Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 3
Waarom schiep God de Mensheid?
¬ Inleiding.
¬ Is er iets unieks aan de mens?
¬ Beperkingen aan wetenschap
¬ De mens in het beeld van God
¬ Wat is de mens?
¬ Was Jezus werkelijk een mens?
¬ Waarom de Zoon van mensen?
¬ Jezus Christus: mens en het beeld van God
¬ Beloning en straf.
¬ Is de hemel de beloning van de Chrustenen?
¬ God de Vader
¬ Gods grote doel voor de mens
¬ Hoe meer van deze bijbelstudie cursus te leren.
¬ David: Een herder leert van de schepping.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 3 in PDF formaal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What's my purpose here?
God's Vision for you!
"You Are Gods"
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
 
Waarom de Zoon des Mensen?

In de Bijbel wordt Jezus Christus meer dan 80 keer de "Zoon des Mensen" genoemd. Het was de termijn die Hij meestal in verwijzing naar Zichzelf gebruikte. Zowel in het Armeens (dat Jezus sprak) als in het Grieks of Hebreeuws betekent de uitdrukking een gewoon mens.

Deze uitdrukking "Zoon des Mensen" wordt meer dan 90 keer in het boek van de Hebreeuwse profeet Ezechiël gebruikt. Het was de manier van God om Ezechiël aan te spreken. Het wordt ook gebruikt in de Bijbel als verwijzing naar een willekeurige gewone mens, niet altijd naar een profeet of iemand in een speciale positie.

Nochtans zouden wij de geestelijke implicaties van deze uitdrukking moeten overwegen sinds "de Zoon des Mensen" zo vaak wordt gebruikt in verwijzing naar onze Heiland.

In welk verband gebruikte Christus vaak de uitdrukking "de Zoon des Mensen"?

"De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen" (Mattheüs 17:22; vergelijk dit met 26:45; Marcus 9:31; 14:41).

Jezus Christus verwees herhaaldelijk naar Zichzelf als "Zoon des Mensen" met betrekking tot Zijn lijden en offerdood.

In welk andere belangrijk verband gebruikte Jezus deze term?


“Jezus zeide tot hen [de discipelen]: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten” (Mattheüs 19:28).

Christus gebruikte de term "Zoon des Mensen" toen Hij verwees naar Zijn rol als komende heerser van de mensheid in het Koninkrijk van God.

Wordt deze uitdrukking verbonden met een speciale dag?

“En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat. Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat” (Marcus 2:27-28; vergelijk dit met 12:8 en Lukas 6:5).

Christus is Schepper (Johannes 1:1-3; Kolossensen 1:16-17; Hebreeën 1:2), en de Sabbat werd ingesteld vlak nadat de mens werd geschapen (Genesis 2:3). Dus de Zoon des Mensen had het gezag om ons geestelijke instructie te geven hoe de zevende dag op de juiste wijze te houden met genade en medeleven. (Indien u meer informatie over deze speciale dag van God wilt ontvangen, vraag dan ons gratis boekje "Van Zonsondergang tot Zonsondergang, Gods Sabbatsrust" aan.) Het gebod om de Sabbatdag te houden en te heiligen is het Vierde Gebod.

Welke vraag stelde de Zoon des Mensen aan de discipelen?
“Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Filippi gekomen was, vroeg Hij zijn discipelen en zeide: Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is?” (Mattheüs 16:13).

Zij antwoordden door verscheidene algemene - maar onjuiste - ideeën over de identiteit van Christus te verhalen.

Maar wat was het ongebruikelijke inzicht van Simon Petrus?

“Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is” (Mattheüs 16:16-17).

Door de inspiratie van de Vader antwoordde Petrus door te zeggen dat Jezus Christus, de Zoon des Mensen, ook de Zoon van de levende God is. Alhoewel bij gelegenheid Zijn apostelen naar Christus verwezen als Zoon van God (Mattheüs 14:33; Johannes 20:31; enz.), gebruikte Hij zelden die term om Zichzelf te beschrijven. Klaarblijkelijk verkoos
Hij om doelbewust te benadrukken dat Hij Zich identificeert met onze conditie - het verdriet en het lijden van de mensheid. De Hebreeuwse profeet Jesaja roept hem een " een man van smarten en vertrouwd met ziekte" (Jesaja 53:3).


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.