Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 3
Waarom schiep God de Mensheid?
¬ Inleiding.
¬ Is er iets unieks aan de mens?
¬ Beperkingen aan wetenschap
¬ De mens in het beeld van God
¬ Wat is de mens?
¬ Was Jezus werkelijk een mens?
¬ Waarom de Zoon van mensen?
¬ Jezus Christus: mens en het beeld van God
¬ Beloning en straf.
¬ Is de hemel de beloning van de Chrustenen?
¬ God de Vader
¬ Gods grote doel voor de mens
¬ Hoe meer van deze bijbelstudie cursus te leren.
¬ David: Een herder leert van de schepping.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 3 in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What's my purpose here?
God's Vision for you!
"You Are Gods"
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
 
Is de Hemel de beloning van de Christenen?

Maar waar de familie van God zal verblijven? Wat zullen de familieleden doen? Is er een bijbelse grondslag voor het gangbare idee dat zij ergens in hemel voor eeuwig harp zullen spelen?

Wat zei Jezus over de beloning van rechtvaardigen?

“In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben” (Johannes 14:2-3).

De essentiële vraag is: "Waar zal Christus zijn?" Verscheidene bijbelse verzen tonen duidelijk aan dat Jezus hier naar de aarde zal terugkeren en over de naties zal regeren met Zijn heiligen (vergelijk Openbaring 19; 20:1-6).

Waar zullen de rechtvaardigen regeren?

“Gij [Jezus Christus] zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde” (Openbaring 5:9-10).

De rechtvaardige heiligen zullen Jezus Christus helpen bij het regeren over de naties tijdens Zijn duizendjarige heerschappij. Als specifiek voorbeeld verklaart de Bijbel dat de 12 apostelen over de nakomelingen van de 12 stammen van Israël zullen regeren (Lucas 22:28-30; vergelijk dit met Mattheüs 19:28). De Bijbel openbaart zelfs dat Koning David de herenigde stammen van Israël zal leiden (Ezechiël 37:21-25). Anderen zullen toezicht houden op het beleid van verscheidene steden (Lucas 19:16-19). Dit is een erg veronachtzaamde bijbelse waarheid.

Wat zei de apostel Paulus over de toekomstige activiteiten van hen die het eeuwige leven ontvangen?

“Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak?” (1 Corinthiërs 6:2).

Wat verklaart Jezus Christus via de apostel Johannes ronduit in het boek Openbaring over dit onderwerp?

“En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen” (Openbaring 2:26).

“Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon”
(Openbaring 3:21).

De apostolische geschriften tonen aan dat de ware rol van de herrezen heiligen die regeren in de wereld van morgen wijd werd onderwezen en begrepen in de kerk in de eerste eeuw. In de vele eeuwen daarna groeide echter een afvallige leer, zodat vandaag de dag nog weinigen dit belangrijke bijbelse onderwijs begrijpen. De proclamatie van deze grotendeels onbegrepen Bijbelse waarheden blijft een belangrijk doel van het onderwijs en de uitgeverij inspanningen van de United Church of God (Verenigde Kerk van God).

Het zich simpelweg bewegen van de aarde naar de hemel is niet de beloofde beloning van hen die het eeuwig leven ontvangen. De beloning is het assisteren van Jezus Christus in het regeren van de naties van deze aarde! (Voor verdergaand begrip, vraag alstublieft onze gratis boekjes "Wat gebeurt er na de dood?" en "Het Evangelie van het Koninkrijk" aan).

Zullen de rechtvaardigen ooit met God de Vader zelf zijn?

“En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn” (Openbaring 21:2-3).

God, onze hemelse Vader, heeft ten slotte beloofd om Zijn hoofdkwartier hier op de nieuwe, of totaal vernieuwde, aarde te maken (vers 1) om voor altijd te verblijven met degenen die zijn veranderd in geest en zijn verheerlijkt om met Hem voor eeuwig te leven.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.