Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 4
Waarom laat God lijden toe?
¬ Inleiding.
¬ Keuzevrijheid of lijdens-vrijheid?
¬ Gods Soevereiniteit
¬ Waarom lijden?
¬ Het Belang Van Goddelijk Karakter
¬ Het Diepgaande Voorbeeld van Lijden van Jezus Christus
¬ Waarom moeten christenen lijden?
¬ Onnodig Lijden Vermijden
¬ Hulp voor degenen die lijden
¬ Tijd en Toeval
¬ God is altijd eerlijk
¬ Hoe ziet God lijden?
¬ Satans rol in het veroorzaken van lijden
¬ Oorzaak en gevolg: een vaak vergeten principe
¬ Leren van het lijden van Job
¬ Historisch inzicht in menselijk lijden.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 4 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Is Life Fair?
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
Gods plan volgens zijn Heilige Feestdagen
 

Onnodig lijden vermijden.

Aangezien zonde de grootste veroorzaker is van lijden, kan veel onnodig lijden worden vermeden door getrouw God te gehoorzamen, door Zijn geboden te onderhouden naar de letter en naar de geest.

Het vermijden van lijden kan ook inhouden het volgen van nuchtere principes van mentale, emotionele en fysieke gezondheid. Zulke principes zijn gebaseerd op de Tien Geboden en kunnen door de gehele Bijbel heen gevonden worden.

Waarschuwt de Bijbel ons om geen lijden over ons te brengen door te zondigen?

“Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als bemoeial” (1 Petr. 4:15).

Wat gebeurt er met degenen die dit advies negeren?

“Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des Heren niet hebben verkozen, mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen.

Want de afkerigheid der onverstandigen zal hen doden, de zorgeloosheid der dwazen zal hen te gronde richten” (Spr. 1:29-32).

We lezen over vele voorbeelden van lijden dat we over onszelf kunnen brengen simpelweg door de basiswijsheid in Gods Woord te negeren. Bijvoorbeeld: “Een doldriftige moet boeten, want als gij hem helpen wilt, maakt gij het erger” (Spr. 19:19). En: “Luiheid doet in diepe slaap vallen en de trage moet honger lijden” (vers 15).

Financiële problemen zijn meestal het resultaat van het wettelijk instaan voor de schulden van een ander: “Slecht vergaat het hem die borg is voor een vreemde, maar wie de handslag vermijdt, gaat veilig” (Spr. 11:15).

Ongelukken en onvoorzichtigheid dragen sterk bij aan het lijden van mensen. Sommige beroepen en activiteiten zijn onvermijdelijk gevaarlijker dan andere. “Wie stenen losbreekt, wordt erdoor gewond; wie hout klooft, loopt daardoor gevaar” (Pred. 10:9).

Ziekte is natuurlijk een andere belangrijke oorzaak van lijden. De redenen van ziektes zijn te veel om op te noemen. Toch had God de oude Israëlieten beloofd, dat indien zij ijverig Zijn instructies, die wetten op het gebied van dieet, hygiene en landbouw omvatten, zouden opvolgen, Hij hun niet zou treffen met de ziektes welke Hij had gebracht over de Egyptenaren (Ex. 15:26). Hij waarschuwde hen echter, dat het negeren van Zijn leiding zou resulteren in ziekte (Deut. 28:58-61). Het onder controle krijgen van een ziekte kan dus liggen aan het feit of we al dan niet luisteren naar Gods advies en het opvolgen daarvan.

Door zulke simpele principes te volgen uit voorzorg, voorzichtigheid, een goede eetwijze en goede hygiene, kunnen we individueel een belangrijk deel van het lijden dat ontstaat door ziektes terugdringen. Maar er zullen hele gemeenschappen – zelfs naties – voor nodig zijn om samen te werken aan het schoonmaken van onze omgeving en het herstellen van basisprincipes van landbouw, luchtkwaliteit, voedselverwerking en andere aan gezondheid gerelateerde behoeften om de mensheid te brengen tot het niveau van een uitstekende gezondheid. Veel van deze belangrijke stappen zullen moeten wachten tot Christus de aarde zal regeren in Zijn Koninkrijk.

Langdurige en obsessieve schuldgevoelens zijn vaak een belangrijk, maar te voorkomen, oorzaak van emotionele foltering. Sommige schuldgevoelens zijn natuurlijk en juist. Maar schuldgevoelens dienen altijd te leiden tot bekering, hetgeen de remedie is (2 Kor. 7:10). God is genadig. De oplossing is in een berouwvolle houding naar God te gaan voor de genade en vergeving die Hij belooft.

We lezen dat zelfs “de rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer op, maar de goddelozen struikelen in de rampspoed” (Spr. 24:16). We dienen Gods genade regelmatig en vaak te zoeken. Zoals God ons beloofd heeft, “al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol…” (Jes. 1:18-19).

Deze voorbeelden gaan alleen tot de oppervlakte van het onnodig en te voorkomen lijden dat we over onszelf kunnen brengen. Ze laten ook zien waarom we een gebalanceerd begrip dienen te hebben van de oorzaken van lijden. Veel menselijk lijden zou eenvoudigweg vermeden kunnen worden door de juiste kennis, het juiste begrip, wijsheid en gehoorzaamheid.

Waar kunnen we praktische instructies vinden om onnodig lijden te vermijden?

“De spreuken van Salomo …: om wijsheid en tucht te verkrijgen, om verstandige woorden te verstaan, om de tucht aan te nemen, die verstandig maakt, gerechtigheid en recht en rechtschapenheid; om de onverstandigen schranderheid, de jongeling kennis en bedachtzaamheid te geven” (Spr. 1:1-5).

We moeten het boek Spreuken niet verwaarlozen wanneer we praktische hulp zoeken in het begrijpen van principes die nuchter denken en leven omvatten. Het kan ons helpen bij het verbeteren van onze menselijk relaties en ons christelijke leven. Veel van ons lijden en ongelukkig zijn komt van het niet juist omgaan met de dagelijkse moeilijkheden die we met elkaar hebben. Vaak hebben we een gebrek aan diplomatie. We hebben Gods wijsheid nodig bij het omgaan met onze medemensen.

Hoewel we veel lijden over onszelf brengen, heeft God het liefste dat we het tegenovergestelde beleven. Geloven dat God een of ander pervers plezier zou beleven aan het lijden van mensen is compleet niets begrijpen van Zijn karakter. Hij schept geen behagen in de dood van de goddeloze (Ez. 33:11). Vaak stelt Hij straf uit in de hoop op bekering (2 Petr. 3:9). Hij wil dat de gehele menselijke familie behoud verkrijgt in Zijn Koninkrijk (1 Tim. 2:4). Hij geeft er niet de voorkeur aan dat wij lijden.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.