Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 2
Het Woord van God: de basis van kennis
¬ Inleiding.
¬ Kennis en begrip of betekenisloze informatie?
¬ Basiskennis die iedereen nodig heeft
¬ Misleidingen over God en de Bijbel.
¬ Waarom de mens de kennis van God verwerpt?
¬ Hoe Goddelijke kennis te verkrijgen.
¬ Gods Kennis in delen geopenbaard.
¬ De overgang van profeten naar evangeliën
¬ Fascinerende openbaring van God
¬ De schrijvers van de Hebreeuwse Bijbel.
¬ Koning David en zijn Schriftgeleerden.
¬ De Geschriften van Koning Salomo.
¬ Nog een belangrijke auteur.
¬ De vijf boeken van Mozes.
¬ De latere of belangrijkste profeten
¬ Daniël de profeet.
¬ Schrijvers van het Nieuwe Testament
¬ De basis van ware normen en waarden
¬ Koning Jojakim: Een les uit bijbelse geschiedenis
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Slotopmerkingen
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 2 in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

KONING JOJAKIM: EEN LES UIT DE BIJBELSE GESCHIEDENIS

De geschiedenis laat zien dat door de eeuwen diverse mensen hebben geprobeerd het Woord van God te vernietigen. In de vroege zesde eeuw voor Christus vernietigde Jojakim, koning van Juda, letterlijk het Woord van God en betaalde een hoge tol voor zijn arrogantie.


De 11-jarige regering van Jojakim was rampzalig. Ook al had hij de mogelijkheid het rechtvaardige voorbeeld van zijn vader Josia te volgen (Jeremia 22:15,16), toch keerde Jojakim zich tot het kwaad. Jeremia beschreef hem als een verwaande heerser die zijn eigen mensen misbruikte (verzen 13,14) en God’s dienaren vervolgde en vermoorde (Jermia 26:20-23).


God instrueerde Jeremia te profeteren dat - tenzij ze zich bekeerden - Koning Jojakim en Jerusalem zouden vallen (Jeremia 36). Jeremia liet God’s woorden optekenen door zijn sekretaris Baruch, en instrueerde hem deze profetieën voor te lezen aan de bevolking van Juda. God hoopte dat zij zich zouden bekeren en hun geprofetteerde ondergang zouden vermijden (Jeremia 36: 4-7).


Toen de prinses Jeremia’s profetische woorden hoorde, bracht zij ze snel over aan Jojakim (Jeremia 36:19). Toen hoorde de koning het verslag van de prinses over Jeremia’s voorspellingen en stuurde een ambtenaar om de rol naar hem toe te brengen (vers 21).


Jojakim beval de ambtenaar de rol luidop voor te lezen. Nadat de man enkele kolommen gelezen had, sneed de koning dat deel van de rol en wierp het minachtend in het haardvuur dat voor hem brandde. De koning ging hiermee door “totdat de hele rol verteerd was...” (vers 23).


Jojakim dacht blijkbaar dat hij aan niemand rekenschap hoefde af te leggen. Maar God zou het laatste woord hebben. Hij instrueerde Jeremia nog een andere rol te maken net als de eerste (verzen 27-32). God gebruikte krachtige taal voor Jojakim: “Hij zal niemand hebben, die op de troon van David is gezeten, en zijn lijk zal neergeworpen liggen in de hitte overdag en in de koude des nachts; Ik zal aan hem, zijn nakomelingen en zijn dienaren hun ongerechtigheid bezoeken, en Ik zal over hen en de inwoners van Jeruzalem en de mannen van Juda al de rampspoed brengen, waarvan Ik tot hen gesproken heb, zonder dat zij gehoor hebben gegeven (verzen 30,31).


Helaas volhardde Jojakim in zijn trotsering en met alle gevolgen van dien. Verslagen door de Babyloniërs en weggevoerd in ketenen, stierf hij waarschijnlijk op weg naar of in gevangenschap in Babylon.

De les van koning Jojakim geldt voor alle leiders en mensen: degene die tracht God’s Woord te vernietigen brengt zichzelf in groot gevaar.

De mens kan God niet op arrogante wijze uitdagen en vrijuitgaan. God’s woord is de basis van alle kennis en, in tegenstelling tot de sterfelijke mens, zal het tot in de eeuwigheid blijven
(1 Petrus 1:24,25).


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.