Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 3
Waarom schiep God de Mensheid?
¬ Inleiding.
¬ Is er iets unieks aan de mens?
¬ Beperkingen aan wetenschap
¬ De mens in het beeld van God
¬ Wat is de mens?
¬ Was Jezus werkelijk een mens?
¬ Waarom de Zoon van mensen?
¬ Jezus Christus: mens en het beeld van God
¬ Beloning en straf.
¬ Is de hemel de beloning van de Chrustenen?
¬ God de Vader
¬ Gods grote doel voor de mens
¬ Hoe meer van deze bijbelstudie cursus te leren.
¬ David: Een herder leert van de schepping.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 3 in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What's my purpose here?
God's Vision for you!
"You Are Gods"
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
 
Wat is de Mens?

Wat is de mens? Tegenwoordig hebben weinigen een adequaat antwoord op deze enorm significante vraag.

In de Hebreeuwse Geschriften wordt de vraag "Wat is de mens?" tweemaal gesteld. David's weerspiegelingen in Psalm 8 zijn wijd bekend en worden geciteerd in het Nieuwtestamentische boek Hebreeën. Daartegenover wordt het vers in Job 7 zelden herinnerd. Maar beide bijbelstukken dienen in dit kader zorgvuldig overwogen te worden. (Zij worden specifiek aangehaald in het laatste onderdeel van deze les: "God's grote doel voor de Mensheid").

Maar hoe definiëren wij de mensheid? Wat is een mens? Deze vragen hebben de denkvermogens van filosofen beziggehouden sinds mensenheugenis. Maar in deze les zijn wij gericht op wat God's Woord openbaart over de aard van mensen.

Wat openbaart God over de mens?

“Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen" [ziel, SV ] (Genesis 2:7).

"Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon zijn van Mij; de ziel die zondigt, die zal sterven” (Ezechiël 18:4; vergelijk met vers 20).

Genesis 1 vertelt ons dat de mens werd gemaakt naar het beeld van God (verzen 26-27). Dan openbaart hoofdstuk 2 wat meer detail over de specificaties van die creatie. God schiep de mens uit materie, het "stof uit de aardbodem". De Bijbel geeft nergens aan dat de mens een "onsterfelijke ziel" is of bezit. Al dat soort ideeën over het hebben van de mens van onsterfelijkheid zijn niet-bijbelse concepten afkomstig uit duidelijk niet-bijbelse bronnen.

De Bijbel vertelt ons ronduit dat de ziel iets is dat kan sterven of kan worden vernietigd. De ziel is niet onsterfelijk! Jezus zei om niet te vrezen "hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem [God], die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel". (Mattheüs 10:28). (Vraag alstublieft ons gratis boekje "Wat gebeurt er na de dood?" aan voor een meer complete verklaring van dit essentiële onderwerp).

Hoewel het duidelijk is dat de mens geen onsterfelijke ziel bezit, is er een belangrijke niet-fysische component in het menselijk wezen?

“But there is a spirit in man, and the breath of the Almighty gives him understanding” (Job 32:8).

Blijkbaar voegt deze "geest in de mens" dat essentiële onstoffelijke ingrediënt toe dat mensen hun ingeboren capaciteit geeft om te leren en te begrijpen op een enorm superieur in vergelijking met dieren. Paulus duidt aan dat het de bekwaamheid verleent om "wat in een mens is" te kennen (1 Corinthiërs 2:11).
Wat gebeurt met de menselijke geest wanneer men sterft?

“En het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft” (Prediker 12:7).

Is deze menselijke geest een bewust deel van het menselijke brein en lichaam?

“De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets” (Prediker 9:5).

“Want in de dood is Uwer [God] geen gedachtenis…” (Psalm 6:5).

Vele verzen in de Bijbel tonen ons aan dat het dood zijn wordt vergeleken met de menselijke slaap (Daniël 12:2, Lukas 8:52; Johannes 11:11-13; 1 Corinthiërs 15:19-20). De doden zullen echter worden opgewekt tot bewustzijn door Jezus Christus ten tijde van de verrijzenis (Johannes 5:28-29; 6:39)


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.