Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 2
Het Woord van God: Het Fundament van Kennis
¬ Inleiding.
¬ Kennis en begrip of betekenisloze informatie?
¬ Basiskennis die iedereen nodig heeft
¬ Misleidingen over God en de Bijbel.
¬ Waarom de mens de kennis van God verwerpt?
¬ Hoe Goddelijke kennis te verkrijgen.
¬ Gods Kennis in delen geopenbaard.
¬ De overgang van profeten naar evangeliën
¬ Fascinerende openbaring van God
¬ De schrijvers van de Hebreeuwse Bijbel.
¬ Koning David en zijn Schriftgeleerden.
¬ De Geschriften van Koning Salomo.
¬ Nog een belangrijke auteur.
¬ De vijf boeken van Mozes.
¬ De latere of belangrijkste profeten
¬ Daniël de profeet.
¬ Schrijvers van het Nieuwe Testament
¬ De basis van ware normen en waarden
¬ Koning Jojakim: Een les uit bijbelse geschiedenis
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Slotopmerkingen
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 2 in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

DE LATERE OF GROTE PROFETEN

Jesaja, Jeremia en Ezechiël staan bekend als de belangrijkste profeten en zij schreven de boeken die hun naam dragen (samen met de steun van persoonlijke secretarissen). Dat is echter niet het enige waar het om gaat. Ieder van deze personen leverde zijn eigen fascinerende bijdrage aan de Bijbel.

Uiteindelijk is het echter Jezus Christus Zelf die de twee delen van de Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament, samenvoegt. Hij smeedt de Hebreeuwse profeten aan het Nieuwe Testament. Dus moeten we ons voornamelijk tot Christus richten voor hulp bij het bestuderen van de laatste of belangrijkste profeten.

Schreef Jezus delen van de Bijbel rechtstreeks toe aan de profeet Jesaja?

“...Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd...” (Mattheüs 15:7).

In vers 8 en 9 citeert Christus uit Jesaja 29:13 in de Hebreeuwse Bijbel.

Schreven alle vier de schrijvers van het evangelie delen van de Hebreeuwse Bijbel toe aan Jesaja?

“Hij [Johannes de Doper] toch is het, van wie door de profeet Jesaja gesproken werd...” (Matteüs 3:3; vergelijk Marcus 7:6; Lucas 3:4; Johannes 12:39-41).

Het is duidelijk dat de profeet Jesaja deze woorden sprak. Net als Paulus in het samenstellen van zijn brieven in het Nieuwe Testament, heeft hij waarschijnlijk delen van zijn boek gedicteerd aan een assistent. Bedenk dat het officiële systeem van schriftgeleerden en secretarissen (ingesteld door koning David) nog steeds in werking was in Juda gedurende Jesaja’s leven. Zijn profetische dienaarschap duurde voort tijdens de regeringen van diverse koningen van Juda (Jesaja 1:1).

Citeerde de apostel Paulus ook uit Jesaja?

“...Nadat Paulus dit ene woord gesproken had: Terecht heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken...” (Handelingen 28:25; vergelijk Romeinen 9:27).

Wat was ongewoon aan Jeremia’s roeping?

“Het woord des HEREN nu kwam tot mij: Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld” (Jeremia 1:4-5).

Deze uitdrukking “het woord des HEREN kwam tot mij” (of woorden van gelijke strekking) wordt vaak herhaald in het boek van Jeremia. De boodschap van de profeet komt rechtstreeks van God; Jeremia fungeert slechts als Zijn menselijk instrument.

Wat was een van Jeremia’s profetische gaven?

“Jeremia dan schreef al het onheil dat over Babel komen zou, in een boek, al deze woorden die over Babel geschreven zijn” (Jeremia 51:60).

Maar schreef Jeremia alles zelf?

“...Kwam dit woord van de HERE tot Jeremia: Neem een boekrol en schrijf daarop al de woorden die Ik tot u over Israël, Juda en alle volken gesproken heb, sedert de dag dat Ik tot u gesproken heb, sedert de tijd van Josia tot op heden” (Jeremia 36:1-2).

