Welkom bij de Multiple Choice Bijbelstudie Cursus vragen van United Church of God Holland.
Deze test van Les 2 bestaat uit 23 meerkeuze vragen.
Vul uw antwoorden in en sluit af door op de uitslagknop aan het eind te klikken.
Veel succes!

1. Wat was het doel van Christus toen Hij naar de aarde kwam?
a) Om de Vader te openbaren
b) Om ons te laten zien hoe we door Zijn voorbeeld kunnen leven
c) Om Zijn leven voor ons op te offeren en de satan te ontronen
d) Al het bovenstaande

2. Wie of wat was in eerste instantie verantwoordelijk voor de spirituele verleiding die deze wereld in zijn grip houdt?
a) De menselijke natuur
b) De verleidende en slinkse wegen van Satan
c) De Islam
d) De Paus

3. Na de kruisiging citeerden de apostelen voornamelijk uit
a) Christus' mondelinge overlevering
b) Het Oude Testament
c) Het Nieuwe Testament
d) De Apocriefen

4. Jezus erkende de drievoudige verdeling van de Hebreeuwse geschriften, namelijk:
a) De wetten, de profeten en de Apocriefen
b) De wetten, de grote profeten en de kleine profeten
c) De wetten, de profeten en de psalmen (of geschriften)
d) Niets van het bovenstaande

5. Met welke klassieke periode vergelijkt Christus de condities van de wereld vlak voor Zijn terugkomst?
a) Die van Noach
b) Die van Abraham
c) Die van Mozes
d) Die van Elia

6. Wie of wat was de ware bron van de psalmen van David
a) Nathan de profeet
b) Asaph de musicus
c) De Heilige Geest van God
d) Zadok de priester

7. Satans wens was en is
a) Het verleiden en misleiden van gelovige mensen, naast het Christendom
b) Het verleiden van de nominale mens
c) Het verleiden van de hele wereld
d) Niets van het bovenstaande

8. Waarom wordt Salomo geacht de meest wijze man die ooit geleefd heeft te zijn?
a) Hij schreef de Spreuken en Prediker
b) Hij bouwde de eerste tempel voor God
c) Hij was de zoon van Koning David
d) God gaf hem speciale wijsheid

9. Wat is de voornaamste taak van de mens volgens Prediker?
a) Geloven in God
b) God vrezen en zijn geboden onderhouden
c) De vijand liefhebben
d) Een goed burger te zijn

10. Wie schreef de eerste vijf boeken van de Bijbel?
a) Mozes
b) Jozua
c) Aaron
d) Miriam

11. Wie zijn in termen van het geschreven woord, de drie grote profeten van het Oude Testament?
a) DaniŽl, Hosea en Elia
b) Nathan, Zacharia en Habbakuk
c) Jesaja, Jeremia en EzechiŽl
d) Jona, Maliachi en Micha

12. Wat betekent Genesis in het Grieks?
a) GeÔnspireerd
b) Begin
c) Opgenomen
d) Geschreven

13. Welk soort kennis verwacht de Schepper van ons?
a) De kennis van God
b) Technische kennis
c) Seculiere kennis
d) Een hoog I.Q.

14. Het voornaamste voordeel van Gods wet is dat het
a) Een morele code verschaft om na te leven
b) Gebaseerd is op liefde en bezorgdheid naar anderen
c) Ons leert God te eren en te vrezen
d) Al het bovenstaande volstaat

15. Om Gods liefde perfecter te uiten dienen wij
a) Een perfecte begrip van de Bijbel te hebben
b) De gave van Gods Heilige Geest te hebben
c) De Tien Geboden perfect te onderhouden
d) Kennis van Hebreeuws en Grieks te hebben

16. Welke Oud-Testamentische priester en schriftgeleerde is verantwoordelijk voor de compilatie en canonisatie van de Hebreeuwse Bijbel?
a) David
b) Salomo
c) Ezra
d) Hezkiah

17. Welke Nieuw-Testamentische apostel stelde Paulus' geschriften op gelijk niveau met andere geschriften? (2 Petrus 3:15-16)
a) Johannes
b) Jacobus
c) Petrus
d) Barnabas

18. Paulus was
a) Een van de originele apostelen
b) Speciaal verkozen door Christus
c) Gekozen door Petrus als apostel
d) Boven Petrus in autoriteit

19. Welk boek van bijbelse filosofie heeft Koning Salomo geschreven?
a) Prediker
b) Sagen
c) Job
d) Tobit

20. Hoeveel Spreuken heeft Salomo uitgesproken?
a) Een paar honderd
b) 10.000
c) 3.000
d) 6.000

21. Hoe kunnen we Gods kennis verkrijgen?
a) Door zoveel mogelijk artikelen over God te lezen
b) Door simpelweg God te zoeken met je hart
c) Door God te zoeken met je gehele hart, Hem gehoorzamen, en door Gods woord Zijn waarheid geopenbaard te krijgen.
d) Door de menselijke redenatie

22. Wanneer we de Bijbel bestuderen moeten we
a) Slechts het Nieuwe Testament lezen
b) Slechts het Oude Testament lezen
c) Zowel het Oude als het Nieuwe Testament lezen
d) Alleen de geschriften van Paulus lezen

23. De Bijbel is geschreven door
a) Mozes
b) De Hebreeuwse apostelen
c) De vinger van God
d) Verschillende mensen onder de goddelijke inspiratie van God