Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 4
Waarom laat God lijden toe?
¬ Inleiding.
¬ Keuzevrijheid of lijdens-vrijheid?
¬ Gods Soevereiniteit
¬ Waarom lijden?
¬ Het Belang Van Goddelijk Karakter
¬ Het Diepgaande Voorbeeld van Lijden van Jezus Christus
¬ Waarom moeten christenen lijden?
¬ Onnodig Lijden Vermijden
¬ Hulp voor degenen die lijden
¬ Tijd en Toeval
¬ God is altijd eerlijk
¬ Hoe ziet God lijden?
¬ Satans rol in het veroorzaken van lijden
¬ Oorzaak en gevolg: een vaak vergeten principe
¬ Leren van het lijden van Job
¬ Historisch inzicht in menselijk lijden.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 4 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Is Life Fair?
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
Gods plan volgens zijn Heilige Feestdagen
 

Waarom moeten Christenen lijden?

Een van de grootste puzzels voor veel mensen is waarom God toelaat dat goede mensen lijden. Wat is het nut, vragen zij zich af, om te leven volgens Gods instructie als we allemaal moeten lijden? Een zeer bekend boek verwoordt dit dilemma in zijn titel: "When bad things happen to good people."

Het boek van 1 Petrus gaat voornamelijk over het lijden van Christenen. Petrus begreep het belang van het lijden van mensen die rechtvaardig leven in het licht van Jezus Christus en Zijn lijden. Petrus merkt twee categorieën van lijden op.

De ene is ter wille van de rechtvaardigheid en het brengt ons dichter tot het Koninkrijk van God. De andere is grotendeels overbodig omdat het meestal het resultaat is van problemen die we over onszelf brengen. We hebben echter gedurende beide types van lijden Gods hulp nodig.

Heeft God een doel met het toelaten van lijden bij Christenen?

“Want hiertoe zijt gijt geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden” (1 Petr. 2:21).

“Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voorHem te lijden” (Fil. 1:29).

“Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt” (1 Petr. 2:19).

Hoe moeten Christenen kijken naar het lijden veroorzaakt door anderen?

“Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkijk der hemelen” (Matt. 5:10).

De Bijbel legt uit waarom de rechtvaardigen lijden in deze tegenwoordige slechte tijd. De meeste ellende wordt voortgebracht door satans doordringende invloed op de mensen en hun ideeën en houdingen (zie “Satans rol in het veroorzaken van lijden”, pag. *).
Vlak voor Zijn kruisiging legde Jezus uit aan Zijn discipelen: “Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld … Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren” (Joh. 15:19-20).
Paulus vertelt ons dat “allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden” (2 Tim. 3:12; vergelijk 1 Petr. 3:14; Matt. 5:11-12).
Veel van de vervolging die Christenen te lijden hebben is eigenlijk gericht op Christus Zelf. Het leven dat Hij leefde en dat Hij onderwees is het werkelijke mikpunt. Petrus legde dit duidelijk uit: “Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid” (1 Petr. 4:12-13).

Hebben rechtvaardigen altijd lijden moeten doorstaan om God te dienen?

“Broeders, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken” (Jak. 5:10).

Al Gods profeten hebben geleden voor hun gehoorzaamheid aan Hem. Sommigen overleefden het; anderen gaven hun leven. Daniël werd in een leeuwenkuil geworpen vanwege zijn geloof en zijn levenswijze, maar God bevrijdde hem (Dan. 6:15-23). Zijn drie vrienden – Sadrak, Mesak en Abednego – werden veroordeeld tot de dood in een “brandende vuuroven” omdat zij zich niet wilden neerbuigen voor een afgod, maar God spaarde op miraculeuze wijze hun levens (Dan. 3:8-29).

David smeekte God constant om bevrijding van zijn vijanden (Ps. 7:1-2; 18:17-19). Maar we moeten vooral letten op zijn vertrouwen op God: “Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen, om hun ziel van de dood te redden, en hen in het leven te houden in hongersnood” (Ps. 33:18-19). Over het algemeen genomen wil God dat Zijn dienstknechten bevrijd worden. Sommigen zijn echter ter willen van het Koninkrijk van God gemarteld, terwijl anderen hun levens nog zullen gaan beeindigen als martelaren.

Van Jesaja wordt over het algemeen gezegd dat hij een profeet was die “door midden werd gezaagd” (Hebr. 11:37). We lezen dat “anderen zich hebben laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben” (vers 35), en sommigen “hebben hoon en geselslagen verduurd, daarenboven nog boeien en gevangenschap” (vers 36). Stefanus riep vlak voor hij gemarteld werd tot degenen die hem zouden gaan stenigen: “Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood, die geprofeteerd hebben van de komst van de Rechtvaardige [Jezus Christus], van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt” (Hand. 7:52).

Zo is het altijd al gegaan. Het begon met Kaïn en Abel. “Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben; niet gelijk Kaïn: hij was uit de boze [satan] en vermoordde zijn broeder. En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig” (1 Joh. 3:11-12).

De Bijbel legt uit dat “wie in oprechtheid wandelt, vreest de Here; maar hij wiens wegen verkeerd zijn, veracht Hem” (Spr. 14:2). De mensen die niet gaan op de wegen van God richten indirect hun vijandigheid jegens Hem op Zijn dienstknechten door hun minachting en woede te uiten. Petrus omschrijft deze houding heel duidelijk: “Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u” (1 Petr. 4:4).

Welke apostel ondervond dat zijn dienst vervuld zou zijn met lijden?

“… want Ik zal hem [de apostel Paulus] tonen, hoeveel hij lijden moet ter wille van Mijn naam” (Hand. 9:16; vergelijk 2 Tim. 1:11-12).