“Toen riep Jeremia Baruch, de zoon van Neria, en Baruch schreef uit Jeremia’s mond al de woorden die de HERE tot hem gesproken had, op een boekrol” (vers 4).

Jeremia had zijn eigen secretaris, die kennelijk ook een gevorderd lezer was (vers 10). Baruch las de woorden van Jeremia in “het huis van de Heer”, de tempel in Jeruzalem.

Toen Gods boodschap door Jeremia (doch opgeschreven door Baruch, de secretaris) koning Jojakim bereikte, wat deed hij toen direct?

“Telkens als Jehudi drie of vier kolommen gelezen had, sneed de koning ze met een schrijversmes af en wierp ze in het vuur dat in het bekken was, totdat de gehele rol verteerd was in het vuur dat in het bekken was” (vers 23).

In de geschiedenis zijn er vele pogingen gedaan om Gods Woord in zijn geheel of ten dele te vernietigen. Dit specifieke voorval staat in de Bijbel zelf beschreven. Soms zijn bijbelse schrijvers of vertalers gevangengenomen of gedood. Mensen hebben letterlijk hun leven gegeven om u dit boek te brengen. In dit voorbeeld in de Schrift werd er een poging gedaan om de schrijver Baruch en de profeet Jeremia gevangen te nemen, maar “de Here hield hen verborgen” (Jeremia 36:26).

Wat was God’s reactie op het verbranden van Jeremia’s rollen door de koning?

“Toen kwam het woord des HEREN tot Jeremia, nadat de koning de rol met de woorden die Baruch had opgetekend uit de mond van Jeremia, verbrand had, aldus: Neem weer een andere rol en schrijf daarop al de vorige woorden die op de eerste rol stonden, welke Jojakim, de koning van Juda, verbrand heeft” (vers 27-28).

“Jeremia nam een andere rol en gaf die aan de schrijver Baruch...en deze schreef daarop uit de mond van Jeremia al de woorden uit het boek dat Jojakim, de koning van Juda, in het vuur verbrand had; en nog vele dergelijke woorden werden daaraan toegevoegd” (vers 32).

Zelfs koningen hebben niet het recht of de toestemming om Gods woord te veranderen of te vernietigen. Hij heeft de Bijbel door de eeuwen heen bewaard in weerwil van vastberaden pogingen om alle sporen ervan uit te wissen. Trouwe mannen en vrouwen hebben hun leven geriskeerd om de Geschrift te behouden, te verspreiden en te publiceren.


Wat was de reputatie van Ezechiël als profeet?

“...Kwam het woord des HEREN tot de priester Ezechiël, de zoon van Buzi, in het land der Chaldeeën, aan de rivier de Kebar; de hand des HEREN was daar op hem” (Ezechiël 1:3).

Ezechiël wordt slechts tweemaal vermeld in de Bijbel – beide keren in het boek dat zijn naam draagt. Naast verwijzingen naar de tempelhoofdstukken van Ezechiël (hoofdstukken 40-48) in Openbaring 21, wordt het boek zelf diverse malen in het Nieuwe Testament geciteerd.

Jezus’ beeld van Zichzelf als de Goede Herder is een duidelijke verwijzing naar passages uit Ezechiël. “Zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis” (Ezechiël 34:12; vergelijk verzen 5, 8, 23; 37:24).

Ezechiëls profetieën ontstonden middenin de ballingschap. The Oxford Dictionary of the Jewish Religion (1997) zegt hierover: “Hij [Ezechiël] werd samen met Jojakim...in 597 voor Christus van Juda naar Babylon gedeporteerd door de binnentrekkende troepen van Nebukadnezar (2 Koningen 24:8-16; Ezechiël 1:1-3). De ballingen vestigden zich in Tela-bib aan de rivier Kebar...Ezechiëls roeping als profeet kwam in juli 593 en al zijn predikingen vonden plaats onder de gedeporteerde inwoners van Jeruzalem...” (pag. 246-247).Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.