Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 3
Waarom schiep God de Mensheid?
¬ Inleiding.
¬ Is er iets unieks aan de mens?
¬ Beperkingen aan wetenschap
¬ De mens in het beeld van God
¬ Wat is de mens?
¬ Was Jezus werkelijk een mens?
¬ Waarom de Zoon van mensen?
¬ Jezus Christus: mens en het beeld van God
¬ Beloning en straf.
¬ Is de hemel de beloning van de Chrustenen?
¬ God de Vader
¬ Gods grote doel voor de mens
¬ Hoe meer van deze bijbelstudie cursus te leren.
¬ David: Een herder leert van de schepping.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 3 in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What's my purpose here?
God's Vision for you!
"You Are Gods"
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
 
Jezus Christus: Mens en het Beeld van God


Bevestigt de apostel Jakobus Genesis 1:26?

“. . . Met haar [de tong] loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn” (Jakobus 3:9).

Het is duidelijk dat twee gedeelte s in Genesis (5:2 en 9:6) het feit onderbouwen dat de mannen en de vrouwen voortgingen in het beeld en de gelijkenis van God zelfs nadat de zonde de wereld van mensen was binnengenkomen en het menselijk karakter zeer in de war bracht. Verscheidene millennia later bevestigden de apostelen van Christus dit fundamentele bijbelse onderwijs: Een menselijk wezen zijn is geschapen zijn het beeld en de gelijkenis van God.

Dit zou ons voldoende reden moeten geven om onze menselijke verhoudingen te waarderen en na te denken hoe wij elkaar behandelen. Laster, kwaadsprekerij en belasteren van anderen, is in tegenspraak met de natuurlijke waardigheid van ons ontzagwekkend doel in het leven.

Bevestigde de apostel Paulus ook deze essentiële doctrinaire waarheid?

“Want een man moet het hoofd niet dekken: hij is het beeld en de heerlijkheid Gods, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man” (1 Corinthiërs 11:7).

Deze twee apostelen, Paulus en Jakobus, herbevestigen dit elementaire, fundamentele bijbelse onderwijs. Nochtans hebben sommigen verondersteld dat deze bepaalde gedeelte vrouwen van het delen in het beeld van God uitsluit, wat - als dat waar zou zijn - duidelijk Genesis 1:26 en 5:2 zou tegenspreken.

Slecht een paar verzen verder laat Paulus overigens zien dat dit niet is wat hij bedoelt. "Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw; alles [met inbegrip van Zijn beeld, dat op Zijn karakter wijst] is echter uit God." (1 Corinthiërs 11:12). Blijkbaar bespreekt Paulus de duidelijke veronachtzaming van de Corinthische congregatie voor het juiste onderscheid tussen de rollen van mannen en vrouwen.

Door wie wordt het beeld van God geperfectioneerd in mannen en vrouwen?

“Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens [Christus]. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden" (1 Corinthiërs 15:21-22).

“De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens [Christus] is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse [Christus] dragen.”
(1 Corinthiërs 15:47-49).

Wij mensen hebben onszelf duidelijk teleurgesteld. Wij zijn er niet in geslaagd om God's doel voor ons te begrijpen. Wij hebben niet ons prachtig, goddelijk potentieel nageleefd. De zonde heeft het beeld van God in alle mensen in de war gebracht. Maar de restauratie en de vernieuwing van de geestelijke gelijkenis (karakter) van God vinden plaats door Jezus Christus, in wiens beeld wij bestemd zijn om definitief en volledig in overeenstemming te zijn bij de verrijzenis van de rechtvaardigen. Onze vleselijke lichamen zullen dan verheerlijkte geestelijke lichamen worden (Filippensen 3:20-21; zie ook 1 Thessalonica 4:13-17).

Is Christus ook in het beeld van God?

“Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is” (2 Corinthiërs 4:3-4).

“Hij [God de Vader] heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Hij [Christus] is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping” (Kolossensen 1:13-15).

Alhoewel de mensen in het beeld van God worden gemaakt, is het de rechtvaardige en de zonder zonde zijnde Jezus Christus, die mannen en de vrouwen rechtvaardigt die hebben gezondigd en de doodsstraf op zichzelf brachten (Romeinen 6:23).

Paulus vertelt ons dat wij, "Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij [Christus] thans weder verzoend, in het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te stellen, indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof" (Kolossensen 1:21-23). Hoewel wij ver weg van ons potentieel staan, verschaft Jezus Christus - die veel meer het "beeld van god" is - een manier voor ons om ons te verzoenen met onze Schepper en dat potentieel te bereiken om het karakter van God in ons leven te weerspiegelen (2 Petrus 3:18).

Jezus Christus was het zichtbare beeld van de onzichtbare God. Christus zei: "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien" (Johannes 14:9). Door Christus zien wij zowel de Vader en een beter begrip van ons doel en potentieel.

Het is duidelijk dat een belangrijk aspect van ons doel in het leven is om het karakter van de God te bereiken. Hebreeën 1:3 verklaart dat Jezus Christus de "afstraling zijner heerlijkheid [de glorie van de God] en de afdruk van zijn wezen" was. In dit vers is "beeld" vertaald van het Griekse woord "karakter". Dit woord betekent een "hulpmiddel voor het graveren van een 'zegel' of 'stempel' zoals op een muntstuk of zegel, waarbij de zegel of de matrijs, die de stempel maakt, het erdoor geproduceerde 'beeld' draagt, en, vice versa, alle eigenschappen van het 'beeld' corresponderen respectievelijk met die van het instrument dat het produceert." ("Beeld",uit Vine's Verklarende Woordenboek van het Oud- en Nieuwtestamentische Woorden.)

Jezus Christus was werkelijk het exacte beeld van God de Vader. De engelse "Herziene Standaardversie" vertaalt Hebreeën 1:3: "Hij reflecteert de glorie van God en draagt de eigenlijke zegel van Zijn aard." Christus bevestigde dit toen hij zei, " Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien" (Johannes 14:9).

Wat is de geestelijke taak van elke Christen?

“dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid” (Efeziërs 4:23-24).

Het is de nieuwe man (of nieuwe vrouw) die geestelijk in het beeld van God is. Maar niemand kan deze transformatie door zichzelf verwezenlijken. (Vraag alstublieft ons gratis boekje "De Weg naar het Eeuwige Leven" aan.) Het beeld van God kan bij mensen slechts worden vernieuwd door de levende aanwezigheid van Jezus Christus in hun leven.

De apostel Paulus schreef: "Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20). Deze echt wonderbaarlijke ervaring kan slechts door en via God's Geest worden verwezenlijkt.

Wat is onze uiteindelijke bestemming in God en Christus?

“Want die Hij [God de Vader] tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen” (Romeinen 8:29).

Het eeuwige leven in het Koninkrijk als deel van God's familie is onze bestemming. Dat is waarom wij allereerst in het beeld van God zijn gemaakt. Ware Christenen zijn bestemd om zich bij de Vader en bij de Zoon in die grote familie als "broeders" van Jezus Christus aan te sluiten.

Groot en overvloedig zijn de beloningen van de rechtvaardigen! Maar wat gebeurt er met de goddelozen, die weigeren zich te bekeren?


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.