Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 3
Waarom schiep God de Mensheid?
¬ Inleiding.
¬ Is er iets unieks aan de mens?
¬ Beperkingen aan wetenschap
¬ De mens in het beeld van God
¬ Wat is de mens?
¬ Was Jezus werkelijk een mens?
¬ Waarom de Zoon van mensen?
¬ Jezus Christus: mens en het beeld van God
¬ Beloning en straf.
¬ Is de hemel de beloning van de Chrustenen?
¬ God de Vader
¬ Gods grote doel voor de mens
¬ Hoe meer van deze bijbelstudie cursus te leren.
¬ David: Een herder leert van de schepping.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 3 in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What's my purpose here?
God's Vision for you!
"You Are Gods"
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
 
God de Vader

Wie is dan de Vader?

“Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard” (Mattheüs 11:25).

God de Vader is de opperste heerser van het gehele heelal. Alles in de hemel en de aarde is onderworpen aan Zijn gezag (1 Corinthiërs 15:27-28). Hij is geest (John 4:24) en bezit onsterfelijkheid (1 Timotheüs 6:16). Het leven is eigen aan de Vader.(Om meer te weten vraag onze kosteloze Engelse Boekje aan:" Who Is God?").

Hij heeft absoluut perfect rechtvaardig karakter en Jezus vertelde ons uitdrukkelijk om als Hem te worden: "Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is." (Mattheüs 5:48).

Tevens is God de Vader de bron van elke zegen. Een gedeelte in Efeziërs 1:3-10 maakt deze waarheid volledig duidelijk. De Vader is het onderwerp van deze verzen, en zij tonen aan hoe Hij grootmoedig Zijn eeuwig plan voor mensdom uitwerkt. Hij heeft ons "de geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen" (vers 9). Wij adviseren dat u zorgvuldig deze gehele passage in één of meerdere moderne vertalingen evenals in de NBG51 of eventueel de Statenvertaling bestudeert.

Beschrijft één woord het karakter van God de Vader misschien beter dan een ander?

“En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem”
(1 Johannes 4:16; vergelijk 4:8).

De liefde is het fundament van het karakter en de wet van God. Het is de basis van alles dat God aan de mensheid heeft geopenbaard in Heilige Geschriften (Mattheüs 22:35-40). Uiteindelijk zal God, door Zijn macht, het kwaad overwinnen en het voor eeuwig verbannen van de komende heilige stad van God, dat hier op aarde (Openbaring 21:1-3,27) zal neerkomen. Slechts zij, die deze vorm van goddelijke liefde hebben, zullen in bij de Vader blijven.

Paulus noemde liefde de grootste Christelijke eigenschap (1 Corinthiërs 13:13). Het is de eerste vrucht van de Geest van de God dat hij vermeldt (Galaten 5:22). Het is band der volmaaktheid, dat alles in perfecte harmonie (Kolossensen 3:14) samenbindt. Het is de vervulling van de wet (Romeinen 13:10). Dit woord wordt in de Bijbel gebruikt om het prachtige karakter van de Vader samen te vatten. God is liefde.

Maar we moeten deze termen definiëren om te verkomen dat wij het verkeerd begrijpen. In sommige gevallen is de Nederlandse taal niet zo nauwkeurig als de Griekse taal. Het woord liefde is een goed voorbeeld. In het Nederlands omvat de liefde verscheidene eigenschappen en gevoelens. Je zou kunnen zeggen dat het één van de meest misbruikte woorden in onze taal is. De Griekse taal is echter veel specifieker.

Het gebruikt minstens vier woorden voor liefde, alhoewel twee woorden niet in Bijbel worden gebruikt.

Het woord "eros" omvat de seksuele liefde - de liefde die een man en een vrouw binnen de huwelijksverhouding zouden moeten genieten. "Storge" is beperkt in zijn betekenis tot de liefde van ouders voor kinderen (en vice versa) en de normale, familieliefde van kinderen voor elkaar. "Philia" wordt gebruikt in de Bijbel en beschrijft een warm en teder gevoel tussen mensen. Het kan fysieke affectie omvatten die fatsoenlijk en juist is. Maar de Bijbel gebruikt geen van deze drie woorden om de Vader te beschrijven.

