Bijbelstudie Cursus
Les 1
Waarom de Bijbel het woord van God is.
¬ Inleiding.
¬ Crisis op het wereldtoneel
¬ De Bijbel leren waarderen.
¬ Hoe met deze cursus te beginnen
¬ Hoe openbaart God kennis?
¬ Het bestaan van God overwegen.
¬ Waarom de Bijbel anders is.
¬ Hoe de Bijbel gebroken relaties helpt verstevigen
¬ Beantwoording van het mysterie: Waarom God de mens heeft geschapen?
¬ Het grootste Mysterie ontdekken: Het ongelofelijke menselijk potentieel
¬ Op God vertrouwen in een onzekere wereld!
¬ Een Close Up
¬ Gelovigen in God
¬ Mensen die in de Bijbel geloven.
¬ Hulp aan lezers
¬ De boeken van de Bijbel
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Waarom de Bijbelis Gods woord is
Bekijk Les 1in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

OP GOD VERTROUWEN IN EEN ONZEKERE WERELD

 

Het is overduidelijk dat we in een onzekere wereld leven. Drieduizend jaar geleden bevestigde Salomo dat “niemand toch weet wat er geschieden zal, want wie zal hem te kennen geven, hoe het gaan zal?” (Pred. 8:7, R.E.B.***) . Hij zei “de levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten” en “tijd en toeval treffen hen allen” (Pred. 9:5,11). De woorden van deze oude koning zijn vandaag de dag net zo juist als toen hij ze schreef. Als sterfelijke menselijke wezens is onze enige zekerheid de dood.

De apostel Jakobus herinnert ons er ook aan dat we niet eens weten wat ons morgen te wachten staat (Jak. 4:14). Hoewel de context duidelijk laat zien dat hij refereert aan de saaie, dagelijkse activiteiten van de mens, onderschrijft zijn sombere verklaring de natuurlijke staat van onze materiële wereld.

 

Wat wil God voor ons zijn in deze onzekere wereld van lijden en dood?

 

Here, Gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht … ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God” (Ps. 90:1-2).

 

God is er altijd! Zoals Petrus schreef, “doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag” (2 Petr. 3:8). God “troont in eeuwigheid” – en is niet gebonden aan de fysieke wetten van tijd en ruimte (vergelijk Jes. 57:15; Ps. 90:4).

 

Is God zich wel volledig bewust van onze levensverwachting, ons tijdelijk bestaan in deze wereld?

 

“Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid, wij voleindigen onze jaren als een gedachte. De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed” (Ps. 90:9-10).

 

De Bijbel bevestigt wel duidelijk de onveiligheid en onzekerheid van het aardse bestaan van de mens, maar hoe contrasteren de Geschriften het karakter van God?

 

“Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer” (Jak. 1:17).

 

God is het meest stabiele Wezen in dit hele universum! Zijn complete plan en doel blijven constant en onveranderd. God is ons toevluchtsoord, onze enige plaats van zekerheid, onze hoop wanneer we te maken krijgen met onzekerheden die ons plagen (vergelijk Mal. 3:6; Hebr. 13:8). Hij is onze Rots (Ps. 18:2)!

 

Op wie moeten wij dan vertrouwen?

 

“Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte” (Jes. 40:28-29).

 

Wat belooft God dat Hij zal doen als wij in problemen zijn door twijfel en onzekerheid?

 

Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u” (Jes.41;13).

 

Zelfs de dood kan niet degenen die op God vertrouwen verslaan. Het was Jezus die zei dat “een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven” (Joh. 11:26). Hij doelde duidelijk op de eeuwige dood, aangezien we allemaal het einde van ons leven in het vooruitzicht hebben (Hebr. 9:27).

Christus beloofde echter dat er een opstanding tot eeuwig leven zou zijn voor degenen die volledig vertrouwen op God en Zijn Woord.  “Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem geloof, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven” (Joh. 5:24).

Degenen die werkelijk bekeerd zijn – door berouw en het ontvangen van de Heilige Geest – en die trouw blijven tot het eind bezitten de zekere belofte van een opstanding in het eeuwige leven in Gods Koninkrijk. Ons gratis boekje What happens after Death? legt dit in meer detail uit.

 

 


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.