Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 4
Waarom laat God lijden toe?
¬ Inleiding.
¬ Keuzevrijheid of lijdens-vrijheid?
¬ Gods Soevereiniteit
¬ Waarom lijden?
¬ Het Belang Van Goddelijk Karakter
¬ Het Diepgaande Voorbeeld van Lijden van Jezus Christus
¬ Waarom moeten christenen lijden?
¬ Onnodig Lijden Vermijden
¬ Hulp voor degenen die lijden
¬ Tijd en Toeval
¬ God is altijd eerlijk
¬ Hoe ziet God lijden?
¬ Satans rol in het veroorzaken van lijden
¬ Oorzaak en gevolg: een vaak vergeten principe
¬ Leren van het lijden van Job
¬ Historisch inzicht in menselijk lijden.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 4 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Is Life Fair?
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
Gods plan volgens zijn Heilige Feestdagen
 

Het belang van Goddelijk Karakter

Velen hebben zich afgevraagd: Waarom schiep God in het begin de mensen niet gewoon als geestelijke wezens zonder menselijke natuur? Waarom maakte Hij ons eerst fysiek – van het stof der aarde – om ons daarna eeuwig leven aan te bieden alleen als we krachtig de zwakheden van het vlees weerstaan?

Als God alles kan doen, waarom schiep Hij ons dan niet met een perfect karakter? Met andere woorden, wat is het doel van dit moeilijke en beproevende fysieke leven? Hadden ons verdriet en lijden niet vermeden kunnen worden?

Natuurlijk had God dat allemaal kunnen doen – als Hij ons had willen scheppen zonder het persoonlijke karakter dat we nodig hebben om persoonlijke keuzes te kunnen maken. Het komt allemaal neer op onze vrije wil, onze keuzevrijheid. God zelf had een keuze hoe de mens geschapen zou worden. Hij had ons als automaten kunnen maken, die functioneren als geprogrammeerde robotten wiens enige handeling is het volbrengen van de instructies van hun maker.

Maar Hij koos ervoor om ons te maken zoals Hij, in staat om keuzes te maken die alleen begrensd worden door onze kennis en ons karakter. Dit houdt in dat we goed van kwaad moeten kunnen onderscheiden en dat we ons karakter geleidelijk ontwikkelen door onze beslissingen onder begeleiding en hulp van God te nemen.

Is God actief bezig om karakter in menselijke wezens te ontwikkelen?

“Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen” (Ef. 2:10)

“…dat gij vernieuwd zoudt worden door de geest van uw denken, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid (Ef. 4:22-24, Statenvertaling).

God is nog niet klaar met ons. Wij zijn nog steeds Zijn werk. Hij ontwikkelt in ons “gerechtigheid en heiligheid” – Zijn karakter.
Zolang wij menselijk zijn, is ons karakter nog niet standvastig; het is niet permanent. We kunnen onze gedachten en ons handelen veranderen. We kunnen fouten maken en ervan leren. We kunnen leren van de vruchten van onze juiste en onze verkeerde keuzes.

Aangezien we onze gedachten kunnen veranderen – en ons kunnen bekeren van onze fouten – kan God ons nog meer veranderen en kan God in ons de wil en de capaciteit scheppen om standvastig te kiezen tussen wat juist is en wat verkeerd is. “Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt” (Fil. 2:13).

Natuurlijk verlangt God van ons dat we dit eerst erkennen en gewillig onze verkeerde houding veranderen door toe te staan dat Zijn Geest ons kracht geeft om deze veranderingen te maken. Dan kunnen we een nieuwe persoon worden die “geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.”

Welk aspect van ons karakter is het belangrijkste voor God?

Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan” (1 Sam. 16:7).

De Bijbel gebruikt het woord “hart” om onze diepste gedachten, motieven en houdingen te beschrijven. God weet wat zich afspeelt in onze gedachten. Hij doorgrondt onze intenties en motivaties (Hebr. 4:12-13). De interne aspecten van ons karakter wegen het zwaarst bij Hem. Hij overziet ons handelen in het licht van wat in ons hart is (vergelijk Jer. 17:10; Deut. 10:12).

Kan God onze harten veranderen?

“Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt” (Ez. 36:26-27).

Indien we onszelf overgeven aan God, dan zal Hij ons de kracht door de Heilige Geest geven om te leven volgens de principes van rechtvaardigheid zoals Hij ze definieert in Zijn wetten. Eenieder van ons moet “een arbeider (zijn), die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid” (2 Tim. 2:15). Het is door de Schriften te bestuderen dat we “volkomen zijn, tot alle goed werk volkomen toegerust” (2 Tim. 3:17). God schrijft datgene wat we leren in onze harten door Zijn Geest (Hebr. 8:10; 2 Kor. 3:3), zodat het een permanent onderdeel van ons denken en onze natuur wordt.

Hoe kan God zeker weten wat werkelijk in iemands hart is?

Wat is de mens dat Gij hem zo groot acht en uw aandacht op hem vestigt, dat Gij elke morgen hem bezoekt, elk ogenblik hem beproeft?” (Job 7:17-18).

We krijgen te maken met beproevingen en moeilijkheden zodat God kan weten hoe toegewijd wij zijn aan Zijn weg van leven. Hij moet erachter komen of ons karakter moeilijkheden en beproevingen zal doorstaan. Slechts dan kan Hij ons de krachten die horen bij eeuwig leven toevertrouwen. Het doel van dit leven is niet slechts voor het opbouwen van karakter; het is voor het testen van dat karakter.

Waarom testte God het oude Israël?

“Gedenk dan heel de weg, waarop de Here, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde te weten, wat er in uw hart was: of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden” (Deut. 8:2, vergelijk verzen 15-16).

Test God zelfs het geloof van de rechtvaardigen?

“Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus” (1 Petr. 1:6-7).

Zelfs de rechtvaardigen worden beproefd om te laten zien hoe trouw zij blijven in hun toewijding aan God (Ps. 11:5). Wanneer wij te maken krijgen met moeilijke beslissingen kan God zien hoe toegewijd wij zijn aan Hem. Slechts wanneer wij Hem gehoorzamen in moeilijke tijden is de diepte van ons karakter pas volledig duidelijk. Paulus zegt ons dat wij moeten “roemen (ook) in verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop” (Rom.5:3-4, vergelijk Openb. 2:10).

Zal God toestaan dat wij beproefd worden boven ons vermogen?

“Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt” (1 Kor. 10:13).


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.