Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 2
Het Woord van God: de basis van kennis
¬ Inleiding.
¬ Kennis en begrip of betekenisloze informatie?
¬ Basiskennis die iedereen nodig heeft
¬ Misleidingen over God en de Bijbel.
¬ Waarom de mens de kennis van God verwerpt?
¬ Hoe Goddelijke kennis te verkrijgen.
¬ Gods Kennis in delen geopenbaard.
¬ De overgang van profeten naar evangeliën
¬ Fascinerende openbaring van God
¬ De schrijvers van de Hebreeuwse Bijbel.
¬ Koning David en zijn Schriftgeleerden.
¬ De Geschriften van Koning Salomo.
¬ Nog een belangrijke auteur.
¬ De vijf boeken van Mozes.
¬ De latere of belangrijkste profeten
¬ Daniël de profeet.
¬ Schrijvers van het Nieuwe Testament
¬ De basis van ware normen en waarden
¬ Koning Jojakim: Een les uit bijbelse geschiedenis
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Slotopmerkingen
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 2 in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

Kennis en begrip – of betekenisloze informatie?


Een verhelderend stukje in een populaire landelijke krant merkte op: “Met het verschijnen in de V.S. van zo’n 1000 nieuwe boeken per week, weegt de druk om geïnformeerd te blijven zwaar. Maar er is een verschil tussen informatie en wijsheid.” Het huidige aantal in Engeland is zo’n 300 nieuw uitgegeven boeken iedere dag, en dan laten we de enorme hoeveelheid informatie over de hele wereld die door nieuwe technologieën beschikbaar is nog buiten beschouwing.

Het is duidelijk, dat begrip en informatie geen synoniemen zijn. De Voormalige Britse Minister van Buitenlandse Zaken Francis Pym schreef: “De beelden die we op televisie zien weerspiegelen slechts de symptomen en gevolgen van een probleem ...
Wanneer we de gebeurtenissen in de wereld beschreven zien worden door commentatoren, leidt dat niet tot begrip, maar slechts tot een emotionele reaktie en het verkrijgen van oppervlakkige informatie.”

Dus ondanks deze enorme overvloed aan informatie, bestaat er een grote leegte. Informatieve kennis alleen, baat niet. Saul Bellow verwoordde dit fundamentele probleem: “Informatie wordt gevonden in de dagelijkse kranten. We worden overal over geïnformeerd, we weten niets.”

Hier komt de Bijbel in beeld. Het geïnspireerde woord van God staat aangeschreven als de betrouwbare bron van al de juiste kennis. De Bijbel verschaft het correcte raamwerk van de essentiële kennis waarmee alle andere informatie juist begrepen kan worden. Zonder deze cruciale basis, leven we in een verwarde toestand – voortdurend overspoeld met een lawine aan informatie die we niet kunnen bevatten of begrijpen.

Maar, wanneer we de juiste basis hebben, openbaart de Eeuwige God opwindende en diepzinnige geestelijke kennis aan hen die Hem geloven en gehoorzamen.
Wat zegt de Bijbel over “kennis”? We beginnen onze studie met enkele sleutelverzen.

Is God bezorgd over wat we weten? Wat zijn de gevolgen van het tekort aan ware kennis?

“Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis” (Hosea 4:6).

Alhoewel wij een makkelijkere toegang hebben tot de Bijbel dan enige generatie voor ons, letten wij niet op wat er werkelijk in staat - wat een verwoestende uitkomst met zich meebrengt. Salomo waarschuwde ons: “Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood” (Spreuken 14:12; 16:25).

Maar welke speciale kennis ontbreekt?

“.. Omdat er geen kennis trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land” (Hosea 4:1).

“De priesters zeiden niet: Waar is de HERE; en zij die zich met de wet bezighouden, wilden Mij niet kennen”
(Jeremia 2:8)

Tijdens de schepping gaf God de mensheid het vermogen om materiële kennis te vergaren. In ons huidige tijdperk hebben we het inderdaad vergaard in voorheen voor onmogelijk gehouden hoeveelheden. Waar God zich zorgen om maakt is onze erbarmelijke gebrek aan fundamentele geestelijke kennis. Hoe waar was het inzicht van de apostel Paulus dat veel te veel “zich te allen tijde laten leren, zouden ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen” (2 Timotheüs 3:7).

Wat zijn de gevolgen van het negeren van geopenbaarde kennis?

“Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u ... daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten” (Hosea 4:6).

Het negeren of verwerpen van geopenbaarde geestelijke kennis vervreemt ons van God, en snijdt ons af van Zijn leiding. Gods wetten, de voornaamste bron van begrip over hoe we moeten leven, functioneert als een geestelijke kracht in de wereld (Rom. 7:14) Of we het erkennen of niet, de wet is zelfregulerend. De mensheid betaalt een hoge prijs voor de overtreding ervan; we zien de dramatische gevolgen iedere dag in de nieuwsbulletins waarin verslag wordt gedaan van het menselijke leed (vergelijk Jeremia 2:19)

De Bijbel omschrijft zonde als wetteloosheid (I Johannes 3:4) – het overtreden of verwerpen van Gods wet – en legt vervolgens de straf voor wetteloosheid uit. Uiteindelijk is “het loon van de zonde de dood” (Romeinen 6:23, Mattheüs 10:28) – maar het onmiddellijke gevolg is de ellende die we in de wereld zien. God verlangt er echter naar om een ieder die aan Zijn instructies gehoor geeft eeuwig leven te geven in het Koninkrijk van God (voor meer details, vraag ons boekje “De weg naar het Eeuwige leven” aan).


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.