Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 2
Het Woord van God: de basis van kennis
¬ Inleiding.
¬ Kennis en begrip of betekenisloze informatie?
¬ Basiskennis die iedereen nodig heeft
¬ Misleidingen over God en de Bijbel.
¬ Waarom de mens de kennis van God verwerpt?
¬ Hoe Goddelijke kennis te verkrijgen.
¬ Gods Kennis in delen geopenbaard.
¬ De overgang van profeten naar evangeliën
¬ Fascinerende openbaring van God
¬ De schrijvers van de Hebreeuwse Bijbel.
¬ Koning David en zijn Schriftgeleerden.
¬ De Geschriften van Koning Salomo.
¬ Nog een belangrijke auteur.
¬ De vijf boeken van Mozes.
¬ De latere of belangrijkste profeten
¬ Daniël de profeet.
¬ Schrijvers van het Nieuwe Testament
¬ De basis van ware normen en waarden
¬ Koning Jojakim: Een les uit bijbelse geschiedenis
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Slotopmerkingen
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 2 in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

GODS KENNIS IN DELEN GEOPENBAARD


“De Christelijke gemeenschap is verdeeld over het Boek”

- John Wenham

De meeste mensen zijn zich ervan bewust dat de Bijbel samengesteld is uit geschreven materiaal dat in twee delen wordt gepresenteerd, die van oudsher het Oude Testament en het Nieuwe Testament worden genoemd.

In sommige opzichten is deze benaming misleidend omdat het sommigen op subtiele wijze ertoe heeft gebracht om grote delen van Gods openbaring te verwerpen. Door sommige theologen en religieuze leiders wordt het Oude Testament van mindere waarde geacht of zelfs afgeschaft omdat het ouder is.

Talloos zijn de misvattingen betreffende de Hebreeuwse Bijbel. De Britse auteur en bijbel leraar John Wenham schreef: “We hebben zoveel jaren zoveel foutieve onderwijzing gehad dat zelfs intelligente mensen vaak echt geloven dat de twee Testamenten twee onverenigbare tegengestelde gezichtspunten vertegenwoordigen:
het Oude Testament een God van wraak en het Nieuwe Testament een God van liefde” (Christ and the Bible, blz..19).

Sommigen trekken de conclusie dat het Oude Testament oud was- en dus afgeschaft of van geen waarde – en het daarom vervangen werd door het nieuwe Testament. De aanduidingen “Oude Testament” en “Nieuwe Testament” worden op een paar plaatsen in sommige bijbelvertalingen gevonden, maar het vertaalde woord voor “testament” is ook het woord voor “verbond.”

Deze schriftgedeelten spreken over de Oude en Nieuwe Verbonden (nader uitgelegd in een volgende les) – niet over boeken in de Bijbel. Als u 2000 jaar geleden had geleefd en de apostelen Petrus, Paulus of Johannes had gevraagd over “het Oude Testament” of “het Nieuwe Testament,” zouden ze geen idee hebben waar u het over had.

Deze termen werden verzonnen lang nadat de bijbelse boeken werden geschreven. De eerste maal dat “Nieuwe Testament” wordt gebruikt als benaming voor de Griekse geschriften wordt niet eerder gevonden dan een eeuw nadat de apostelen waren overleden.

De Bijbel bestaat voor een groot deel uit het Oude Testament. In feite is het grootste deel van Gods Woord geschreven in het Hebreeuws – bijna 80% van de 773.000 worden in de Bijbel. Daarenboven bevat het Nieuwe Testament zo’n 600 citaten en verwijzingen naarof toespelingen op het Oude Testament.

Is het in dat opzicht logisch dat vele hedendaagse Christenen de inhoud van het Oude Testamentische beschouwen als enigszins inferieur of in conflict met het Nieuwe Testament? Is het logisch om de geschiedenis van Gods openbaring, Zijn geopenbaarde manier van leven en de beloften die deze Hebreeuwse geschriften bevatten te veronachtzamen?

Om met Walter Kaiser in zijn boek “Towards Discovering the Old Testament” te spreken, “de kerk wijst drievierde van Gods beschreven openbaring af – als zij volhardt om al haar theologie samen te stellen uit het Nieuwe Testament, terwijl ze op beschamende wijze het Oude Testament negeert.

Het is deze handelswijze die " ... een ongebalanceerd geestelijk onderwijs tot gevolg heeft. Ze moet terugkeren tot een nuttige, didactisch gebruik van het Oude Testament” (blz. 29).


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.