Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 3
Waarom schiep God de Mensheid?
¬ Inleiding.
¬ Is er iets unieks aan de mens?
¬ Beperkingen aan wetenschap
¬ De mens in het beeld van God
¬ Wat is de mens?
¬ Was Jezus werkelijk een mens?
¬ Waarom de Zoon van mensen?
¬ Jezus Christus: mens en het beeld van God
¬ Beloning en straf.
¬ Is de hemel de beloning van de Chrustenen?
¬ God de Vader
¬ Gods grote doel voor de mens
¬ Hoe meer van deze bijbelstudie cursus te leren.
¬ David: Een herder leert van de schepping.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 3 in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What's my purpose here?
God's Vision for you!
"You Are Gods"
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
 
De Mens in Het Beeld van God

Het boek Genesis vertelt ons dat God de mens in Zijn eigen beeld heeft geschapen, dat Hij de mens van het stof van de aarde vormde en in zijn neusgaten de adem van het leven blies (Genesis 1:26-27; 2:7). Het feit dat God de mens in zijn beeld en gelijkenis schiep, omlijnt het meest fundamentele verschil tussen mensen en andere schepselen. Alle andere onderscheidende kenmerken tussen mensen en dieren vallen binnen dit brede spectrum.

Het beeld van God verschaft speciale betekenis, harmonie, intelligentie en ontwerp aan het menselijke leven. Mens zijn betekent in het beeld van God te zijn geschapen. Dit is de stellige getuigenis van de Bijbel!

Drie verzen in Genesis verwijzen naar het geschapen zijn van de mens in het beeld van God (Genesis 1:26-27; 9:6). Zoals wij zullen zien, tonen zij aan dat "het beeld van God" van essentieel belang is voor het grote doel van de mensheid op aarde. Het zijn niet alleen verklaringen van historische waarheid; zij verwijzen rechtstreeks naar de ontzagwekkend bestemming van de mens.

Wij beginnen onze formele studie met een overzicht van dit boeiende onderwerp.

Wat leert het eerste hoofdstuk van Genesis ons over het beeld van God?

"En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde …" (Genesis 1:26).

De mens staat apart van alle andere levende wezens vanwege zijn verhouding met God. De flora en fauna waren reeds geschapen toen God de mens in beeld bracht.
De mens was de kroon van de fysieke schepping en werd ontworpen om er over te heersen. Van alles dat God schiep, werd enkel de mens gemaakt in beeld en gelijkenis van God.

De Hebreeuwse Geschriften verklaren niet precies wat met het beeld en de gelijkenis van God wordt bedoeld. De "Cambridge Bible for Schools and Colleges" verklaart aangaande de woorden "beeld en gelijkenis": "'beeld' stelt de reproductie in vorm en wezen voor, fysiek of geestelijk; en 'gelijkenis' geeft het idee van gelijkvormigheid en uiterlijke overeenkomst."

Natuurlijk bezit de mens in geen geval alle macht, kenmerken en eigenschappen van de grote Schepper God. Desalniettemin zijn wij geschapen in God's eigen beeld en gelijkenis, zoveel als fysiek mogelijk is.

Door de gehele Bijbel heen wordt de verhouding van God met de mens beschreven als dat van een vader met zijn kinderen. Kinderen hebben gewoonlijk een sterke fysieke gelijkenis met hun ouders. De auteur van Hebreeën verklaart onze verhouding met God: ‚"Want Hij, die heiligt, [Christus] en zij, die geheiligd worden, [de christenen] zijn allen uit een; [Vader] daarom schaamt Hij [Christus] Zich niet hen broeders te noemen, en Hij zegt:'Uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik U lofzingen'; en wederom:'Ik zal op Hem vertrouwen'; en wederom:'Ziehier ik en de kinderen, die God mij gegeven heeft.'" (Hebreeën 2:11-13).

De bovenstaande verzen verklaren en voorzien ook God's opmerkelijk doel voor de mensheid. De boodschap van de Bijbel toont aan dat God de mens schiep met een verstand geschikt om te communiceren met God en om te denken zoals Hij denkt. God wil ook dat we nog meer zoals Hem worden - zowel in karakter als, uiteindelijk, in wezen. Het is onze bestemming om te worden wat Jezus Christus nu is als verheerlijkte Zoon van God (1 Johannes 3:2).

Worden beide geslachten omvat in God's grote doel voor de mensheid?

“En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.” (Genesis 1:27; vergelijk dit met 5:1-2).

