Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 4
Waarom laat God lijden toe?
¬ Inleiding.
¬ Keuzevrijheid of lijdens-vrijheid?
¬ Gods Soevereiniteit
¬ Waarom lijden?
¬ Het Belang Van Goddelijk Karakter
¬ Het Diepgaande Voorbeeld van Lijden van Jezus Christus
¬ Waarom moeten christenen lijden?
¬ Onnodig Lijden Vermijden
¬ Hulp voor degenen die lijden
¬ Tijd en Toeval
¬ God is altijd eerlijk
¬ Hoe ziet God lijden?
¬ Satans rol in het veroorzaken van lijden
¬ Oorzaak en gevolg: een vaak vergeten principe
¬ Leren van het lijden van Job
¬ Historisch inzicht in menselijk lijden.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 4 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Is Life Fair?
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
Gods plan volgens zijn Heilige Feestdagen
 

Leren van ht lijden van Job

Het lijden van een man genaamd Job verklaart veel over het feit dat karakter in Gods ogen veel belangrijker is dan het onbehagen en de pijn die we in dit leven ondervinden. Job was een buitengewoon rechtvaardig mens. Hij vermeed behoedzaam allerlei overtredingen van Gods wetten. Hij gedroeg zich zonder blaam. Toch kende ook hij, net als wij allen, zwakheden (Mark. 14:38). Hij was niet perfect.

God besloot om toe te staan dat Jobs karakter getest werd om te zien of zijn toewijding aan Hem alle tegenslag zou kunnen doorstaan. Het verslag van Job is in de Geschriften opgetekend om rechtvaardigen te helpen, wanneer zij door ontmoedigende en traumatische ervaringen gaan, om te leren God geduldig te vertrouwen terwijl ze de oplossing van hun problemen verwachten.
God haalde het rechtvaardig karakter van Job aan tegenover Satan (Job 1:8).

Satan antwoordde, “...Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit – of hij (Job) U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen!” (Job 1: 9-11).

Latere gebeurtenissen bewezen dat Satan ongelijk had. Zo zwak was Jobs karakter niet.

God gaf Satan toestemming om alle bezittingen en familie van Job af te nemen en hem te plagen met ondraaglijke zweren (Job 1:12-19). Eerst accepteerde Job zijn toestand, door te zeggen,

“De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd” (Job 1:21).
|
Later, “toen nu de drie vrienden van Job hoorden van al het leed dat hem getroffen had, kwam ieder van hen ... om hem te gaan beklagen en te troosten” (Job 2:11).

Na een week lang hem te hebben beklaagd, begonnen ze te discussiëren over zijn rampspoed en zijn lijden. Job somde zijn klachten op om de onbillijkheden van het leven te laten zien. Later was God het met hem eens. Niet alles in dit leven is eerlijk en billijk.

Jobs drie vrienden echter waren ervan overtuigd dat God Job voor een of andere geheime zonde strafte, iets dat Job voor iedereen kon verbergen, behalve voor God.
Job ontkende in alle toonaarden dat dat het geval was, en hij had gelijk. God bevestigde dit later ook.

Toch begon Job geleidelijk aan gedurende deze beproeving van verlies en lijden het God kwalijk te nemen. Dit overkomt mensen vaak temidden van onverklaarbare rampspoed.

Vele hoofdstukken zijn gewijd aan het onjuiste redeneren en beschuldigen door Jobs drie vrienden en Jobs ontkenningen. Uiteindelijk nam een van Jobs jongere vrienden, Elihu, het woord. Hij erkende dat Jobs perspectief onjuist en verdraaid was. Job raakte ervan overtuigd dat zijn lijden geen enkel doel diende. Hij besloot dat God hem simpelweg niet eerlijk behandelde.

Elihu realiseerde zich dat Job zo geobsedeerd was door zijn eigen onschuld (Job 33:8-9) dat hij de fout bij God neerlegde in plaats van te zoeken naar lessen die hij van deze beproevingen zou kunnen leren.
Elihu antwoordde op Jobs klagen:

“Houdt gij dat voor recht, en noemt gij dat: mijn gerechtigheid tegenover God” (Job 35:2).


In plaats van zijn tegenspoed te zien als een mogelijkheid om geduld te leren en God toe te staan om hem te kneden, nam Job het Zijn Schepper meer en meer kwalijk. Hij sloot zich af voor de mogelijkheid om iets waardevols te kunnen leren van zijn lijden.
Jobs voornaamste tegenwerping was dat God hem geen antwoord gaf, dat Hij zijn rechtvaardigheid niet op de juiste waarde schatte.

God daagde Job uit door hem voor te stellen te proberen een zeedier te temmen, een geweldig groot beest dat
“een schepsel zonder vrees” is (Job 41:23-24): “Kunt gij de krokodil met een vishaak optrekken, met een touw zijn tong neerdrukken? Kunt gij een bieze door zijn neus halen, met een haak zijn kaak doorboren? Zal hij veel smeekbeden tot u richten, vriendelijke woorden tot u spreken?” (Job 40: 20-22).

Uiteindelijk zag Job in dat de basis van zijn probleem het gebrek aan inzicht en overmatig vertrouwen in zijn eigen gerechtigheid was. Toen veranderde zijn mening over Gods rechtvaardigheid. Hij zag dat zijn kritische houding tegenover God verkeerd was:

“Ik verkondigde, zonder inzicht, dingen, mij te wonderbaar en die ik niet begreep… Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as.” (Job 42: 3-6).

Jobs ervaring is in alle detail opgeschreven zodat wij kunnen leren van het hebben van een te hoge dunk van onszelf.

“Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val. Het is beter nederig van geest te zijn met de armen, dan de buit te delen met de hovaardigen” (Spr. 16:18-19).

Jobs ervaringen kunnen ons uitleggen waarom rechtvaardige mensen soms door ontmoedigende en traumatische tijden gaan en verleid worden om het God kwalijk te nemen dat Hij niet duidelijk en snel hen te hulp komt. Wij kunnen, net als Job, tekort schieten in het begrip dat God veel meer ziet dan wij zien.

Hoe zwaar een beproeving ook is, we mogen nooit ervan uitgaan dat God niet luistert of er niet om geeft. Hij ziet de lessen die wij moeten leren, die buiten ons huidige begrip liggen. We moeten ons het buitengewone advies herinneren van Koning David:

“Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here” (Ps. 27:14).


We moeten leren van Jobs ervaring om geduldig respect voor en vertrouwen in God te blijven hebben, zelfs temidden van ons lijden (Jak. 5:10-11).


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.