Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 4
Waarom laat God lijden toe?
¬ Inleiding.
¬ Keuzevrijheid of lijdens-vrijheid?
¬ Gods Soevereiniteit
¬ Waarom lijden?
¬ Het Belang Van Goddelijk Karakter
¬ Het Diepgaande Voorbeeld van Lijden van Jezus Christus
¬ Waarom moeten christenen lijden?
¬ Onnodig Lijden Vermijden
¬ Hulp voor degenen die lijden
¬ Tijd en Toeval
¬ God is altijd eerlijk
¬ Hoe ziet God lijden?
¬ Satans rol in het veroorzaken van lijden
¬ Oorzaak en gevolg: een vaak vergeten principe
¬ Leren van het lijden van Job
¬ Historisch inzicht in menselijk lijden.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 4 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Is Life Fair?
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
Gods plan volgens zijn Heilige Feestdagen
 

Hulp voor degenen die lijden

Hebben Christus en God de Vader medelijden met degenen die lijden?

“En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd met onferming over hen bewogen en genas hun zieken” (Matt. 14:14).

“Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben” (Matt. 9:36).

“Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader on de hemelen het goede geven aan hem, die Hem daarom bidden” (Matt. 7:11).

Waarom bevrijdt God de mensheid niet nu van het lijden?

“En Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas Hij enige zieken door handoplegging. En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof” (Mark. 6:5-6a).

“Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild” (Matt. 23:37).

De onwil van de mensheid in zijn geheel om God geloven en te gehoorzamen is de ware oorzaak van een lijdende wereld. Alleen wanneer de mensheid zich oprecht bekeert, na de tweede komst van Christus, zullen alle mensen de relatie tussen geloof en genade gaan begrijpen. God verlangt ernaar om genadig te zijn en medelijden en liefde over hen uit te storten. Maar hun bekering en medewerking zijn wel voorwaarden.


Helaas zal dat voor de meeste mensen moeten wachten tot Christus de houdingen en gedragingen van de hele wereld zal veranderen. In deze tegenwoordige tijd willen mensen zich nou eenmaal niet onderwerpen aan Gods wil. Zoals Jezus uitlegde: “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij” (Matt. 15:8). De mensheid heeft als gevolg daarvan te lijden.

Wat heeft Jezus Christus al gedaan om het lijden te verlichten?

“Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen” (Matt. 8:17).

Met Zijn dood betaalde Christus voor onze zonden zodat wij met God herenigd konden worden (Kol. 1:21-22). Dus waarom blijven de mensen lijden? Hoewel Christus de doodstraf, die wij verdienden door onze zonden (Rom. 6:23; Hebr. 10:10), op zich nam, betekent dat niet dat alle onmiddellijke gevolgen van de zonden zijn verwijderd. Zonde brengt enorm lijden over ons lichaam en onze geest. Het is zelfs zo dat die twee nauw verwant zijn. Een negatieve geestelijke of emotionele staat kan zekere types van fysieke ziektes veroorzaken.

Een van de redenen waarom Christus naar deze wereld kwam was om af te rekenen met onze fysieke en emotionele folteringen. Zijn persoonlijk lijden maakt voor ons fysieke en geestelijke genezing mogelijk. Voor Zijn kruisdood werd Hij zo wreed mishandeld, dat Hij er bijna niet meer als mens uitzag. Hij nam zelfs de fysieke gevolgen van onze zonden op Zich, zodat we, door Hem, genezen kunnen worden (1 Petr. 2:24). Zo zal ook de tijd komen dat, vanwege Zijn offer, al het lijden voor eeuwig verwijderd kan worden, (Openb. 21:4).

Hoe omschreef Christus zijn missie aan het begin van zijn ministry?

“De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren” (Luk. 4:18-19, citaat van Jes. 61:1-2).

De Vader zond Jezus om de Geschriften te vervullen (Luk. 4:20-21), die honderden jaren ervoor geschreven waren door de profeet Jesaja. Dit was in aanvulling op Zijn primaire missie, namelijk het geven van Zijn leven voor de zonde van de mensheid. De vier Evangeliën getuigen allemaal van het voorbeeld leven van Christus in het verzachten van het lijden van Zijn medemensen.

Hoe vervulde Jezus deze Schriftuurlijke missie?

“En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En het gerucht van Hem drong door tot in geheel Syrië; en men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en maanzieken en verlamden, en Hij genas hen” (Matt. 4:23-24).

Gaf Jezus Zijn discipelen kracht om anderen te genezen?

“Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen. En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen” (Luk. 9:1-2; vergelijk Mark. 6:13; Luk. 10:1-2,9).

