Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 2
Het Woord van God: Het Fundament van Kennis
¬ Inleiding.
¬ Kennis en begrip of betekenisloze informatie?
¬ Basiskennis die iedereen nodig heeft
¬ Misleidingen over God en de Bijbel.
¬ Waarom de mens de kennis van God verwerpt?
¬ Hoe Goddelijke kennis te verkrijgen.
¬ Gods Kennis in delen geopenbaard.
¬ De overgang van profeten naar evangeliën
¬ Fascinerende openbaring van God
¬ De schrijvers van de Hebreeuwse Bijbel.
¬ Koning David en zijn Schriftgeleerden.
¬ De Geschriften van Koning Salomo.
¬ Nog een belangrijke auteur.
¬ De vijf boeken van Mozes.
¬ De latere of belangrijkste profeten
¬ Daniël de profeet.
¬ Schrijvers van het Nieuwe Testament
¬ De basis van ware normen en waarden
¬ Koning Jojakim: Een les uit bijbelse geschiedenis
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Slotopmerkingen
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 2 in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

BASISKENNIS DIE IEDEREEN NODIG HEEFT

Waarom weten we zo weinig als we zo goed geschoold zijn?”

- Simon Heffer


De Amerikaanse professor E.D. Hirsch Jr. begreep de aard van ons kennisprobleem. Hij merkt in het voorwoord van zijn boek Cultural Literacy op: “Cultureel onderlegd zijn betekent over de basisinformatie beschikken om in de moderne maatschappij vooruit te komen.”

Naast de elementaire kennis van de praktijk die nodig is om te overleven, heeft een ieder van ons geestelijk begrip nodig en inzicht in de speciale kennis die alleen door God Zelf wordt geopenbaard. Zonder een behoorlijk geestelijk fundament zal ons basisbegrip dat we van nature hebben altijd tekortschieten om ons te laten zien hoe we tevreden, werkelijk overvloedige levens kunnen leiden in het hier en nu – om niet te spreken van het onvergelijkbare vooruitzicht op eeuwig leven in het Koninkrijk van God!

Mensen vergaren kennis spelenderwijs. Het is een functie van onze vijf zintuigen. De kern van het probleem is of onze nieuw verworven kennis past binnen het raamwerk van God.

Hoe moeten we onze menselijke prestaties evalueren? Wat is het standpunt van God?

“Zo zegt de HERE: De wijze roeme niet op zijn wijsheid, en de sterke roeme niet op zijn kracht, de rijke roeme niet op zijn rijkdom” (Jeremia 9:23).

Laat hier geen misverstand over bestaan: God is er niet op tegen dat we wijsheid of rijkdom vergaren. De Bijbel vertelt verhalen van vele rechtvaardige mensen die wijs en rijk waren. Zij hadden echter – en wij zouden dat ook moeten hebben – hogere normen dan enkel intellectuele of materiële.


Wat draagt God de mensen op te doen?

“Maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat Ik de HERE ben, die goedertierenheid en recht en gerechtigheid op aarde doe; want in zodanigen heb Ik behagen, luidt het woord des HEREN” (vers 24).

God kennen: dat is de onontbeerlijke kennis die de wereld verwerpt. Het heeft zijn oorsprong in ware nederigheid. Alleen nederige mannen en vrouwen kunnen verder kijken dan hun eigen belang, en de waarden van God bevatten.


Wat vertelde Jezus Christus aan Zijn discipelen over de waarde van geestelijke kennis?

“Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen. Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord” (Mattheüs 13:16,17).

Gods Woord kennen is onschatbare kennis! Het is het ware fundament voor het begrip van alle andere kennis en biedt een tegengewicht aan de valse informatie die we om ons heen zien.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.