergelijk Joh. 6:44, 65). Het is de missie van de Kerk van God om dit mysterie te verkondigen, verduidelijken en kenbaar te maken.

        Dit is niet de enige dag van behoud. De meeste mensen zijn onbekend met Gods grote plan en hebben de mogelijkheid tot behoud nu niet gekregen. Ons gratis boekje God’s Holy Day Plan: The Promise of Hope for All Humanity geeft u de volledige achtergrond om dit essentiële bijbelse thema te begrijpen.

 

Omvat onze toekomstige rol een familie-relatie?

 

“en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige” (2 Kor. 6:18).

 

        Paulus vertelde de Christenen te Galatië, “Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus” (Gal. 3:26). God is bezig Zijn toekomstige familie  te scheppen, kneden en vormen. Deze familie zal volledig bestaan uit geestelijke wezens – bestemd om in het Koninkrijk van God als Zijn kinderen te zijn, met eeuwig leven geschonken door hun Vader.

 

Is het mogelijk voor ons, als fysieke menselijke wezens, volledige en complete familieleden van het Koninkrijk van God te zijn – nu in deze tegenwoordige tijd – in dit tijdperk van de mens?

 

“Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet” (1 Kor. 15: 50).

 

        Om onsterfelijkheid, die God en Jezus Christus al bezitten, te verkrijgen, moet onze hele samenstelling veranderd worden. Zoals Paulus het zegt, “En gelijk wij het beeld van de stoffelijke (Adam) gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse (Jezus Christus) dragen” (vers 49; vergelijk Fil. 3:20-21; 1 Tim. 6:16).

 

Wanneer zal deze majestueuze en wonderbaarlijke verandering precies plaats vinden?

 

“Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst” (1 Kor. 15:21-23).

 

        Deze geweldige verandering vindt plaats op het tijdstip van de opstanding van degenen die gestorven zijn in Christus, tezamen met ware Christenen die nog steeds in leven zijn bij Zijn komst. Het tijdstip voor deze verbazingwekkende gebeurtenissen is de tweede komst van Jezus Christus (vergelijk 1 Thes. 4:16-17).

         Een woord ter verduidelijking: deze opstanding wordt zowel genoemd de “eerste opstanding” (Op. 20:4-6) als “een betere opstanding” (Hebr. 11:35). Gods plan omvat meer dan één opstanding. Ons boekje What Happens After Death? legt de belangrijke verschillen uit.

 

Maar heeft God in Zijn barmhartigheid Christenen een tegenwoordige garantie van deze verbazingwekkende belofte geschonken?

 

“En indien de Geest van Hem (de Vader), die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont” (Rom. 8:11).

 

        Het ontvangen van Gods Geest betekent de belofte of aanbetaling dat we onze volledige beloning zullen ontvangen – namelijk opgewekt worden tot eeuwig leven als de kinderen van God. Vooropgesteld dat we trouw blijven, is deze Geest onze garantie van eeuwig leven in het Koninkrijk van God (2 Kor. 1:22; 5:5). Degenen die de Heilige Geest nu in deze tijd ontvangen zullen lid worden van Gods eeuwige familie op het moment van de eerste opstanding (vergelijk Rom. 8:18-19; Ef. 1:13-14).

 

 

Wat is God van plan met betrekking tot Zijn familie?

 

“Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen” (Rom. 8:29).

“Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. Want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen **van dezelfde familie** (N.I.V.)/uit één (NBG); daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen” (Hebr. 2:10-11, **NIV**).

 

        God is een grote familie aan het ontwikkelen met vele kinderen. De apostel Paulus schreef over “alle geslacht in de hemelen” van God (Ef. 3:15), maar altijd met het oog op de leden van vlees en bloed die uiteindelijk onsterfelijkheid zullen bezitten en eeuwig leven in dat fantastische familie-koninkrijk (vergelijk 2 Petr. 1:4).

        Schrijft u alstublieft om ons gratis boekje Wat is uw Bestemming? om een nog groter begrip van de grootsheid van deze wonderbaarlijke bijbelse waarheid te krijgen. Het zal u helpen de verbazingwekkende toekomst die God voor u heeft bestemd te begrijpen.

 

 


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.