Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 2
Het Woord van God: Het Fundament van Kennis
¬ Inleiding.
¬ Kennis en begrip of betekenisloze informatie?
¬ Basiskennis die iedereen nodig heeft
¬ Misleidingen over God en de Bijbel.
¬ Waarom de mens de kennis van God verwerpt?
¬ Hoe Goddelijke kennis te verkrijgen.
¬ Gods Kennis in delen geopenbaard.
¬ De overgang van profeten naar evangeliën
¬ Fascinerende openbaring van God
¬ De schrijvers van de Hebreeuwse Bijbel.
¬ Koning David en zijn Schriftgeleerden.
¬ De Geschriften van Koning Salomo.
¬ Nog een belangrijke auteur.
¬ De vijf boeken van Mozes.
¬ De latere of belangrijkste profeten
¬ Daniël de profeet.
¬ Schrijvers van het Nieuwe Testament
¬ De basis van ware normen en waarden
¬ Koning Jojakim: Een les uit bijbelse geschiedenis
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Slotopmerkingen
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 2 in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

DE VIJF BOEKEN VAN MOZES

Ezra was een “schriftgeleerde, bekwaam in de wet van Mozes” (Ezra 7:6). Het Nieuwe Testament zegt ons dat Mozes onderwezen was in al de wijsheid van de Egyptenaren, en vele verzen laten ons zien dat Mozes verantwoordelijk was voor de eerste vijf boeken van de Bijbel.

Deze boeken worden gewoonlijk de Torah genoemd, een Hebreeuwse term, en soms de Pentateuch, een Griekse uitdrukking.

Volgens de Joodse overlevering voegde een ander, mogelijk Jozua of Ezra, het verslag van Mozes’ dood toe aan het einde van Deuteronomium—en maakte andere wijzigingen om de tekst zoals we die vandaag lezen compleet te maken. De vroege Joodse traditie aanvaardt Mozes unaniem als de auteur van de Torah. Het laatste boek vertelt ons dat deze profeet de wet in een boek schreef en dit aan de priesters gaf, zodat het voorgelezen kon worden aan de mensen (Deuteronomium 31:9-13).

Het werd ook naast de ark van het verbond gelegd (vers 26). Alhoewel het in vijf delen wordt gepresenteerd, vormt de Torah één geheel.

In alle vier de evangeliën refereert Jezus herhaaldelijk naar Mozes als de wetgever (Matteüs 8:4, 19:8; Marcus 1:44; 7:10; 10:4-5; 12:26; Lucas 5:14; 20:37; Johannes 1:17; 5:46; 7:19).


Welke opdracht gaf God aan Mozes? Voerde hij die uit?

“En de HERE zeide tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek...” (Exodus 17:14).

“De HERE zeide tot Mozes: Schrijf u deze woorden op...” (Exodus 34:27).

“En Mozes schreef al de woorden des HEREN op...” (Exodus 24:4).

Al zijn dit enkel opdrachten om specifieke delen van Gods woord op te schrijven, het principe is duidelijk. Mozes is de profetische wetgeleerde door wie God werkte. Vergeet niet dat hij “...werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en [hij] was machtig in zijn woorden en werken” (Handelingen 7:22).

Zegt Numeri, het vierde boek dat aan Mozes wordt toegeschreven, iets over zijn literaire activiteit?

“Mozes namelijk beschreef hun tochten van pleisterplaats tot pleisterplaats naar het bevel des HEREN” (Numeri 33:2).

Ook al stellen sommige geleerden ter discussie of Mozes het boek Numeri heeft geschreven, deze passage aan het eind van het boek kan niet afgewezen worden (vergelijk Numeri 36:13). De Bijbel schrijft dit hele deel aan Mozes toe. Vele andere delen van Numeri beginnen met de woorden “de Heere zei tot Mozes...” Het boek Leviticus maakt geen specifieke melding van haar auteur, maar de inhoud—van het eerste tot het laatste woord—doet verslag van God, Die rechtstreeks tot Mozes spreekt (Leviticus 1:1; 27:34).

In de tijd van Mozes was de kunst van het schrijven ontwikkeld in Egypte en in de regio Mesopotamië. Ingegrifte verslagen op obelisken en kleitabletten met spijkerschrift vormen overduidelijk bewijs dat het geschreven woord goed was ingevoerd voor en tijdens Mozes’ leven.

Waarin verschilt Genesis?

De historische gebeurtenissen in het boek Genesis vonden plaats voordat Mozes werd geboren. Hij had duidelijk toegang tot geschreven verslagen of accurate mondelinge overlevering, of God gaf de inhoud rechtstreeks aan hem door.

Wat is de betekenis van de naam van dit bijbelse boek?

Genesis betekent in het Grieks “begin”. Wat is het belang van de naam van dit Bijbelse boek?

Is er sprake van een duidelijke genealogie in het boek Genesis?

“Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden. Ten tijde dat de HERE God aarde en hemel maakte” (Genesis 2:4).

“Dit is het geslachtsregister van Adam. Ten dage, dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods” (Genesis 5:1).

“Dit is de geschiedenis van Noach” (Genesis 6:9; vergelijk 10:1; 11:10, 27; 25:12, 19; 36:1, 9; 37:2).

Hier vinden we het beknopte overzicht van de literaire opbouw van het boek Genesis. Het bestaat uit 11 “boeken” of “genealogieën”. Genesis verhaalt over het begin van alle dingen, hoe de bevolking van de aarde toenam en hoe God begon te werken door de familie van één man, de aartsvader Abraham. Het verslag in Genesis wordt verteld door de opbouw van familiegeschiedenissen.

Genesis is het begin van de kennis van God. Het is door de eeuwen heen bewaard voor onze kennis van Gods grote doel die we uit geen andere bron kunnen leren. Genesis bevat niet alle kennis, maar het vertegenwoordigt de essentiële, geestelijke basis die fundamenteel is voor het begrip van de rest van de Bijbel.

Het openbaart dat we geschapen zijn naar Gods beeld en dat Adam en Eva een pad kozen dat hen en hun nakomelingen—een ieder van ons—weg zou leiden van een relatie met God.

De profeten hadden veel te zeggen over dit laatste punt.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.