Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 2
Het Woord van God: de basis van kennis
¬ Inleiding.
¬ Kennis en begrip of betekenisloze informatie?
¬ Basiskennis die iedereen nodig heeft
¬ Misleidingen over God en de Bijbel.
¬ Waarom de mens de kennis van God verwerpt?
¬ Hoe Goddelijke kennis te verkrijgen.
¬ Gods Kennis in delen geopenbaard.
¬ De overgang van profeten naar evangeliën
¬ Fascinerende openbaring van God
¬ De schrijvers van de Hebreeuwse Bijbel.
¬ Koning David en zijn Schriftgeleerden.
¬ De Geschriften van Koning Salomo.
¬ Nog een belangrijke auteur.
¬ De vijf boeken van Mozes.
¬ De latere of belangrijkste profeten
¬ Daniël de profeet.
¬ Schrijvers van het Nieuwe Testament
¬ De basis van ware normen en waarden
¬ Koning Jojakim: Een les uit bijbelse geschiedenis
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Slotopmerkingen
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 2 in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

WAAROM DE MENS DE KENNIS VAN GOD VERWERPT


Wie is de uiteindelijke bron van alle onjuiste informatie – of het nu om schriftelijke of seculaire kennis gaat?

“...De god dezer eeuw [heeft hen die verloren gaan] met blindheid geslagen” (2 Korinthiërs 4:4).

De King James vertaling geeft ditzelfde vers weer: “de god van deze wereld.” Vele hedendaagse Christenen hebben beslist moeite met de realiteit van Satan en het bijbelse verslag van Jezus ontmoetingen met verwarde geesten, die de Bijbel demonen noemt. Maar vroeg of laat moeten we ons kunnen vinden in de waarachtigheid van Jezus persoonlijke getuigenis. Hij stelt feitelijk vast; “Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen” (Lukas 10:18).

Hoe beschrijft de Bijbel de geestelijke toestand van het huidige tijdperk van de mens als zijnde een direct gevolg van de misleiding die door de apostel Paulus wordt beschreven (2 Korinthiërs 4:4)?

“...Jezus Christus...die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld...” (Galaten 1:3-4)

Opnieuw vertaalt de King James vertaling het sleutelvers met “de tegenwoordige boze wereld.” Dus de god van deze wereld heeft haar inwoners verblind door zijn vele misleidingen (vergelijk I Johannes 5:19). We hebben echter de belofte dat goddelijke bevrijding beschikbaar is voor ons.

Over wie hebben we het? Wie is echt verantwoordelijk voor deze enorme wereldomvattende misleiding?

“En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt” (Openbaring 12:9).

Satan is een afgevallen aartsengel. Als de rechtvaardige Lucifer (“Lichtbrenger”) was hij aanwezig geweest bij de troon van God, maar keerde zich van Gods weg af naar een levenswijze die daar lijnrecht tegenover staat, en werd uiteindelijk verteerd door ijdelheid, jaloezie en hebzucht. Twee hoofdstukken in de Bijbel gaan over de oorsprong van de duivel en de rebellie tegen God die daarop volgde (vergelijk nauwkeurig Jesaja 14:12-15 met Ezechiël 28:11-16).

Hoe omvangrijk is de invloed van satan?

“... De gehele wereld in het boze ligt” (I Johannes 5:19).

De meeste mensen nemen aan dat de wereld een redelijk goede plek is of minstens met een neutrale invloed. Maar de Bijbel openbaart dat Satan de god van deze wereld is, en op dit moment is dit zijn wereld. Tragisch genoeg is zijn misleiding zo wijdverspreid dat slechts weinigen zich realiseren op welke schaal de wereld zijn onjuiste informatie en verwrongen kennis heeft geaccepteerd.

Hoe benaderde Satan Eva (“de moeder van alle levenden”) in de hof van Eden?

“Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden” (2 Korinthiërs 11:3).

God openbaarde ware geestelijke kennis aan Adam en Eva. Toen bracht Satan, vermomd als een slang, Eva ertoe om te twijfelen aan de waarachtigheid van de Schepper. Ze overreedde haar man om samen de daaropvolgende daad van ongehoorzaamheid te begaan – het eten van de verboden vrucht. God zei vervolgens tegen Adam: “Je had niet naar de stem van je vrouw moeten luisteren” (Genesis 3:7).
Satan had God verkeerd voorgesteld! Hij loog tegen Eva over haar uiteindelijke lot. “Gij zult geenszins sterven,” zei de slang (vergelijk verzen 1-7).

Welke zekerheden bood de duivel aan Eva toen hij haar misleidde?

“...maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad” (Genesis 3:5).

Tot zover is Satans manipulatie van Eva op waarheid berust. Hun ogen werden geopend voor de kennis van goed en kwaad. “En de HERE God zeide: Zie, de mens is geworden als een Onzer een door kennis van goed en kwaad” (vers 22). Deze betreurenswaardige weg van het verwerpen van Godss instructies, die aanving aan het begin van de menselijke beschaving, is onverminderd doorgegaan tot de op de huidige dag van vandaag. De wereld is vervuld van zowel waarheid als leugen, goed en kwaad. De duivel vermengt goed en kwaad op listige wijze. Meestal kunnen mensen de belangrijke verschillen niet onderscheiden. God moet het openbaren. Voor die openbaring is Zijn Woord onontbeerlijk. Het is het fundament van alle ware kennis!


Wat was een van de redenen waarom Jezus Christus in de wereld kwam?

“Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door Zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen” (Hebreeën 2:14).

Jezus Christus’ dood verschaften het perfecte offer voor de zonde van de mensheid. Hij betaalde de doodstraf voor ons en biedt de mensheid de gift van eeuwig leven. Deze actie verijdelde Satans bedoelingen teniet en was de essentiële eerste stap van behoud waarna meer geestelijke kennis toegevoegd kon worden.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.