Het Hebreeuwse woord voor de "mens" - etadam (inclusief het accusatiefdeeltje et) - zoals gebruikt in vers 27, is een verzamelnaam die het mensdom als geheel omvat. Het is niet enkel de juiste naam van Adam, die de eerste mens was (1 Corinthiërs 15:45; 1 Kronieken 1:1). Zo is het beeld van God zowel individueel als collectief van toepassing. Elke persoon, man en vrouw, is geschapen in het beeld van God, net zoals het menselijke ras als geheel dat is.

Wordt dit gewichtige verhaal van Genesis 1 herhaald op een ander tijdstip van betekenis in vroege menselijke geschiedenis?

“Dit is het geslachtsregister van Adam. Ten dage, dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods; man en vrouw schiep Hij hen, en Hij zegende hen en noemde hen `mens' ten dage, dat zij geschapen werden.” (Genesis 5:1-2).

Na de oorspronkelijke beschrijving van de schepping van mensheid in Eden, worden wij opnieuw herinnerd aan onze uniekheid aan het begin van een nieuw tijdperk in de menselijke geschiedenis.

Worden mensen nogmaals verteld over hun schepping in het eerste boek van de Bijbel?

“Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, want naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt” (Genesis 9:6).

Een persoon geschapen naar God's beeld is zo kostbaar in het oog van de Schepper dat iedereen wie doelbewust en kwaadaardig andermans leven neemt, zelf de doodsstraf tegemoet kan zien. Deze laatste herinnering in Genesis is geplaatst vlak na de tijd van Noach's vloed - een andere mijlpaal in de geschiedenis. Alle drie notities van dit essentiële thema in het menselijke verhaal van onze schepping door God in Zijn eigen beeld verschijnen in de directe context van menselijke voortplanting. Twee verschijnen direct vóór het bevel "vruchtbaar te zijn en te vermenigvuldigen," en het derde verschijnt aan het begin van het eerste genealogische verslag. Deze reproductieve relatie heeft enkele belangrijke geestelijke implicaties ten aanzien van God's ultieme plan en doel met de mensheid.

Vermeldt de Bijbel ook de twee woorden 'beeld en gelijkenis' met betrekking tot de normale voortplanting van een mens?

“Toen Adam honderd dertig jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis, als zijn beeld, en noemde hem Set” (Genesis 5:3).

De Bijbel interpreteert de Bijbel. De context (verzen 1 en 2) toont God, die mannen en vrouwen naar Zijn eigen gelijkenis maakt. Geeft deze passage ons een belangrijke aanwijzing aangaande wat onze Schepper met de uitdrukking de "gelijkenis van God" van plan is? Net zoals onze Schepper mensen in Zijn beeld en gelijkenis maakte (Genesis 1:26-27), zo deed Adam door het verkrijgen van zijn zoon Set, die Adam's beeld en gelijkenis was (in beide gedeelte s zijn dezelfde Hebreeuwse woorden gebruikt). Zoals de "Interpreter's Dictionary of the Bible" opmerkt: "De gelijkenis van de mens aan God is analoog aan de gelijkenis van Set aan zijn vader Adam. Dit maakt het zeker dat een fysieke gelijkenis niet dient te worden uitgesloten " (blz. 683).

Met andere woorden, net zoals kinderen op hun menselijke ouders lijken, zo lijken alle mensen op onze Schepper. Alhoewel God geest is (Johannes 4:24) in plaats van een fysiek wezen, hebben alle mensen een fysieke gelijkenis met Hem. Hij toonde Mozes zelfs Zijn rug in Zijn verheerlijkte vorm (Exodus 33:18-23). Wat betreft een dergelijke fysieke gelijkenis, is het opmerkenswaardig dat Jezus Christus in menselijke vorm en gelijkenis aan Zijn discipelen verscheen ná de verrijzenis. In het verhaal van de Transfiguratie (Mattheüs 17:1-9), verscheen Jezus in dezelfde verheerlijkte vorm aan Petrus, Johannes en Jakobus.

Toen God in een visioen aan bijbelse profeten verscheen, beschreven zij Hem in menselijke vorm. Het is zeker dat de mens fysisch gelijk aan God is ontworpen, voor zover dat mogelijk is voor een fysiek wezen om te worden gemaakt in het beeld en de gelijkenis van de ontzagwekkende geest, die God is. In deze les zullen wij ook ontdekken dat er andere manieren zijn waarop wij mensen bedoeld zijn om gelijk te worden aan onze Schepper, en waarom.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.