Welkom bij de Multiple Choice Bijbelstudie Cursus vragen van United Church of God Holland.
Deze test van Les 3 bestaat uit 23 meerkeuze vragen.
Vul uw antwoorden in en sluit af door op de uitslagknop aan het eind te klikken.
Veel succes!

1. Wat maakt de man/vrouw tot mens en apart van alle diersoorten?
a)Mannen en vrouwen zijn gemaakt naar Gods beeltenis
b)Hij is de kroon van het evolutieproces
c)Zijn brein is groter dan enig ander ras
d)Hij vond internet uit

2. Op welke speciale manier waren mensen gemaakt?
a)Alleen in Gods beeld
b)Alleen naar Gods gelijkenis
c)In Gods beeld en gelijkenis
d)Geen van de bovenstaande voldoet

3. Jezus Christus was waarlijk
a)de Zoon van God
b)de Mediator tussen God en Man
c)de Zoon des Mensen
d)al het bovenstaande voldoet

4. Christus identificeerde Hemzelf als
a)Elia
b)Één van de profeten
c)de Messias of Gezalfde (Joh. 4:25-26)
d)Jeremia

5. Welke apostel zegt ons meer over de eerste opstanding dan alk ander
a)Mattheüs
b)Paulus
c)Petrus
d)Barnabas

6. Zoals onderwezen in de Bijbel, uiteindelijk betekent behoud
a)de ziel die de hemel binnentreed na de dood
b)Regeren in de hemel met Christus voor 1000 jaren
c)Eeuwig en geestelijk leven in Gods Koninkrijk
d)Bescherming van al het gevaar tot we sterven

7. De Bijbel beschrijft God de Vader als
a)iemand met perfect rechtschapen karakter
b)het opperste wezen, leider over het hele universum
c)als iemand met perfecte liefde voor zijn schepping
d)al het bovenstaande voldoet

8. De relatie tussen God en Christus is
a)een familie relatie (Vader en Zoon)
b)Zondermeer samen met Gods Heilige Geest de Drie-eenheid
c)Gelijk aan elkaar als het gaat om autoriteit
d)Net als de relatie met met al de engelen

9. Hoe uiten we liefde naar God?
a)Door Hem te aanbidden in geest en waarheid
b)door onze naasten lief te hebben zoals Hem ( 1 Joh. 4:12, 20-21)
c)Door het houden van al de geboden
d)al het bovenstaande voldoet

10. Eén belangrijke missie dat Jezus ongetwijfeld vervuld heeft, is
a)al de mensen in Hem te laten geloven
b)Zijn Vader te openbaren (Matth. 11:27)
c)de Joden op hun nummer zetten
d)het onderwijzen van het universele behoud

11. De ultieme bron van Bijbelse waarheid is
a)De profeten
b)De discipelen
c)De priesters
d)God de Vader

12. Christus instrueerde ons onze gebeden te richten aan:
a)God de Vader
b)Jezus
c)Maria
d)De overleden heiligen

13. Welke Hebreeuwse koning zei dat de hemelen de glorie van God reflecteren?
a)Salomo
b)Hezekia
c)David
d)Josia

14. Over welke entiteit heeft God de mensheid heerschappij gegeven in deze tijd van de mens
a)De hemelen en de aarde
b)De aarde (Genesis 1)
c)Ons hele zonnestelsel
d)Slechts de aardse atmosfeer

15. Welk doel lag achter Jobs lijden?
a)Zijn zelf-rechtvaardiging blootleggen
b)Het ontwikkelen van rechtschapen en Heilig karakter
c)het leren van nederigheid
d)al het bovenstaande voldoet

16. Het scheppen van de mens was met als doel hen op te nemen in Zijn familie als
a)strict alleen als geadopteerde kinderen
b)engelachtigen
c)de letterlijke, uit geest bestaand kinderen van God naar Gods soort
d)mensen van vlees en bloed die voor eeuwig zullen leven

17. Christus' offer opent de deur voor
a)slechts goede dingen in het leven
b)eeuwig leven in Gods koninkrijk
c)een tijdelijk heerschappij in het millennium
d)een begrensde heerschappij in het melkwegstelsel

18. Wat onderscheidt de mens van het dierenrijk?
a)De mens heeft een onsterfelijke ziel
b)Man en vrouw gaan naar de hemel wanneer ze sterven
c)De mens was geschapen in het beeld en gelijkenis van God
d)Het is slechts een DNA kwestie

19. Welk van Adams zonen werd verwekt in zijn vaders beeld en gelijkenis?
a)Set
b)Cain
c)Abel
d)geen van de bovenstaande

20. Op welke miraculeuze wijze uitte de Vader Zijn liefde voor zijn Zoon?
a)Door hem op te wekken van de dood
b)Door altijd Zijn gebeden te beantwoorden
c)Door Hem te helpen bij de verleidingen van het vlees
d)Al het bovenstaand voldoet

21. Hoe zal God straffen degene die uit vrije wil weigeren zich te bekeren van hun slechtheid?
a)Ze worden voor eeuwig in de Hel gestraft
b)Ze zullen in een poel van vuur worden gegooid waarin ze volledig geconsumeerd worden
c)Ze zullen in een poel des vuur gegooid worden waar ze voor eeuwig zullen branden
d)Ze worden niet gestraft

22. God wenst...
a)dat alleen kleine kinderen zich bekeren en gered kunnen worden
b)dat alleen de rijken zich bekeren en gered kunnen worden
c)dat alle mensen zich bekeren en gered kunnen worden
d)alleen dat de slechten zich zullen bekeren en gered kunnen worden

23. Wie zal Gods grote belofte en doel voor mensheid beërven?
a)Alleen de kleine kinderen
b)Alleen mannen
c)Alleen vrouwen
d)De mensen die zich bekeren, zowel man als vrouw