Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 3
Waarom schiep God de Mensheid?
¬ Inleiding.
¬ Is er iets unieks aan de mens?
¬ Beperkingen aan wetenschap
¬ De mens in het beeld van God
¬ Wat is de mens?
¬ Was Jezus werkelijk een mens?
¬ Waarom de Zoon van mensen?
¬ Jezus Christus: mens en het beeld van God
¬ Beloning en straf.
¬ Is de hemel de beloning van de Chrustenen?
¬ God de Vader
¬ Gods grote doel voor de mens
¬ Hoe meer van deze bijbelstudie cursus te leren.
¬ David: Een herder leert van de schepping.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 3 in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What's my purpose here?
God's Vision for you!
"You Are Gods"
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
 
Beloning en Straf

Bekijk het vanuit God's perspectief. Hij heeft reeds bepaald om alle menselijke wezens elke mogelijke kans te bieden om het leven te kiezen. Wat zou u met een persoon die - hetzij moedwillig of door voortdurende verwaarlozing -God's genade offer van het eeuwige leven weigert en doelbewust kiest voor een zondig leven? Zou u een dergelijke persoon eeuwige leven in uw koninkrijk geven, waar hij kon voortzetten om anderen eeuwig te beschadigen? Wat zou u doen?

Het is zeker dat sommigen God zien als een monster die falende mensen voor eeuwig straft in het hellevuur. Maar als we zorgvuldig en in gebed de relevante bijbelse verzen onderzoeken - gekoppeld aan een inzicht in het ware doel van de God voor mensheid - dan is dat niet de straf van de goddelozen.

Wanneer zal God hen belonen, die van Hem houden en Hem gehoorzamen?


“Neen, hebt uw vijanden lief, en doet hun goed en leent zonder op vergelding te hopen, en uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goed jegens de ondankbaren en bozen”. (Lucas 6:35).

“Maar wanneer gij een gastmaal aanricht, nodig dan bedelaars, misvormden, lammen en blinden. En gij zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u terug te betalen. Want het zal u terugbetaald [beloond] worden bij de opstanding der rechtvaardigen”
(Lucas 14:13-14).

Is God ook een God van rechtvaardigheid in de betekenis dat Hij hen zal straffen die doelbewust weigeren spijt te hebben van hun verdorvenheid en wangedrag?

“Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is” (Mattheüs 25:41).

“En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven” (vers 46).

De goddelozen krijgen een eeuwige straf in de betekenis dat zij voor altijd van God en het leven zelf worden afgesneden, maar Hij legt hen niet een eeuwige kwelling op. Vergeet nooit dat het loon, dat de zonde geeft, de dood is, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven (Romeinen 6:23). Het leven en de dood zijn tegengestelden, niet twee manieren om hetzelfde ding te zeggen. De dood betekent het ontbreken van het leven en niet eeuwig leven in een andere plaats.

Het laatste boek van de Bijbelse profetieën beschrijft hoe kwaadaardige menselijke wezens in de poel des vuurs worden geworpen: "En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt." (Openbaring 19:20). Wat gebeurt er met fysieke menselijke wezens, die levend in een enorme vuuroven ketel worden geworpen? Zij verbranden en worden volledig verteerd.

De Bijbel toont aan dat een verterend vuur het uiteindelijke lot van de goddelozen is (Maleachi 4:3). In feite heeft God juist een dergelijke vuurzee gebruikt als een eeuwig voorbeeld van het lot van hen die weigeren zich te bekeren van hun verdorvenheid. Judas verklaart: ". .. Sodom en Gomorra ... haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur." (Judas 7).

De inwoners van Sodom en Gomorra branden niet meer alhoewel zij figuurlijk worden beschreven als lijdend aan "een straf van eeuwig vuur". In tegendeel, het is beloofd dat ook zij een mogelijkheid krijgen tot het eeuwige leven (Mattheüs 10:14-15; 11:23-24) in de verrijzenis tot het oordeel zoals wordt beschreven in Openbaring 20 en Ezechiël 37. (Voor meer informatie over deze weinig begrepen bijbelse waarheid, vraag alstublieft uw gratis exemplaar aan van het boekje "Gods Plan volgens Zijn Heilige Dagen: De Belofte van Hoop voor de gehele Mensheid.)

Boven alles is God een God van genade. Lees daarvoor Psalm 136. Hij neemt geen genoegen in de dood van de goddeloze en stelt vaak Zijn oordeel uit in de hoop op bekering. Zoals apostel Petrus verklaart: "De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen." (2 Peter 3:9).

In principe, drukt apostel Paulus dezelfde goddelijke hoop uit. "Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen." (1 Timotheüs 2:3-4).

Het is het eeuwige doel van de levende God om ons in Zijn familie te brengen!


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.