Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 2
Het Woord van God: de basis van kennis
¬ Inleiding.
¬ Kennis en begrip of betekenisloze informatie?
¬ Basiskennis die iedereen nodig heeft
¬ Misleidingen over God en de Bijbel.
¬ Waarom de mens de kennis van God verwerpt?
¬ Hoe Goddelijke kennis te verkrijgen.
¬ Gods Kennis in delen geopenbaard.
¬ De overgang van profeten naar evangeliën
¬ Fascinerende openbaring van God
¬ De schrijvers van de Hebreeuwse Bijbel.
¬ Koning David en zijn Schriftgeleerden.
¬ De Geschriften van Koning Salomo.
¬ Nog een belangrijke auteur.
¬ De vijf boeken van Mozes.
¬ De latere of belangrijkste profeten
¬ Daniël de profeet.
¬ Schrijvers van het Nieuwe Testament
¬ De basis van ware normen en waarden
¬ Koning Jojakim: Een les uit bijbelse geschiedenis
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Slotopmerkingen
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 2 in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

PUNTEN TER OVERWEGING


Deze vragen zijn bedoeld als hulpmiddel om u aan te sporen na te denken over de behandelde onderwerpen in deze les en u te helpen ze toe te passen in uw persoonlijke leven. We stellen voor dat u de tijd neemt om de antwoorden op de vragen op te schrijven en te vergelijken met de gegeven schriftgedeelten. U kunt ons altijd schrijven met op- of aanmerkingen of vragen over de cursus of deze les.

• Veel mensen roemen hun eigen prestaties. Waar zouden we in moeten roemen? (Jeremia 9:23,24).


• Wie is verantwoordelijk voor de duisternis en misleiding waarin de wereld verstrikt is? (2 Korinthiërs 4:4; Openbaringen 12:9).


• De wereld is vervuld van valse waarden. Naar wie moeten we opzien voor de basis van juiste kennis? (Spreuken 2:6).


• Wat was voor Koning David, een productieve schrijver van de Oud Testamentische geschriften, de bron van zijn inspiratie? (2 Samuël 23:2; 2 Petrus 1:21; 1 Samuël 16:13).


• Welke koning beval dat een deel van God’s Woord in stukken werd gesneden en verbrand? Slaagde hij erin God’s Woord te vernietigen? (Jeremia 36:1-32).


• Jezus Christus en schrijvers van het Nieuwe Testament beriepen zich vaak op vroegere schrijvers. Welke Hebreeuwse profeet uit het deel Geschriften in het Oude Testament wordt door Jezus Christus in het bijzonder aangehaald in Zijn profetie op de Olijfberg? (Mattheüs 24:15; Marcus 13:14).


• In wat we nu het Nieuwe Testament noemen, lieten vele aanhangers van Jezus Christus een blijvend verslag na van Zijn leven en prediking en het werk van de apostelen. Dit waren ooggetuigenverslagen. Waarom werden deze verslagen aan ons nagelaten? (Johannes 20:30, 31).


• Wat zijn de twee grote geboden? (Deuteronomium 6:5; Leviticus 19:18; Mattheüs 22:37-40).


• Bijbelse kennis vormt de basis voor onze relatie met God en elkaar. Hoelang zal dit voort duren? (1 Petrus 1:24, 25).


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.