Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 2
Het Woord van God: de basis van kennis
¬ Inleiding.
¬ Kennis en begrip of betekenisloze informatie?
¬ Basiskennis die iedereen nodig heeft
¬ Misleidingen over God en de Bijbel.
¬ Waarom de mens de kennis van God verwerpt?
¬ Hoe Goddelijke kennis te verkrijgen.
¬ Gods Kennis in delen geopenbaard.
¬ De overgang van profeten naar evangeliën
¬ Fascinerende openbaring van God
¬ De schrijvers van de Hebreeuwse Bijbel.
¬ Koning David en zijn Schriftgeleerden.
¬ De Geschriften van Koning Salomo.
¬ Nog een belangrijke auteur.
¬ De vijf boeken van Mozes.
¬ De latere of belangrijkste profeten
¬ Daniël de profeet.
¬ Schrijvers van het Nieuwe Testament
¬ De basis van ware normen en waarden
¬ Koning Jojakim: Een les uit bijbelse geschiedenis
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Slotopmerkingen
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 2 in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

DE FASCINERENDE OPENBARING VAN GOD

Mannen en vrouwen werden geschapen “naar het beeld van God” (Gen. 1:27). In deze woorden liggen het onvoorstelbare plan, doel en relatie besloten die Hij met de mensheid verlangt. Stel je alle bekwaamheden en mogelijkheden eens voor die het naar Gods beeld geschapen zijn aan ons verleent – alle taken en verantwoordelijkheden, al de fantastische en gevarieerde gaven die gebruikt kunnen worden in Zijn dienst.

Wat we weten is dat God “vele male en op vele wijzen heeft gesproken” (Hebr. 1:1), niet enkel om Zijn Woord te bewaren maar om het over te dragen aan de mensheid. De Bijbel bevat een overvloed aan literaire vormen en uitdrukkingen; wet, poëzie, spreuken, profetieën, geschiedenis, de vier evangeliën, kerkgeschiedenis, persoonlijke en algemene brieven, een boodschap voor de eindtijd en meer. Wij mensen geven de voorkeur aan variëteit, en God heeft erop toegezien dat de wonderen van Zijn Woord niet aan ons voorgeschoteld worden in de vorm van een saaie opsomming of een lijst met ge- en verboden.
De Bijbel is het verhaal van mensen en gebeurtenissen die enige duizenden jaren omvat. Jezus en de apostelen getuigden van een accurate en goddelijke inspiratie van de Hebreeuwse Schriften. Zij ondersteunden de wetten en beloften en baseerden hun onderwijs op haar fundamentele principes. Zij zetten de levenstijl voort.

Erkende Jezus Christus dat de boodschap van de Hebreeuwse Bijbel op meer dan 1 algemene literaire basisvorm wordt overgedragen?

“En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had” (Lucas 24:27, 44).

Jezus maakt melding dat het Oude Testament uit drie delen bestaat: de Wet, de Profeten en de Geschriften. De Psalmen vormen het hoofdboek van het deel dat de Bijbel de Geschriften noemt. De Wet beslaat de eerste vijf boeken: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium – allen geschreven door Mozes.

Refereerde Christus aan de tijdsperiode van de Hebreeuwse Bijbel?

“...van het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharia...” (Matthéüs 23:35; vergelijk Lukas 11:51).

Tijd wordt in de Bijbel soms bepaald door de levens van haar meest prominente personen. De apostel Paulus schreef bijvoorbeeld over de periode “van Adam tot Mozes” (Romeinen 5:14). Abel was de eerste rechtvaardige martelaar. Zacharias’ moord was de laatste waar melding van wordt gemaakt in de Joodse historische rangschikking van de Hebreeuwse Bijbel.

Geloofde en ondersteunde Christus het verslag in Genesis van de schepping van de aarde?

“Want die dagen zullen zulk een verdrukking brengen als er niet geweest is van het begin der schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal” (Marcus 13:19).

Bevestigde Christus andere historische verslagen die in het boek Genesis worden beschreven?

“En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: Zij (leefden) .. .tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde” (Lucas 17:26-27).

Het is duidelijk dat Christus de schepping en het verslag van de vloed evenzo accepteerde als historische gebeurtenissen. Hij geloofde in en bevestigde publiekelijk de uitspraken die in het boek Genesis worden gevonden.

Wat zei Christus over de voornaamste personages uit de Hebreeuwse geschiedenis?

“Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven. Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven?” (Johannes 5:46-47).

“...wanneer gij Abraham en Izaak en Jakob zult zien en al de profeten in het Koninkrijk Gods...” (Lucas 13:28).

“En Hij zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen wat David gedaan heeft, toen de nood drong en hij en die met hem waren, honger kregen?...” (Marcus 2:25).

Christus erkende en bekrachtigde de geschiedkundige waarde van de hoofdpersonen en gebeurtenissen in het Oude Testament (vergelijk o.a. Mattheüs 11:22-24; 12:41-42). Hij bewees de echtheid van de Hebreeuwse Bijbel door het bijbelse verslag te aanvaarden en te citeren in Zijn onderwijs.

De apostelen deden hetzelfde. Lees Hebreeën 11, dat bekend staat als het “geloofsoofdstuk” van de Bijbel. Het is een beknopt handboek over het geloof dat de vroege Kerk had in de hoofdpersonen en belangrijke gebeurtenissen in het Oude Testament.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.