Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 2
Het Woord van God: Het Fundament van Kennis
¬ Inleiding.
¬ Kennis en begrip of betekenisloze informatie?
¬ Basiskennis die iedereen nodig heeft
¬ Misleidingen over God en de Bijbel.
¬ Waarom de mens de kennis van God verwerpt?
¬ Hoe Goddelijke kennis te verkrijgen.
¬ Gods Kennis in delen geopenbaard.
¬ De overgang van profeten naar evangeliën
¬ Fascinerende openbaring van God
¬ De schrijvers van de Hebreeuwse Bijbel.
¬ Koning David en zijn Schriftgeleerden.
¬ De Geschriften van Koning Salomo.
¬ Nog een belangrijke auteur.
¬ De vijf boeken van Mozes.
¬ De latere of belangrijkste profeten
¬ Daniël de profeet.
¬ Schrijvers van het Nieuwe Testament
¬ De basis van ware normen en waarden
¬ Koning Jojakim: Een les uit bijbelse geschiedenis
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Slotopmerkingen
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 2 in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

HOE GODDELIJKE KENNIS TE VERKRIJGEN


Wat is de bron van alle ware kennis?

“Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid” (Spreuken 2:6).

God is de grote Onderwijzer! In werkelijkheid is behoud voornamelijk een kwestie van onderwijs. De wereld is vol valse waarden, dus is er een duidelijke behoefte om Bijbelse waarheden te herstellen. Betrouwbare kennis van deze waarheden komt maar uit een enkele bron—Gods Woord, de heilige Schrift. God communiceert zijn waarden aan ons door de Schrift. Er moet echter vermeld worden dat, ook al is Gods openbaring, de Bijbel, de basis van alle juiste kennis, de Bijbel niet alle kennis bevat. Andere bruikbare kennisgebieden van de mens kunnen deze betrouwbare fundering verder uitbouwen. Alle misleidende kennis—kennis die niet op Gods woord is gebaseerd—zal uiteindelijk mislukken en verdwijnen.


Wat is een onmisbare sleutel om de kennis van God te verkrijgen?

“Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, zodat uw oor de wijsheid opmerkt en gij uw hart neigt tot de verstandigheid, ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem verheft; indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des HEREN verstaan en de kennis Gods vinden” (Spreuken 2:1-5).

Gods weg zoeken en koesteren is de essentie van deze passage. Jezus Christus herhaalde dit sublieme principe in de bergrede: “Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden” (Matteüs 5:6). Het Nieuwe Testament is gebouwd op het Oude Testament, dat weer vooruitwijst naar het Nieuwe Testament. Het ene is incompleet en ontoereikend zonder de andere. Koning David schreef: “al uw geboden zijn gerechtigheid” (Psalmen 119:172). Gehoorzaamheid en rechtvaardigheid vullen elkaar aan.

Welke andere eigenschap hebben we hard nodig om God te gehoorzamen?

“De vreze des HEREN is het begin der kennis...” (Spreuken 1:7).

De vreze des Heren is niet de vrees voor de wereld of de vrees voor mensen, die “een strik spant” (Spreuken 29:25). Een belangrijk aspect van de vreze des Heren is om je vertrouwen in Hem te stellen. Zo vaak zijn onze angsten ongegrond. God zegt ons: “Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen; dat gij vergeet de HERE, uw Maker, die de hemel uitspande en de aarde grondvestte” (Jesaja 51:12-13).
God is onze Schepper. Hij maakte ons en onze omgeving. We hebben ons bestaan aan Hem te danken. We zouden moeten vrezen voor de gevolgen van het negeren van Zijn onderwijs, instructies en geboden zoals geopenbaard in Zijn Woord.

Welke groep mensen heeft in het bijzonder, de vreze des HEREN nodig?

“De Spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, om wijsheid en tucht te verkrijgen, om verstandige woorden te verstaan, om de tucht aan te nemen, die verstandig maakt, gerechtigheid en recht en rechtschapenheid; om de onverstandigen schranderheid, de jongeling kennis en bedachtzaamheid te geven.” (Spreuken 1:1-4).

Onze jonge mannen en vrouwen—de volgende generatie—zullen spoedig de toekomst bepalen. Alleen de zekere kennis van de Bijbel kan hen helpen de uitdagingen van dit nieuwe millennium het hoofd te bieden. We zouden heel dankbaar moeten zijn dat wij en zij een betrouwbare, geestelijke gids hebben die werd “opgeschreven voor een volgend geslacht” (Psalmen 102:19).


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.