Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 2
Het Woord van God: de basis van kennis
¬ Inleiding.
¬ Kennis en begrip of betekenisloze informatie?
¬ Basiskennis die iedereen nodig heeft
¬ Misleidingen over God en de Bijbel.
¬ Waarom de mens de kennis van God verwerpt?
¬ Hoe Goddelijke kennis te verkrijgen.
¬ Gods Kennis in delen geopenbaard.
¬ De overgang van profeten naar evangeliën
¬ Fascinerende openbaring van God
¬ De schrijvers van de Hebreeuwse Bijbel.
¬ Koning David en zijn Schriftgeleerden.
¬ De Geschriften van Koning Salomo.
¬ Nog een belangrijke auteur.
¬ De vijf boeken van Mozes.
¬ De latere of belangrijkste profeten
¬ Daniël de profeet.
¬ Schrijvers van het Nieuwe Testament
¬ De basis van ware normen en waarden
¬ Koning Jojakim: Een les uit bijbelse geschiedenis
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Slotopmerkingen
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 2 in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

DE GESCHRIFTEN VAN KONING SALOMO

De boeken die door Koning Salomo geschreven zijn vormen een onderdeel van de Geschriften van de Hebreeuwse Bijbel.

Beschrijft de Bijbel die koninklijke regering van Koning Salomo?

“Koning Salomo was dus koning over geheel Israël. Dit waren zijn vorsten: Azarja, de zoon van Zadok, was priester; Elihoref en Ahia...waren schrijvers; Josafat... was de kanselier” (1 Koningen 4:1-3).

Opnieuw vormen de functies van schriftgeleerde en secretaris hoge posities in het koninklijke bestuur. Net als zijn vader David prees Koning Salomo deze mannen om hun vaardigheden.

Kwamen sommige bijbelboeken uiteindelijk voort uit deze grote nadruk op schrijven?

“Hij sprak immers drieduizend spreuken, en liederen van hem waren er duizend vijf” (1 Koningen 4:32).

Slechts een paar honderd van Salomo’s spreuken zijn opgetekend in het boek spreuken. Slechts één van zijn liederen (bekend als het lied der liederen) is voor ons bewaard in de Bijbel. Er moeten dus vele evaluaties zijn geweest van het geschreven materiaal. De bijdragen van Salomo aan de Bijbel worden treffend de boeken der Wijsheid genaamd.

Wie is de ware bron van Salomo’s wijsheid?

“En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een begrip, zo wijd als het zand aan de oever der zee ... Ja, hij was wijzer dan alle mensen” (1 Koningen 4:29,31).

“Alle koningen der aarde verlangden Salomo te zien om de wijsheid te horen, die God in zijn hart gelegd had” (2 Kronieken 9:23).

Dit is een belangrijk bijbels feit dat we nooit moeten vergeten: God is de uiteindelijke oorsprong van de bijbelboeken, ongeacht de mensen die Hij gebruikte om ze te schrijven. “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid” (2 Timotheüs 3:16). De wijsheid van Salomo kwam van de Schepper God.

Welk bekend bijbelboek schreef koning Salomo?

“De Spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël” (Spreuken 1:1).

“De Spreuken van Salomo...” (Spreuken 10:1).

“Ook dit zijn spreuken van Salomo, welke de mannen van Hizkia, de koning van Juda, hebben bijeengebracht” (Spreuken 25:1).

Het boek Spreuken begint met een korte introductie (Spreuken 1:1-7) gevolgd door een lang deel waarin de verdiensten van wijsheid worden verheerlijkt. In hoofdstuk 10 begint het hoofdgedeelte van Salomo’s spreuken, waarvan sommige later werden gekopieerd door de schriftgeleerden van Koning Hezekia (Spreuken 25:1). De laatste hoofdstukken worden toegeschreven aan twee andere mensen, maar Salomo is de belangrijkste auteur van het boek.

Deze bijbelse verzen zijn onderwijzende gezegden die meestal de tegenstelling tussen goed en kwaad weergeven in een passage. Deze praktische aspecten van wijsheid verrijken niet alleen ons leven, maar helpen ons problemen te vermijden. Kort gezegd hebben we een beknopte handleiding voor een succesvol leven.

Welk boek van bijbelse filosofie schreef Salomo?

“De woorden van Prediker, de zoon van David, koning te Jeruzalem” (Prediker 1:1).

In het boek Prediker blikt Salomo terug op zijn leven en ervaringen. Hij concludeert dat de vreze des HEREN en het onderhouden van zijn geboden “voor alle mensen geldt” (Prediker 12:13). Hij stelt vast dat zonder God het leven zonder enige betekenis is – en dat teveel mensen hun leven verspillen met het najagen van zaken die hen nooit echt zullen bevredigen. Hij herinnert ons eraan dat God uiteindelijk al de menselijke werken onder het oordeel zal brengen (Prediker 11:9; 12:24).


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.