"Agape" is de Bijbelse term om goddelijke liefde, de liefde van God, te beschrijven. Agape omvat onbaatzuchtig de zorg voor degene waarvan wordt gehouden. Het toont onoverwinnelijke goedertierenheid en welwillendheid. Het omvat zelfs liefde voor iemand's vijanden.

Gods aard en karakter zijn gekenmerkt door deze vorm van liefde. Wij kunnen deze vorm van liefde slechts ontvangen van God Zelf en Zijn Zoon Jezus Christus. Na bekering kunnen wij beginnen om deze vorm van liefde door de Heilige Geest tentoon te stellen. Onze Christelijke liefde moet door agape worden gevormd. Lees Mattheüs 5:43-48. Hier leren wij dat de Vader Zijn regen zendt op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen, Zijn zon laat schijnen op zowel de goeden als de kwaden en zelfs vriendelijk is voor de ondankbaren en de slechten.

Wij dienen te leren denken zoals God denkt en doen zoals Hij doet - om lief te hebben zoals de Vader lief heeft. Bij het uitoefenen van deze vorm van liefde geven wij uiting aan het beeld van God (Zijn karakter weerspiegelend), alhoewel wij nog steeds menselijk zijn. Maar daarbij moeten wij snel aanvullen dat mensen deze vorm van liefde niet door zichzelf kunnen produceren. Het is uiteindelijk enkel van God (Romeinen 5:5) afkomstig.

Op welke belangrijke manier heeft de Vader deze liefde (agape) voor alle mensen getoond?

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”
(Johannes 3:16).

Vanuit God's perspectief is de wereld niet gemakkelijk om van te houden. Het is duidelijk dat de Bijbel ons vertelt om niet van zijn kwaadaardigheden te houden (1 Johannes 2:15-17). Levend in de wereld zijn wij allen zeer bewust van de vele menselijke problemen die elk continent, eiland, gebied, stad en dorp treffen. Maar de Vader wordt geleid door Zijn wonderbaarlijk plan, niet door de grillen, de dwaze ideeën en de doordringende zonden van de mensheid.

De Vader begon het mensdom van zichzelf te redden door Zijn Zoon naar aarde te sturen. Jezus Zelf zei: "en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken." (Johannes 12:32).

Wat is het verband tussen God en Jezus Christus ?


“Het begin des Evangelies van Jezus Christus den Zoon van God”. (Statenvertaling, Marcus 1:1).
“Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon …”
(Mattheüs 11:27).

“Wij danken God, de Vader van onze Here Jezus Christus..” (Kolossensen1:3).

Deze verzen beschrijven een hechte familieverhouding.

Zo hecht is Hun verhouding dat Christus kon zeggen: "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien" (Johannes 14:9). Deze twee Wezens delen een hechte en diepe band met elkaar (Johannes 10:15).

Johannes beschrijft de verhouding, die Jezus Christus met Zijn Vader genoot wellicht meer dan een andere apostel. Om veel duidelijker inzicht hierin te verkrijgen raden wij u aan het gehele vierde Evangelie en de eerste brief van Johannes door te lezen en daarbij die unieke relatie goed in gedachte te houden.

Wat is de motiverende kracht die deze relatie bepaalt en leidt?

“Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen…dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen” (Johannes 10:17-18).

“maar de wereld moet weten, dat Ik de Vader liefheb en zo doe, als Mij de Vader geboden heeft.” (Johannes 14:31).

De wereld in zijn algemeenheid vergelijkt zelden liefde met gehoorzaamheid. Maar toch drukte Jezus Zijn liefde aan de Vader uit door gehoorzaamheid. Dezelfde soort liefde wordt vereist van alle Christenen. Christus zei tegen Zijn discipelen: "Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven" (Johannes 15:10). Ook schreef Johannes, de apostel van liefde: "Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar,"(1 Johannes 5:3).

Op welke wonderbare manier drukte de Vader liefde aan uit Zijn Zoon?
“En toen zij alles volbracht hadden, wat van Hem [Jezus Christus] geschreven stond, namen zij Hem af van het hout en legden Hem in een graf. Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt” (Handelingen 13:29-30; vergelijk met Romeinen 8:11; 10:9).

“…God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft…” (1 Petrus 1:21; vergelijk met Efeziërs 1:20; 1 Corinthiërs 6:14).

“Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God, de Vader, die Hem opgewekt heeft uit de doden, ophief “ (Galaten 1:1; vergelijk met Kolossensen 2:12; 1 Corinthiërs 6:14; 15:15-17; 1 Thessalonica 1:10).

God de Vader wekte Zijn Zoon, Jezus Christus, van de doden op. Dit wordt duidelijk bevestigd in vele Geschriften. Bedenk dat na onze verzoening met de Vader door het bloed van Christus, wij worden gered door Zijn leven (Romeinen 5:10). Het boek Hebreeën toont aan dat hij regelmatig bemiddelt met de Vader uit ons belang als onze Hoge Priester.

Wie kwam de Vader aan mensdom onthullen of openbaren?

“… niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren" (Mattheüs 11:27; vergelijk met Lucas 10:21-22).

Één van de belangrijkste redenen dat Jezus Christus in menselijke vorm kwam, was om de Vader volledig te openbaren aan speciaal geroepen en gekozen mensen (vergelijk met Handelingen 2:38-39).

Wie is de uiteindelijke bron van alle bijbelse waarheid?

“De Joden dan verbaasden zich en zeiden: Hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te hebben ontvangen? Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem [de Vader], die Mij gezonden heeft” (Johannes 7:15-16).

“…Ik .. niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft” (Johannes 8:28; vergelijk met vers 26; 14:10).

Wie initieert redding?

“Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage [de verrijzenis]” (John 6:44; vergelijk met 6:65).

Hoewel het zeker waar is dat wij slechts kunnen worden gered door de naam van Jezus Christus en Zijn acties voor ons (Handelingen 4:12), is het ook waar dat God de Vader met het proces van redding begint. Zelfs de eerste discipelen werden getrokken door de Vader (Johannes 17:6, 11). Jezus bad de hele nacht tot Hem voor begeleiding alvorens hij de 12 koos (Lucas 6:12-13).

Van wie is deze wereld altijd grotendeels onbewust geweest?

“Zij dan zeiden tot Hem: Waar is uw Vader? Jezus antwoordde: Noch Mij, noch mijn Vader kent gij: Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader kennen” (Johannes 8:19).

“Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en dezen weten, dat Gij Mij gezonden hebt” (Johannes 17:25).

Dit is waarom de apostel Paulus de menselijke beschaving "de tegenwoordige boze wereld" (Galaten 1:4) noemde. Dit is waarom "de gehele wereld in het boze ligt" (1 Johannes 5:19). Het mensdom kan de juiste kennis van God - en Zijn plan voor de elk van ons - niet zien en de wereld lijdt afschuwelijk dientengevolge. Er komt echter een tijd dat de "aarde vol zal zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken" (Jesaja 11:9; Habbakuk 2:14).

Aan wie zouden wij onze gebeden moeten richten?

“Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd” (Mattheüs 6:9).

“Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worde geheiligd” (Lucas 11:2).

Wat algemeen het "Onze Vader" wordt genoemd is een model, of overzicht, voor een gebed. Hoewel het zeker niet verkeerd is om het gebed woord voor woord te herhalen, is het beter om de elementen, die Jezus Christus besprak in dit overzicht, in onze gebeden op te nemen in plaats van nauwkeurig de woorden te herhalen (zie Mattheüs 6:9-13; Lucas 11:2-4). De Bijbel raadt onnodige herhaling in gebeden (Mattheüs 6:7) af.

Volgde Jezus Christus de instructies die Hij Zijn discipelen had gegeven?

“Dit sprak Jezus en Hij hief zijn ogen ten hemel en zeide: Vader de ure is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke” (Johannes 17:1).

Het 17e hoofdstuk van Johannes toont een lang gebed van Jezus Christus. Verscheidene keren tijdens dit gebed toont Christus aan dat Hij Zijn gebed tot Zijn Vader richt (Johannes 17:5, 11, 21, 24-25).

Is God de Vader van enkel Jezus Christus?

“Jezus zeide tot haar [Maria Magdalena]: Houd Mij niet vast [raak me niet aan], want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God” (Johannes 20:17).

Deze belangrijke vers dient als een passende inleiding tot het laatste onderdeel van deze les: de kennis van het doel van het menselijke leven. Maar sprekend van een Christelijke tijd als een mens, was het de dierbaarste wens van de apostel Paulus voor Christenen dat "de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen (Efeziërs 1:17).


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.