Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 2
Het Woord van God: Het Fundament van Kennis
¬ Inleiding.
¬ Kennis en begrip of betekenisloze informatie?
¬ Basiskennis die iedereen nodig heeft
¬ Misleidingen over God en de Bijbel.
¬ Waarom de mens de kennis van God verwerpt?
¬ Hoe Goddelijke kennis te verkrijgen.
¬ Gods Kennis in delen geopenbaard.
¬ De overgang van profeten naar evangeliën
¬ Fascinerende openbaring van God
¬ De schrijvers van de Hebreeuwse Bijbel.
¬ Koning David en zijn Schriftgeleerden.
¬ De Geschriften van Koning Salomo.
¬ Nog een belangrijke auteur.
¬ De vijf boeken van Mozes.
¬ De latere of belangrijkste profeten
¬ Daniël de profeet.
¬ Schrijvers van het Nieuwe Testament
¬ De basis van ware normen en waarden
¬ Koning Jojakim: Een les uit bijbelse geschiedenis
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Slotopmerkingen
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 2 in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

DE OVERGANG VAN DE PROFETEN NAAR DE EVANGELIËN


Deze twee delen van Gods Woord gaan naadloos samen om Gods volledige openbaring aan de mensheid aan te bieden. Ook al ligt er een periode van meer dan 400 jaar tussen de beide Testamenten, toch gaan de geschriften van de Hebreeuwse profeten op zo’n wijze aan de apostolische geschriften vooraf dat hun onderliggende eenheid wordt benadrukt.

Bedenk hoe de afsluitende woorden van de oudtestamentische profeten vloeiend overlopen in de inleiding van het Nieuwe Testament. Maleachi, die algemeen beschouwd wordt als de laatste Hebreeuwse profeet, voorspelt een “Elia die komen gaat”—Johannes de Doper (Matteüs 11:13-14; Maleachi 4:5,6).

Marcus, die door velen beschouwd wordt als de eerste van de schrijvers van het evangelie, begint precies waar Maleachi ophield—door profetieën aan te halen uit Maleachi 3:1 en Jesaja 40:3 over een boodschapper die aan de Messias vooraf zou gaan.

Dan wordt Johannes de Doper geïntroduceerd (de toekomstige Elia geprofeteerd door Maleachi) als de aangestelde voorganger van Jezus Christus, die de weg voorbereidt voor Zijn eerste komst. (Het is interessant te vermelden dat de context van het laatste hoofdstuk van Maleachi de verschijning van nog een andere profeet suggereert “in de geest en de kracht van Elia” die voorafgaat aan Christus’ tweede komst.)

Matteüs begint op vergelijkbare wijze zijn evangelie als een voortzetting van het Oude Testament door de genealogie van de Hebreeuwse aartsvaderen en koningen weer te geven die leidden tot de geboorte van Jezus Christus. Het specifieke doel van Matteüs hoofdstuk 1 wordt vermeld in vers 18: “De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus...”

Toch gaan 17 belangrijke verzen vooraf aan deze mededeling. Waarom? Zij verklaren duidelijk Jezus’ Israëlitische afkomst tot aan Koning David en, zelfs nog eerder, tot Abraham. Deze woorden van Matteüs bekrachtigen het belang van de voorafgaande boeken van de Hebreeuwse Bijbel en laten zien hoe hij voortbouwde op hun fundament.

Waarom begint het Nieuwe Testament met een genealogie?

“Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Izaak, Izaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broeders...David de koning verwekte Salomo bij de vrouw van Uría...Josía verwekte Jechónia en diens broeders ten tijde van de Babylonische ballingschap...”

“Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten en van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten en van de Babylonische ballingschap tot de Christus veertien geslachten.” (Matteüs 1:1-2, 6, 11, 17).

Deze 17 verzen kunnen worden beschouwd als een korte samenvatting van de heilige geschiedenis van Israël en Juda. Zij vormen een krachtige boodschap aan het begin van het Nieuwe Testament dat we het Oude Testament voldoende aandacht moeten geven.

Matteüs’ geschiedkundige introductie was bedoeld om de wettige genealogie van Christus aan te tonen—dat Hij de vervulling is van de beloften die aan Abraham werden gedaan (o.a. Genesis 12:3; 18:18; 22:18) en aan Koning David (vergelijk 2 Sam. 7:16; Hand. 13:22, 23; Lucas 1:32). Het evangelie van Matteüs is gebouwd op het fundament van de Hebreeuwse Geschriften en bevat vele citaten hieruit. Zodoende verbinden zowel Matteüs als Marcus de twee Testamenten tot een compleet geheel.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.