Toen God de apostel Paulus in het begin riep en hem bekeerde, leerde hij dat een deel van zijn dienst aan Christus zou zijn te moeten lijden. Paulus’ lijden hield direct verband met het grote doel waartoe hij was geroepen. Aan hem werd door de opgestane Jezus Christus de opdracht gegeven naar de heidenen te gaan “om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God…” (Hand. 26:18). Zijn missie trok intense oppositie en vervolging aan.

Met welk soort lijden kreeg Paulus te maken?

“… driemaal heb ik schipbreuk geleden, een etmaal heb ik doorgebracht in volle zee; … in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, … in moeite en inspanning, tal van nachten zonder slap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid; (en dan), afgezien van de dingen, die er verder nog zijn, mijn dagelijkse beslommering, de zorg voor al de gemeenten” (2 Kor. 11:25-28).

Lees 2 Korintiërs 11:23-33 voor Paulus’ levendige beschrijving van de vele vernederingen, gevaren en verwondingen waarmee hij te maken kreeg bij het uitdragen van zijn opdracht het evangelie overal te verkondigen. Hij verhaalt hoe hij continu te maken had met lijden terwijl hij het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigde. Het voeden van de kudde van God, de leden van Gods Kerk, was ook een belangrijk onderdeel van zijn missie, en de liefhebbende bezorgheid van Paulus voor zijn gemeenten rustte zwaar op hem.

Paulus zegt ons: “Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg” (1 Kor. 11:1). Evenzo zullen wij ook ondervinden dat het niet mogelijk is het evangelie te verspreiden in deze chaotische en zondige wereld zonder te maken te krijgen met oppositie en vervolging. Niet iedereen zal op dezelfde manier en in dezelfde mate te maken krijgen met weerstand en vervolging. Christus kent ons vermogen; Hij begrijpt de talenten en grenzen van elk lid. Toch is lijden ter wille van het verspreiden van Gods waarheid het lot van alle ware Christenen. Het was een constante factor in het leven van Paulus en zijn metgezellen (1 Kor. 4:11-12).

Hoe beïnvloedde de vervolging van Paulus zijn reputatie?

“waarvoor (het evangelie) ik lijd en zelfs boeien drag al seen misdadiger. Maar het woord van God is niet geboeid” (2 Tim. 2:9).

Paulus werkte onder een heleboel achterdocht en aanklachten. De meeste Joodse leiders vonden hem een verrader, en de Romeinen wisten vaak niet of ze hem moesten behandelen als een misplaatst Romeins staatsburger, chronische herrieschopper of crimineel. Uiteindelijk stierf hij voor zijn geloof.

Kan het uiten van christelijke bezorgdheid riskant zijn voor anderen?

“Groet Prisca en Aquila, mij medearbeiders in Christus Jezus, mensen, die voor mijn leven hun hals gewaagd hebben” (Rom. 16:3-4; vergelijk Fil. 1:25-30).

De vroege Christenen riskeerden hun levens om Paulus en andere leden van de Kerk van dienst te zijn. Zij leden ter wille van het Koninkrijk van God en hun diensten aan medechristenen – ter wille van het ijverig beoefenen van de Gouden Regel.
Het boek Romeinen zegt ons dat wij moeten “wenen met de wenenden” (Rom. 12:15). Indien wij anderen waarlijk liefhebben, zullen wij soms voor en met hen lijden – plaatsvervangend of in pijnlijke realiteit. Aangezien Christenen “leden ten opzichte van elkaar” (vers 5) zijn en onderdeel van hetzelfde lichaam, is dit een manier waarop we elkaar kunnen dienen en God kunnen eren (vers 1). “Wetende dat aan uw broeders in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten” (1 Petr. 5:9).

Wat is de juiste christelijke reactie op een onheuse bejegening van anderen?

“Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam” (1 Petr. 4:16).

“Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede doende” (vers 19).

Jezus legde aan zijn discipelen uit waarom zij op een onjuiste bejegening zouden moeten antwoorden met liefde, vriendelijkheid en goede werken. “Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is” (Mat. 5:44-48).

Christenen zijn geroepen om “het licht der wereld” te zijn (Mat. 5:14). Zij dienen altijd het karakter van hun hemelse Vader, die zelfs voorziet in de levensbehoeften van de onrechtvaardigen, te weerspiegelen. Christenen moeten leven als voorbeelden, zelfs onder moeilijke omstandigheden. “En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Here en gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des heiligen Geestes aangenomen, zodat gij een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaje” (1 Thes. 1:6-7).

Hoe dient een Christen zich te voelen met betrekking tot lijden voor Gods Koninkrijk?

“Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden” (Rom. 8:18).

Niemand begreep het lot van een Christen beter dan Paulus. In aanvulling op de bezoekingen die we al eerder beschreven, verdroeg hij ook nog “een doorn in het vlees” – vermoedelijk een chronisch gezondheidsprobleem. Christus’ antwoord: “… de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid” (2 Kor. 12:7-9).

Een juist beeld van de toekomst en begrip van Gods doel met ons te hebben, is cruciaal in het omgaan met de problemen in het leven. Slechts wanneer we in alle oprechtheid vooruit kijken naar de glorie van het Koninkrijk van God, kunnen we ons eigen lijden in het juiste perspectief zien. Onze beproevingen en moeilijkheiden zijn zeker werkelijkheid en kunnen niet worden uitgewist. Toch verbleekt hun belang op de lange termijn tot onbetekenend in vergelijking met de ware voltooiïng van onze grote roeping (Fil. 3:11-14). (Voor een beter begrip van Gods plan met u kunt u een gratis exemplaar van het boekje What is your destiny?aanvragen bij het dichtstbijzijnde kantoor van United Church of God.)


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.