Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 2
Het Woord van God: de basis van kennis
¬ Inleiding.
¬ Kennis en begrip of betekenisloze informatie?
¬ Basiskennis die iedereen nodig heeft
¬ Misleidingen over God en de Bijbel.
¬ Waarom de mens de kennis van God verwerpt?
¬ Hoe Goddelijke kennis te verkrijgen.
¬ Gods Kennis in delen geopenbaard.
¬ De overgang van profeten naar evangeliën
¬ Fascinerende openbaring van God
¬ De schrijvers van de Hebreeuwse Bijbel.
¬ Koning David en zijn Schriftgeleerden.
¬ De Geschriften van Koning Salomo.
¬ Nog een belangrijke auteur.
¬ De vijf boeken van Mozes.
¬ De latere of belangrijkste profeten
¬ Daniël de profeet.
¬ Schrijvers van het Nieuwe Testament
¬ De basis van ware normen en waarden
¬ Koning Jojakim: Een les uit bijbelse geschiedenis
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Slotopmerkingen
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 2 in de Engelse taal in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
The Bible and Archaeology
Kosteloze boekjes in de Engelse taal
Is the Bible True?
How to Understand the Bible
 

DE BASIS VAN WARE NORMEN EN WAARDEN

Gods woord is de basis van kennis. Het verschaft essentiële informatie die we niet uit andere bronnen kunnen inwinnen. Het biedt het juiste raamwerk waarmee we andere kennis kunnen toepassen. God instrueert de mens in Zijn Woord hoe te leven.

Hij gebiedt ons in harmonie te leven met Zijn geopenbaarde manier van leven. Gods wetten definiëren de ware normen en waarden en Hij verwacht dat wij die onszelf eigen maken – en ieder alternatief verwerpen.

Van het begin tot het eind is de Bijbel een boek van geestelijke instructies. De nadruk ligt op Gods geestelijke wet, die belichaamd en samengevat wordt door de Tien Geboden. Zij zijn een weerspiegeling van Gods verstand en karakter. Alle bijbelse wetten zijn uitbreidingen, praktijkgevallen en gedetailleerde voorbeelden hoe we God en onze naaste lief moeten hebben.

Hoe zag Jezus Christus Gods wet?

“... En één van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten” (Mattheüs 22:35-40; vergelijk Marcus 12:28-31).

Gods wet is geestelijk (Romeinen 7:14) en gebaseerd op liefde. “Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar” (1 Johannes 5:3) schreef de apostel Johannes. Gods wet definieert liefde en toont ons hoe we God en onze naaste moeten liefhebben.

Deze belangrijke geestelijke wet is te vergelijken met een rivierbedding. Door een raamwerk te bieden voor het dagelijks leven, fungeert het als een geul waardoor Gods liefde kan stromen.

Beide geboden citeerde Christus uit de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament. Het “eerste en grote gebod” is te vinden in Deuteronomium 6:5 en het tweede in Leviticus 19:18.

Dit zijn twee van de vijf boeken van Mozes. Zoals Jezus Christus zei hangt de prediking van de wet en de profeten aan deze twee grote principes. Zij vatten de bedoeling en het doel van de Geschriften samen.

Wat is het uiteindelijke doel van deze wet van liefde?

“En de schriftgeleerde zeide tot Hem [Christus]: Inderdaad, Meester, naar waarheid hebt Gij gezegd, dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij. En Hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En Jezus, ziende, dat hij verstandig geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods” (Marcus 12:32-34).

Het doel van Gods wet is om ons te leren hoe we op Zijn manier moeten leven. Als God weet dat we vastbesloten zijn deze weg te volgen, zal Hij ons uiteindelijk belonen met eeuwig leven in het Koninkrijk van God – onze eindbestemming.

Zag Jezus Christus deze grote wet van liefde als een middel tot een majestueus doel?

“En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat en gij zult leven” (Lucas 10:25-28).

Eeuwig leven in Gods Koninkrijk is het eindresultaat van het vervullen van deze twee uitdrukkingen van liefde door hen die door Jezus Christus verzoend zijn met God.

Hoe staat dit allemaal in verband met de 10 geboden?

“En zie, iemand kwam tot Hem en zeide: Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij zeide tot hem .. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. Hij zeide tot Hem: Welke? Jezus zeide: Deze: Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Mattheüs 19:16-19).

Als antwoord op de vraag van deze jongeman, citeerde Jezus vijf van de laatste zes geboden en vatte ze daarna allemaal samen met het citeren van het gebod om ook onze naaste lief te hebben als onszelf. De duidelijke conclusie is dat het liefhebben van onze naaste een samenvatting is van de laatste zes geboden van de Tien Geboden. Evenzo zeggen de eerste vier geboden hoe we God moeten liefhebben. Deze wet is de perfecte uitdrukking van Gods eeuwige geestelijke waarden.

Volgde de apostel Paulus het voorbeeld van Christus in zijn prediking?

“Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Romeinen 13:8-10).

Paulus droeg anderen op hem te volgen zoals hij Christus volgde (1 Korinthiërs 11:1). Daarom citeerde hij vijf van de laatste zes geboden en sloot af met het samenvattende gebod om onze naaste lief te hebben als onszelf.
Liefde, schreef Paulus, is de vervulling van Gods geestelijke wet.

Deze liefde wordt uitgedrukt in aanbidding en gepast ontzag voor God - en een uitgaande bezorgdheid voor het welzijn van onze naaste. Dit is de “koninklijke wet” van “vrijheid” (een bevrijding van zonde en de dood) waarover door de apostel Jakobus gesproken werd (Jakobus 2:8, 12). Deze wet is de basis voor de juiste normen en christelijke relaties. Het omschrijft de hoffelijkheid en het gedrag waarmee we elkaar als mens behoren te bejegenen.

Maar hoe verkrijgen we dit soort liefde?

“En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige geest, die ons gegeven is” (Romeinen 5:5).

Alleen Gods Geest kan Zijn liefde aan en door ons geven. Andere verzen laten zien dat we ons eerst moeten bekeren van het overtreden van Gods wet, vervolgens vergeven worden door het bloed van Christus en de Heilige Geest ontvangen (Handelingen 2:37-39). Voor een complete en fascinerende uitleg raden wij u aan zeker het boekje: "De weg naar eeuwig leven" aan te vragen.Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God, an International Association | Privacy Policy
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All correspondence and questions should be sent to info@gnmagazine.org. Send inquiries regarding the operation of this Web site to webmaster@gnmagazine.org.