Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 3
Waarom schiep God de Mensheid?
¬ Inleiding.
¬ Is er iets unieks aan de mens?
¬ Beperkingen aan wetenschap
¬ De mens in het beeld van God
¬ Wat is de mens?
¬ Was Jezus werkelijk een mens?
¬ Waarom de Zoon van mensen?
¬ Jezus Christus: mens en het beeld van God
¬ Beloning en straf.
¬ Is de hemel de beloning van de Chrustenen?
¬ God de Vader
¬ Gods grote doel voor de mens
¬ Hoe meer van deze bijbelstudie cursus te leren.
¬ David: Een herder leert van de schepping.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 3 in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What's my purpose here?
God's Vision for you!
"You Are Gods"
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
 
Gods grote doel voor de mens

Gods uiteindelijke doel voor mensheid is onvermijdbaar verbonden met de aloude vraag "wat is de mens?" - de vraag die Koning David en de patriarch Job zo vele eeuwen geleden stelden.

In welke algemene context vroeg David "Wat is de mens?"

“Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd” (Psalm 8:3-6).

Onder welke omstandigheden stelde de patriarch Job dezelfde vraag?

“Laat van mij af, want mijn dagen zijn een ademtocht. Wat is de mens, dat Gij hem zo groot acht en uw aandacht op hem vestigt, dat Gij elke morgen hem bezoekt, elk ogenblik hem beproeft?” (Job 7:16-18).

David werd overweldigd door de ontzagwekkende majesteit van God's doel voor de mens en drukte zijn dankbaarheid uit in dankbaar lof aan Zijn Schepper. Daartegenover protesteerde de lijdende Job dat de mens slechts tijdelijk en onbelangrijk lijkt om de God's voortdurende zorg te rechtvaardigen en vroeg God om hem alleen in zijn ellende te laten.

Maar toch overwogen beide mannen waarom God - een dergelijke grotere macht en majesteit hebbende - een dergelijke opvallende interesse in het menselijke ras heeft. Wij moeten de betekenis van beide bijbelse gedeeltes begrijpen zodat we de majesteit en de omvang van God's doel volledig kunnen begrijpen.

Welk apostolisch boek citeert deze woorden van Koning David?


“Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij naar hem omziet? Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond, alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit: alle dingen hem onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn" (Hebreeën 2:6-8).

Wellicht meer dan enig ander boek van het Nieuwe Testament helpt de brief aan de Hebreeërs ons de basale waarheden te begrijpen, die God aan de mensheid gaf in wat wij het Oude Testament noemen.

Weidt het boek Hebreeën uit over poetische woorden van David?

“Want bij dit: alle dingen hem onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans [in de huidige tijd] zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond” (Hebreeën 2:8-9).

In het eerste boek van de Bijbel, gaf de God aan de mens de heerschappij over Zijn aards schepping - een ontzagwekkende verantwoordelijkheid, die de mensheid slechts gedeeltelijk heeft vervuld. De chaotische staat van de moderne wereld bewijst deze realiteit. Maar de echte vervulling van deze gehele passage gebeurt wanneer Jezus Christus terugkeert naar deze wereld om te regeren. Alle dingen zullen onder de heerschappij van de mensen worden geplaatst die zullen zijn opgewekt tot het eeuwige leven.

Wij zullen voor eeuwig met God en Christus regeren in het Koninkrijk en de familie van God. In dit specifieke gedeelte wordt lijden in beeld gebracht. Jezus Christus leed in het vlees zodat elk van ons kan deelnemen aan het Koninkrijk van de God. Het lijden is eerst, de glorie komt daarna.

Wat was het nietgerealiseerde doel van Job's lijden?

“Want het voegde Hem [Jezus], om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken" (Hebreeën 2:10).

Dit is wat de patriarch Job nog niet volledig begreep. Maar Jezus Christus is niet enige die moest lijden. Alhoewel ons lijden op geen manier met dat van Hem vergelijkbaar kan zijn, moeten wij dezelfde weg bewandelen. "Indien wij volharden [in lijden], zullen wij ook met Hem als koningen heersen" schreef Paulus (2 Timotheüs 2:12). Christus gaf ons zeker een voorbeeld van hoe te lijden zonder klagen. "Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden" (1 Petrus 2:21). Gedeeltelijk door het lijden creëert God in Zijn kinderen Zijn eigen goddelijke aard en Zijn heilig en rechtvaardig karakter (2 Peter 2:1-4). (Het onderwerp van het lijden zal diepgaand in Les 4 worden behandeld.).

Zij die als Jezus Christus worden ten tijde van de verrijzenis zullen meer gelijkend op Hem zijn dan enkel als geestelijke wezens. Zij zullen de werkelijke aard van de Vader met Hem delen. God geeft die goddelijke aard aan dergelijke mensen wanneer zij de Heilige Geest ontvangen, maar in de loop van de daarop volgende tijd moeten zij groeien in genade en kennis (2 Peter 3:18). De redding in het Koninkrijk van de God is het uiteindelijke doel van al onze levens. Het maakt de door ons ervaren goede tijden en het lijden lonend. Velen zullen tot de eeuwige glorie worden gebracht en het ontzagwekkende rechtvaardig karakter van God zelf bezitten.

Onderschat nooit de waarde van uw leven. U werd geboren om één van God's kinderen te worden. U werd geboren om Zijn aard te ontvangen. U werd geboren om een lid van de God's eigen familie te worden!


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.