Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 4
Waarom laat God lijden toe?
¬ Inleiding.
¬ Keuzevrijheid of lijdens-vrijheid?
¬ Gods Soevereiniteit
¬ Waarom lijden?
¬ Het Belang Van Goddelijk Karakter
¬ Het Diepgaande Voorbeeld van Lijden van Jezus Christus
¬ Waarom moeten christenen lijden?
¬ Onnodig Lijden Vermijden
¬ Hulp voor degenen die lijden
¬ Tijd en Toeval
¬ God is altijd eerlijk
¬ Hoe ziet God lijden?
¬ Satans rol in het veroorzaken van lijden
¬ Oorzaak en gevolg: een vaak vergeten principe
¬ Leren van het lijden van Job
¬ Historisch inzicht in menselijk lijden.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 4 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Is Life Fair?
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
Gods plan volgens zijn Heilige Feestdagen
 

God is altijd eerlijk

Wanneer het niet altijd gaat op de manier waarop zij het willen, roepen kinderen vaak uit “Dat is niet eerlijk!”. Mensen zeggen datzelfde soms ook over God. Dat was de houding van het oude Israël: “Maar gij zegt: De weg des Heren is niet recht. Hoort toch, huis Israëls, is mijn weg niet recht? Zijn niet veeleer uw wegen niet recht?” (Ez. 18:25).|

Vanuit ons beperkte standpunt lijkt het inderdaad alsof het leven niet altijd eerlijk is. God liet bepaalde onbillijkheden toe, toen Hij de mensheid het recht van keuzevrijheid gaf. Maar het erkennen dat niet alles in dit leven eerlijk is, is totaal anders dan God te beschuldigen niet eerlijk te zijn. Dat is niet hetzelfde.

Gods woord is waarheid (Joh. 17:17). Zijn beslissingen zijn in overeenstemming met Zijn karakter, dat liefde is (1 Joh. 4:8, 16). Vertrouwen op God en Zijn Woord is het enige echte anker dat wij hebben. Niets anders is volledig betrouwbaar. Sommige mensen projecteren hun misnoegen over de zich opeenstapelende tekortkomingen van mensen en de onbetrouwbaarheid van dit leven op God, wanneer het leven vol is van moeilijkheden. Dus concluderen ze onjuist en onlogischerwijs dat God oneerlijk is. God onthulde aan Israël dat het integendeel de wegen van de mens zijn die niet eerlijk zijn.

Haalde de apostel Paulus deze vraag aan in een van zijn brieven?

“Gelijk geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen: Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet” (Rom. 9:13-14).

Veel hangt af van een juist begrip van het lot en het doel van de menselijke familie. Dat is zeker waar bij het beantwoorden van dit bekende dilemma.
Het is waar dat God genadig is aan wie Hij wil, terwijl Hij er ook voor kan kiezen om onder bepaalde omstandigheden iemands wil tegenover Hem te verharden (Rom. 9:16-18). Dit alles is echter van tijdelijke aard.

Elke Christen moet leren over Gods primaire stap-voor-stap plan, zoals uitgebeeld in Zijn jaarlijkse Feestdagen. De wonderbaarlijke waarheid die zij uitbeelden laat zien dat er een tijd komt wanneer God alle mensen zal roepen en hen een eerlijke en rechtvaardige kans op behoud zal geven.

Op dat moment zal Hij hun zijn overvloedige genade laten zien, en niemand zal dan meer Gods eerlijkheid in twijfel trekken.
Dit is een van de fantastische waarheden die verborgen zijn voor de wereld, maar die geopenbaard is aan Christenen die de bedoeling van Gods Feestdagen begrijpen.

Zij beelden de volgorde uit waarin God roept en de onrechtvaardigheden verwijdert die we in dit leven ondergaan. Het is belangrijk dat u begrijpt wat deze heilige samenkomsten uitbeelden. Voor een uitgebreide uitleg hierover raden wij u aan ons gratis boekje God’s Holy Day Plan: The Promise of Hope for All Mankind aan te vragen.

Wat heeft de Vader al gedaan om de onrechtvaardigheden van dit leven te vervlakken?

“Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U” (Matt. 11:25-26).

Niemand is zich meer bewust dan God van de onrechtvaardigheden die over menselijke wezens komen in dit tijdperk door de invloed van Satan. Wie roept God echter het eerst: degenen met geweldige mogelijkheden of gewone mensen?
God laat zien dat Hij, in plaats van degenen die grote materiële voordelen hebben in dit leven voor te trekken, Zijn Koninkrijk eerst aanbiedt aan mensen die over het algemeen niet rijk en beroemd zijn, niet de schijnbaar succesvolle mensen in deze wereld.

“Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werdt: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God” (1 Kor. 1:26-29).

God heeft niet de wijzen, de machtigen en de edelen uit dit tijdperk geroepen. Jezus bevestigt dat “de kinderen dezer wereld gaan ten aanzien van hun geslacht met veel meer overleg te werk dan de kinderen des lichts” (Luk. 16:8). Toch zullen de verlichte kinderen van God de eerstelingen zijn van Zijn behoud.

De profeet Jesaja schrijft over de manier waarop God Zijn plan vervult: “Op zulken sla Ik acht: op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft”, Jes. 66:2).

God zal de dingen gelijkelijk verdelen. Niemand zal Zijn Koninkrijk binnen kunnen gaan die niet waarlijk nederig is. Iedereen die probeert zichzelf te verhogen ten koste van anderen moet zich bekeren van zijn egoïsme om het eeuwig leven te kunnen beërven (vergelijk Kol. 3:12-13; Rom. 12:16; Jak. 4:10; 1 Petr. 5:5-6).

Ontwierp God Zijn wet om degenen te beschermen die minder goed in staat waren voor zichzelf te zorgen?

“Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, dan zult gij de rand van uw veld bij uw oogst niet geheel afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, zult gij niet oplezen; dat zult gij voor de arme en de vreemdeling laten liggen: Ik ben de Here, uw God” (Lev. 23:22).

Ja, God is altijd eerlijk. Hij is liefdevol en genadig. Zijn wetten reflecteren Zijn liefde en zorg voor alle menselijke wezens. “De Here behoedt de vreemdelingen, wees en weduwe houdt Hij staande ...” (Ps. 146:9).


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.