Genezing is altijd een van Gods zegeningen voor de mensheid geweest. Toch hebben slechts weinigen vertrouwen in deze wonderbaarlijke bijbelse waarheid. Wanneer we ziek zijn, wordt ons opgedragen om de oudsten in de Kerk te vragen voor ons te bidden en ons te zalven met olie in de naam van de Heer (Jak. 5:14).

Ons wordt daarna verteld dat “het gelovige gebed zal de lijder gezond maken” (vers 15). De olie die wordt gebruikt voor de zalving staat symbool voor de genezende kracht van Gods Heilige Geest.

Voor het geval er geen oudste is in een bepaald geografisch gebied – de Kerk is namelijk altijd een verstrooid lichaam geweest – heeft God in deze situatie gezorgd voor een schriftelijke wijze van zalving. Een speciaal zalvingsdoekje kan op verzoek naar de zieke worden toegezonden (zie Hand. 19:11-12).

Tevens instrueren Jezus Christus en Paulus de christenen om deel te nemen aan het nieuwtestamentisch Pascha en haar symbolen. (Luk. 22:19-20; 1 Kor. 11:23-25). De wijn die we in deze ceremonie gebruiken staat symbool voor het vergoten bloed van Christus voor onze zonden en het brood staat symbool voor het lichaam van Christus, dat voor ons verbrijzeld is. Jezus Christus nam ons fysieke, geestelijke en emotionele lijden op Zich.

Hij is de geprofeteerde “knecht” van Jesaja 52 en 53 die voor ons allemaal geleden heeft. Lees deze hoofdstukken aandachtig door om het lijden van Christus te begrijpen dat Hij voor ons doorstond. Vergelijk deze hoofdstukken dan met het ooggetuige verslag van Zijn lijden in Mattheus 26-28.

Welke andere speciciale hulp wordt door Christus’ lijden voor ons mogelijk gemaakt?

“Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen” (Hebr. 2:17-18).

Alleen Jezus Christus heeft het perfecte voorbeeld gegeven van het vermijden van zonde. Gedurende Zijn leven op aarde weerstond Hij standvastig verleidingen. Hij gaf niet een enkele keer toe aan zonde (1 Petr. 2:22). Hij bleef dicht bij de Vader en bad ernstig in tijden van behoefte (Mark. 1:35; Joh. 11:41-42). Toch moest ook Hij tot God bidden en smeken “onder sterk geroep en tranen” (Hebr. 5:7). Wanneer wij tot God komen in gebed voor de hulp die we nodig hebben, kunnen we bedenken dat Jezus Christus, onze Bemiddelaar, onze worstelingen met onze fysieke, menselijke zwakheden begrijpt (Hebr. 4:15).

Aangezien zonde ons allen kwelt, hebben we hulp nodig in het overwinnen ervan. Zoals Paulus uitlegde, “ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet” (Rom. 7:18).

Paulus wist van wie hij de hulp kon krijgen die hij nodig had om de zonde te overwinnen: “Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!” (Rom. 4:24-25).
Keer op keer zien we in de Evangelieën dat Jezus van Nazareth geconfronteerd wordt met zonde – onderwijl actie ondernemend om anderen ervan te verlichten.

Hij was vol medeleven en gaf ons het perfecte voorbeeld. Onze verlosser kent uit eerste hand wat het is om de verlokkingen van het vlees te weerstaan en het te overwinnen. Hij weet precies wanneer en op welke wijze ons te helpen de zonde te bestrijden. Hij wil dat wij nederig naar Hem toekomen voor hulp – voor kracht om weerstand te bieden – wanneer we het nodig hebben (Hebr. 4:14-16).

Op welke andere manier verzachtte Jezus het lijden?

En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare en werd met ontferming over hen bewogen, omdat zij waren als schapen, die geen herder hebben, en Hij begon hun vele dingen te leren” (Mark. 6:34).

De wereld heeft heel hard juist onderwijs in bijbelse principes nodig om te leren hoe te leven. Zoals de Hebreeuwse profeet Hosea klaagde, gaan de levens van mensen “ten onder door een gebrek aan kennis” (Hos. 4:6).
Het principe van oorzaak en gevolg heeft nooit opgehouden te werken. Lijden is het gevolg dat zo vaak veroorzaakt wordt door onwetendheid en zonde. Om lijden op een effectieve wijze te bestrijden moeten we in harmonie met bijbelse wetten en principes leven. Anders brengen we onnodig lijden over onszelf (zie “Oorzaak en gevolg: een vaak vergeten principe”).


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.