Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 3
Waarom schiep God de Mensheid?
¬ Inleiding.
¬ Is er iets unieks aan de mens?
¬ Beperkingen aan wetenschap
¬ De mens in het beeld van God
¬ Wat is de mens?
¬ Was Jezus werkelijk een mens?
¬ Waarom de Zoon van mensen?
¬ Jezus Christus: mens en het beeld van God
¬ Beloning en straf.
¬ Is de hemel de beloning van de Chrustenen?
¬ God de Vader
¬ Gods grote doel voor de mens
¬ Hoe meer van deze bijbelstudie cursus te leren.
¬ David: Een herder leert van de schepping.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 3 in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What's my purpose here?
God's Vision for you!
"You Are Gods"
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
 
Was Jezus Werkelijk een Mens?

Vanwege de cruciale rol, die Jezus speelt in het lot van mensheid, is het essentieel dat wij Zijn mensheid begrijpen. Op verschillende gelegenheden wordt Jezus van Nazaret duidelijk een man genoemd. In tegenstelling tot de Nederlandse taal, heeft het Grieks twee termen voor mens. Het eerste word is anthropos, wat slechts een mens betekent als vertegenwoordiger van het menselijke ras.

Het tweede Griekse woord, aner, betekent een zuiver man als een mannelijke mens. Beide woorden worden gebruikt Jezus Christus te beschrijven.

Hoe verwees de apostel Paulus naar Jezus Christus, vele jaren na Zijn verrijzenis?

“Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens [het Griekse anthropos] Christus Jezus” (1 Timotheüs 2:5).

Enig begrip aangaande Jezus Christus' rol en doel dient te worden gebaseerd op dit historische feit. Het mensdom van Jezus was volledig en volledig (Filippensen 2:5-8) in de zin dat Hij een leven leidde als een fysiek menselijk wezen. Hij werd hongerig en at, werd vermoeid en rustte en liep en sprak net zoals enig ander mens. (Het boek Hebreeën getuigt volledig van het bestaan van Christus als een mens. Het zou een waardevolle tijdsbesteding zijn om het boek Hebreeën te lezen en te overdenken vanuit dit perspectief).

Als een man verschilde Jezus niets in Zijn verschijning om Hem van andere mannen van Zijn tijd te onderscheiden (Jesaja 52:2). Het essentiële verschil lag op het geestelijke vlak. In tegenstelling tot enig ander lid van het mensdom (Prediker 7:20; Romeinen 3:23), zondigde Jezus Christus nooit (vergelijk dit met Hebreeën 4:15; 1 Petrus 2:22). Hij voerde de wens van Zijn Vader perfect uit!

Wat heeft Jezus bereikt tijdens Zijn korte levensduur op aarde?

“Mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus, de Nazoreeër, een man [het Griekse aner] u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet” (Handelingen 2:22).

Alhoewel Jezus werkelijk een mens was, een fysiek menselijk wezen, kwam Hij toch vanuit God. God was Zijn Vader en de Heilige Geest het middel van voortplanting. Hij werd wonderbaarlijk verwekt en geboren uit een maagd (Maria) van de lijn van Koning David. Lukas 3 bevat Zijn afstamming via Zijn moeder. Zijn wettelijke afstamming (via Jozef) is vermeld in het eerste hoofdstuk van Mattheüs. Jezus Christus is werkelijk zowel een Zoon des Mensen als de Zoon van God.

Wat was een van de grootste ketterijen die de vroege Kerk van de apostelen bedreigde?

“. . . en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld” (1 Johannes 4:3; vergelijk dit met 2 Johannes 7).

Het ontkennen van het mensdom van Jezus Christus leidt mensen weg van de waarheid van God. Indien Hij niet echt menselijk was geweest, dan zou Zijn offer voor onze zonden waardeloos en nietig zijn geweest. Maar dezelfde ketterij, die de vroege Kerk trof, volhardt zelfs tot de huidige tijd en schept twijfel en verwarring betreffende de ware natuur en rol van Jezus Christus.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.