Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 2
Het Woord van God: de basis van kennis
¬ Inleiding.
¬ Kennis en begrip of betekenisloze informatie?
¬ Basiskennis die iedereen nodig heeft
¬ Misleidingen over God en de Bijbel.
¬ Waarom de mens de kennis van God verwerpt?
¬ Hoe Goddelijke kennis te verkrijgen.
¬ Gods Kennis in delen geopenbaard.
¬ De overgang van profeten naar evangeliën
¬ Fascinerende openbaring van God
¬ De schrijvers van de Hebreeuwse Bijbel.
¬ Koning David en zijn Schriftgeleerden.
¬ De Geschriften van Koning Salomo.
¬ Nog een belangrijke auteur.
¬ De vijf boeken van Mozes.
¬ De latere of belangrijkste profeten
¬ Daniël de profeet.
¬ Schrijvers van het Nieuwe Testament
¬ De basis van ware normen en waarden
¬ Koning Jojakim: Een les uit bijbelse geschiedenis
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Slotopmerkingen
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 2 in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

DE SCHRIJVERS VAN HET NIEUWE TESTAMENT

Het begrijpen van de ware rol van de apostelen uit de eerste eeuw ligt ten grondslag aan een correct begrip van het Nieuwe Testament. Door deze mensen (en bekwame bondgenoten als Marcus en Lucas), die gekozen werden voor een speciale taak voltooide God de 27 boeken die we nu het Nieuwe Testament noemen.

Na de hele nacht gebeden te hebben tot de Vader koos Jezus aanvankelijk 12 mannen om Hem te helpen met de opbouw en leiding van Zijn kerk in de beginjaren. Toen de Kerk groeide en uitbreidde begonnen sommige van deze mannen net als Paulus (die óók een speciale roeping tot apostel kreeg) uitgebreid te schrijven.

Deze verslagen werden bewaard voor latere generaties in wat we nu het Nieuwe Testament noemen. Het waren allemaal apostolische geschriften.

Wat is een apostel?

“En toen het dag geworden was, riep Hij zijn discipelen tot Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde” (Lucas 6:13).

Eenvoudig gezegd betekent een apostel “de gezondene,” hetgeen duidelijk “met een boodschap” inhoudt. Zelfs Jezus Christus wordt aangeduid als “de Apostel” in een bijbelse passage (Hebreeën 3:1). The New Bible Dictionary zegt hierover: “Het Griekse woord apostolos komt zo’n tachtig keer voor in het Nieuwe Testament, waarvan zevenentachtig keer in Lucas en Paulus.” Het is afgeleid van een algemeen werkwoord apostello, zenden...” (pag. 48).


Wat was een belangrijke activiteit van de apostelen?

“Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde” (Handelingen 1:8).

De 12 apostelen gaven uit de eerste hand een krachtige bevestiging van Christus' opstanding en Zijn bediening als Messias in de beginjaren van de Kerk. Lucas nam delen van deze opmerkelijke getuigenis op in het boek Handelingen. Deze eerste ooggetuigenverslagen vervulde een bijzondere rol.

Hun geschreven verklaring bepaalt het leeuwendeel van de 27 geïnspireerde documenten die het Nieuwe Testament vormen.

Bedenk dat Jezus Christus heeft gezegd: “maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb” (Johannes 14:26). Hij voegde eraan toe “...de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid” (Johannes 16:13).

Dit is gebeurd zoals Jezus voorspelde dat het zou gebeuren. Deze geïnspireerde waarheden zijn voor ons tot op de dag van vandaag behouden in het Nieuwe Testament.

Wat was één van de grootste zorgen van de apostel Paulus aan het einde van zijn leven?

“Maar ik zal mij beijveren, dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit” (2 Petrus 1:15-16).

Petrus wilde dat toekomstige volgelingen van Christus een blijvende herinnering hadden van het ware evangelie. Dit werd bereikt door het samenstellen van een geschreven verslag van Christus leven en prediking en het werk van de apostelen.

Wat was een van de voornaamste redenen van Johannes om zijn evangelieverhaal te schrijven?

“Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam” (Johannes 20:30-31).

“Dit is de discipel, die van deze dingen getuigt en die deze beschreven heeft en wij weten, dat zijn getuigenis waar is” (Johannes 21:24).

Het boek Johannes (en het gehele Nieuwe Testament) werd bewaard om latere generaties een nauwgezet verslag te geven van Christus' leven als Messias, Zijn woorden en daden, de belangrijke kennis waarvan Hij wilde dat ze doorgegeven zouden worden aan allen die Hem zouden volgen.

Wat zegt Lucas over de oorsprong van het ware Christendom?

“Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken, die onder ons hun beslag hebben gekregen, gelijk ons hebben overgeleverd degenen, die van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn, ben ik aan het besluit gekomen, na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen, hoogedele Theófilus, opdat gij de betrouwbaarheid zoudt erkennen der zaken, waarvan gij onderricht zijt” (Lucas 1:1-4; vergelijk Handelingen 1:1-2).

Lucas was een buitengewone schrijver en geleerd historicus. De bijbelse gebeurtenissen hebben in het echt plaatsgevonden, en met name Lucas doet verslag van belangrijke details uit de tijd van de apostelen die geverifieerd kunnen worden in de wereldgeschiedenis.

Wat zegt Petrus over de geschriften van Paulus?

“...Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften” (2 Petrus 3:15, 16).

De apostel Petrus beschouwde sommige brieven van Paulus als heilige geschriften. Hij begreep kennelijk dat ze geïnspireerd waren door God, net als de oudtestamentisch geschriften ook geïnspireerd waren door de Schepper.

Hoe dienen we het Woord van God te beschouwen?

“Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn” (Openbaring 22:18-19).

God neemt Zijn woord serieus, en dat dienen wij ook te doen. Het is de basis van kennis en daar mag niet mee gespot worden. Deze waarschuwingen gelden voor alle andere boeken van de Bijbel. We mogen niets toevoegen of wegnemen van de woorden die God inspireerde om voor de gehele mensheid bewaard te blijven.

Stemmen we God gunstig als we ontzag hebben voor Zijn woord?

“... Op zulke sla ik acht: op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor Mijn woord beeft” (Jesaja 66:2).

God wil dat we allemaal respect hebben voor de Bijbel – en leren leven naar ieder woord van God (Mattheüs 4:4; Lucas 4:4).Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.