Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 2
Het Woord van God: de basis van kennis
¬ Inleiding.
¬ Kennis en begrip of betekenisloze informatie?
¬ Basiskennis die iedereen nodig heeft
¬ Misleidingen over God en de Bijbel.
¬ Waarom de mens de kennis van God verwerpt?
¬ Hoe Goddelijke kennis te verkrijgen.
¬ Gods Kennis in delen geopenbaard.
¬ De overgang van profeten naar evangeliën
¬ Fascinerende openbaring van God
¬ De schrijvers van de Hebreeuwse Bijbel.
¬ Koning David en zijn Schriftgeleerden.
¬ De Geschriften van Koning Salomo.
¬ Nog een belangrijke auteur.
¬ De vijf boeken van Mozes.
¬ De latere of belangrijkste profeten
¬ Daniël de profeet.
¬ Schrijvers van het Nieuwe Testament
¬ De basis van ware normen en waarden
¬ Koning Jojakim: Een les uit bijbelse geschiedenis
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Slotopmerkingen
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 2 in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

DE SCHRIJVERS VAN DE HEBREEUWSE BIJBEL

Voor het schrijven van Zijn Woord voor de mensheid gebruikte God mensen uit alle sociale lagen en klassen van de samenleving: koningen, profeten, priesters, schriftgeleerden, belastingontvangers, herders, vissers. Ook al inspireerde God hen allemaal, toch gebruikte Hij hun eigen menselijke persoonlijkheden om Zijn boodschap uit te dragen. Hun achtergrondverhalen vormen fascinerend leesmateriaal. Het is verbazingwekkend hoeveel de Bijbel zelf onthult over de wijze waarop het samengesteld werd doordat God gebruik maakte van mensen.

Laten we ons verhaal beginnen met David, de koning van Israël die zo’n 1000 jaar voor Christus leefde. Drie millennia later spreken, schrijven en zingen we nog steeds de woorden van David. Ze worden uitgebreid geciteerd in wat we nu het Nieuwe Testament noemen. Hij bracht een grote hoeveelheid literatuur voort die God heeft bewaard voor toekomstige generaties.

Wie was de voornaamste samensteller van de woorden en muziek van de Psalmen?

“Dit zijn de laatste woorden van David: Spreuk van David, de zoon van Isaï, en spreuk van de man die hoog geplaatst is, de gezalfde van Jakobs God, de liefelijke in Israëls lofzangen” (2 Samuël 23:1).

“Toen, op die dag, droeg David voor de eerste maal Asaf en zijn broeders op, de HERE te loven” (1 Kronieken 16:7).

“...die joelt bij het geluid van de harp, die gelijk David muziekinstrumenten voor u uitdenkt...” (Amos 6:5).

“Want David zegt zelf in het boek der Psalmen...” (Lucas 20:42).

“David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd...” (Marcus 12:36).

De Bijbel vermeld veel over Davids muzikale en literaire prestaties. Niet minder dan 73 psalmen dragen Davids naam. Het lijkt waarschijnlijk dat veel van de auteurloze psalmen ook door de koning geschreven zijn.
Zijn vakkundig bespelen van de harp kalmeerde de onrustige geest van koning Saul (1 Sam. 16:14-23). David componeerde ook een droevige treurzang nadat Saul en Jonathan hun leven hadden verloren in de strijd (2 Sam. 1:17-27; vergelijk 3:33,34).

Hoe vaak hebben mensen die bijbels niet onderlegd waren de uitdrukking gebruikt “de val van de machtigen”, zonder zich te realiseren dat ze Davids verdriet citeren over de dood van Saul en Jonathan? David en zijn muziek zijn zo vermaard dat de profeet Amos hierover zo’n 300 jaar na Davids regering melding van maakt (Amos 6:5).

Wat was de bron van Davids inspiratie?

“De Geest des HEREN spreekt door mij, zijn woord is op mijn tong” (2 Samuël 23:2).

Dit zijn “de laatste woorden van David” (vers 1) – serieuze zaken waarvan hij wilde dat zijn aanhang ze zouden herinneren. Deze grote koning was een van de vele die Petrus een millennium later in gedachten had toen de apostel schreef, “want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken” (2 Petrus 1:21).

Had David de Heilige Geest?

“Samuël nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. Van die dag af greep de Geest des HEREN David aan” (1 Samuël 16:13).

Deze zalving vond plaats toen David nog een jonge man was die voor de schapen van zijn vader zorgde. God gaf Zijn Geest aan David op een jonge leeftijd en deze passages wijzen erop dat vele van zijn composities geïnspireerd waren door deze Geest. De Heilige Geest is een noodzakelijke verbinding tussen God en de mensheid. God openbaart zijn kostbare waarheid aan ons middels zijn Geest (1 Korinthiërs 2:10). Zoals Peter later schreef, bezaten Gods profeten deze geest, “ de Geest van Christus die in hen werkte (1 Petrus 1:11).


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.