Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 2
Het Woord van God: Het Fundament van Kennis
¬ Inleiding.
¬ Kennis en begrip of betekenisloze informatie?
¬ Basiskennis die iedereen nodig heeft
¬ Misleidingen over God en de Bijbel.
¬ Waarom de mens de kennis van God verwerpt?
¬ Hoe Goddelijke kennis te verkrijgen.
¬ Gods Kennis in delen geopenbaard.
¬ De overgang van profeten naar evangeliën
¬ Fascinerende openbaring van God
¬ De schrijvers van de Hebreeuwse Bijbel.
¬ Koning David en zijn Schriftgeleerden.
¬ De Geschriften van Koning Salomo.
¬ Nog een belangrijke auteur.
¬ De vijf boeken van Mozes.
¬ De latere of belangrijkste profeten
¬ Daniël de profeet.
¬ Schrijvers van het Nieuwe Testament
¬ De basis van ware normen en waarden
¬ Koning Jojakim: Een les uit bijbelse geschiedenis
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Slotopmerkingen
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 2 in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

DANIËL DE PROFEET

Welke profeet wordt door Jezus Christus vermeld in Zijn profetie van de Olijfberg?

“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan—wie het leest, geve er acht op” (Matteüs 24:15; Marcus 13:14).

Jezus Christus refereert duidelijk aan Daniël als een legitieme Hebreeuwse profeet, ook al wordt het boek Daniël niet geclassificeerd als een onderdeel van de Profeten, maar van de Geschriften—een derde onderdeel van het Oude Testament.

Welke belangrijke profeet plaatst Daniël in select gezelschap?

“... En er zouden daar deze drie mannen zijn: Noach, Daniël en Job, dan zouden dezen door hun gerechtigheid slechts zichzelf redden, luidt het woord van de Here HERE” (Ezechiël 14:14; vergelijk vers 20).

Het is duidelijk dat Daniëls geestelijke reputatie van het hoogste niveau is. Hij werd samen met Noach (de prediker der gerechtigheid, 2 Petrus 2:5) en Job (een van de meest rechtvaardige mensen die ooit leefden, Job 1:1, 8) beschouwd als het toonbeeld van rechtvaardigheid.

Welke andere gaven en eigenschappen maakte Daniël zo bijzonder?

“En aan deze vier knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniël inzicht had in allerlei gezichten en dromen” (Daniël 1:17).

“En hij [een engel] zeide tot mij: Vrees niet, Daniël, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden” (Daniël 10:12).

Nederigheid voor de grote God is de sleutel tot geestelijk succes. Slechts weinigen hebben dit principe beter begrepen dan de profeet Daniël. Het is een belangrijke sleutel tot het openen van de deur naar de kennis Gods. In het eren van de God der hemelen zei Daniël zelf: “...Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben” (Daniël 2:21).

Daniël had ook een speciaal begrip van “geschriften en wijsheid” (Daniël 1:17)—essentiële voorwaarden voor het schrijven van zijn boek. Dat Daniël het boek schreef dat zijn naam draagt is zeker (Daniël 9:2; 10:2). The New Bible Commentary Revised zegt: “Het boek Daniël was een produkt van de ballingschap en was geschreven door Daniël zelf” (pag. 688). In zijn boek spreekt hij vaak in de eerste persoon. Maar zoals Daniël 1:17 uitlegt, is God de uiteindelijke bron van al deze geestelijke kennis, begrip en wijsheid—niet de mens. Profeten als Daniël hebben zichzelf onderscheiden door gewillige en nederige instrumenten te worden in Zijn handen.

Worden de kleine profeten geciteerd door de apostelen?

“...Gelijk Hij ook bij Hosea zegt...” (Romeinen 9:25).

In een ander voorbeeld, Handelingen 2:16-21, citeert Petrus Joël 2:28-32 omdat de gebeurtenissen op die Pinksterdag een directe en dramatische vervulling waren van een deel van Joëls profetie. Na Christus’ kruisiging werd Gods Geest op deze bijzondere dag uitgestort precies zoals Joël had geprofeteerd. Petrus verkondigde dat deze gebeurtenissen een dramatische vervulling waren van Joëls profetie.

Welk belangrijk teken van Christus is gebaseerd op wat een van de 12 profeten overkwam?

“...Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten” (Matteüs 12:39-40).

Eenderde van het Nieuwe Testament bestaat uit citaten van en verwijzingen naar het Oude Testament. Deze twee delen van de Schrift zijn nauw met elkaar verweven. De apostelen gebruikten vooral de Hebreeuwse Bijbel in hun geschriften.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.