Welkom bij de Multiple Choice Bijbelstudie Cursus vragen van United Church of God Holland.
Deze test van Les 4 bestaat uit 23 meerkeuze vragen.
Vul uw antwoorden in en sluit af door op de uitslagknop aan het eind te klikken.
Veel succes!

1. Volgens sommige Europese theologen, is het grootste bezwaar te geloven in God
a)De zogenaamde onmogelijkheid God's bestaan te bewijzen
b)De vermeende claims dat de Bijbel is niet God's woord
c)De evolutietheorie
d)De hoeveelheid leed en pijn voor zoveel mensen in deze wereld

2. Ongehoorzaam zijn aan Gods woord door verkeerde keuzes te maken
a)brengt leed en pijn
b)brengt automatisch genade en vergeving
c)frustreert Gods intenties voor de mens
d)geen van bovenstaande

3. Uiteindelijk, is de soevereiniteit in het universum in de handen van
a)Engelen
b)God
c)De Drie-eenheid
d)De Opgestane Verheerlijkte Heiligen

4. Welke cruciale beslissing bracht het eerste menselijke leed in de wereld
a)Het eten van de verboden vrucht door Adam en Eva
b)Kain vermoordt zijn broer Abel
c)Kain verlaat de aanwezigheid van God
d)Het verdrijven van Adam en Eva uit de Hof van Eden

5. Satans capaciteit om menselijk leed te veroorzaken is
a)ongelimiteerd,omdat hij de onzichtbare regeerder is van de wereld
b)beperkt tot religieuze mensen
c)gelimiteerd door Gods soevereiniteit
d)al het bovenstaande

6. Lijden door ware Christenen
a)bouwt goddelijk karakter
b) is zonder rijm of reden
c) is geen onderdeel van Gods plan
d) is strict een toevalligheid

7. Jezus Christus moest lijden
a)vanwege onze zonden
b)omdat hij hierdoor zou leren
c)om Christenen bij te staan in hun lijden
d)al het bovenstaande voldoet

8. Toen de apostel Paulus geroepen werd tot het Christendom, was hij verzekerd van:
a)veel leed ter wille van Christus
b)zachte en aangename zeilreisjes
c)vrijheid van de beperkingen van Gods wet
d)al het bovenstaande voldoet

9. Een Christen zou
a)willekeurig elk leed verwelkomen zonder twijfel
b)onnodig leed moeten vermijden
c)elk willekeurig leed moeten vermijden
d)andere Christenen aanmoedigen leed over henzelf te laten komen

10. Leed kan in de meeste gevallen teruggevoerd worden tot dit simpel principe
a)willekeur en toeval
b)Gods afwezigheid
c)oorzaak en gevolg
d)dwaling van de engelen

11. En van de redenen waarom Christus naar deze aarde kwam, is
a)de mens te ontheffen van leed (Lukas 4:18-19)
b)genade brengen aan ieder gelovend of niet gelovend mens
c)Het ontdoen van de last van Gods wet
d)Het oude testament vervangen

12. Goddelijke fysieke en emotionele heling
a)was alleen voor de eerste eeuw Christenen
b)vond nooit plaats in Oud-Testamentische tijden
c)is niet noodzakelijk vandaag de dag vanwege de progressieve medische wetenschap
d)is zeker ook nog mogelijk voor Christenen vandaag de dag

13. Het algemene principe van tijd en toeval
a)is alleen van toepassing op voorgaande generaties
b)is van toepassing op de hele mensheid (pred. 9:11)
c)is beperkt tot enkele continenten
d)is niet in de Bijbel genoemd

14. Een groot bijbels voorbeeld van geduldig lijden was gegeven door
a)Koning Saul
b)Balaam de profeet
c)Job
d)Koning Ahab

15. En manier om lijden proberen te voorkomen is
a)Gods wet te gehoorzamen
b)de kantjes ervan af lopen voor zover de menselijke wet betreft
c)zorgen dat je niet wordt gepakt
d)een ascetisch leven te leven

16. Rechtschapen lijden door ware Christenen
a)heeft geen permanente waarde
b)zal eindigen met behoud in Gods Koninkrijk
c)zal altijd gewaardeerd worden door vriend en vijand
d)heeft een -terechte- superieure houding ten opzichte van anderen tot gevolg

17. De val van de toren Siloam
a)was geen ongeval
b)verschaft een objectieve les in bekering
c)bewijst dat de slachtoffers de ergste zondaars waren
d)heeft geen enkel belang

18. Vanuit bijbelse termen gesproken, menselijk lijden duidt erop dat
a)God niet eerlijk is
b)wij de slachtoffers zijn van een kwaadaardig universum
c)God een groter doel voor ogen heeft voor de mensheid
d)Wij allen het product zijn van evolutie

19. Lijden ten koste van anderen
a)test ons terwille zijn om Christus te volgen in Zijn lijden (1 Petrus 2:20-21; 4:17-18)
b)bewijst dat deze andere de ergste zondaars zijn
c)geeft ons bevoegdheid wraak te nemen
d)is alleen acceptabel wanneer niet-Christenen de veroorzakers zijn

20. Welk belangrijk karaktertrek wordt voor de rechtvaardigen versterkt bij lijden
a)Het pad van de minste weerstand te volgen
b)volharding
c)blind volgen wat onze leiders doen
d)al het bovenstaande

21. God verandert onze harten door
a)ons overmatig te zegenen
b)vloeken over ons te laten komen
c)Bijbelstudie
d)Zijn Heilige Geest in ons

22. In tijden van lijden dienen wij:
a)niet thuis te geven
b)God de schuld te geven
c)volledig God te vertrouwen
d)stop God te gehoorzamen

23. Wat was Jobs probleem?
a)Overmatig vertrouwen in zijn eigen rechtvaardigheid
b)Job was niet gewillig om te leren van zijn fouten
c)vanwege zijn gebrek in inzicht, vertrouwde hij niet geheel in God
d)Al het bovenstaande voldoet