Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 4
Waarom laat God lijden toe?
¬ Inleiding.
¬ Keuzevrijheid of lijdens-vrijheid?
¬ Gods Soevereiniteit
¬ Waarom lijden?
¬ Het Belang Van Goddelijk Karakter
¬ Het Diepgaande Voorbeeld van Lijden van Jezus Christus
¬ Waarom moeten christenen lijden?
¬ Onnodig Lijden Vermijden
¬ Hulp voor degenen die lijden
¬ Tijd en Toeval
¬ God is altijd eerlijk
¬ Hoe ziet God lijden?
¬ Satans rol in het veroorzaken van lijden
¬ Oorzaak en gevolg: een vaak vergeten principe
¬ Leren van het lijden van Job
¬ Historisch inzicht in menselijk lijden.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 4 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Is Life Fair?
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
Gods plan volgens zijn Heilige Feestdagen
 

Satans rol in het veroorzaken van lijden

Satan is een belangrijke oorzaak van het lijden van mensen. De Bijbel verhaalt over “de oude slang, dat is de duivel en de satan” (Openb. 20:2), die regeert over de mensheid als de “overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid” (Ef. 2:2).

Als “de god dezer eeuw” (2 Kor. 4:4), is Satan de aanstichter van veel van de ellende van de mensheid.

Petrus waarschuwt Christenen dat hun “tegenpartij de duivel rond gaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden” (1 Petr. 5:8). Jezus zegt ons in de parabel van de zaaier en het zaad dat op het moment dat velen het Woord van God uitgelegd horen, “komt terstond de satan en neemt het woord, dat in hen gezaaid is, weg” (Marc. 4:15).

De apostel Paulus vroeg aan Timothéüs om de “dwarsdrijvers” te onderwijzen en te vermanen zodat zij zich zouden “wenden tot de wil van Hem, (losgekomen) uit de strik des duivels, die hen gevangen hield” (2 Tim. 2:25-26).

Jezus zond Paulus tot de heidenen “om hun de ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God” (Hand. 26:18).

Uit deze passages kunnen we zien dat satan een enorme en doordringende kracht uitoefent over de mensheid. Hoe groot is deze invloed? De Bijbel vertelt ons dat “de hele wereld in de boze ligt” (1 Joh. 5:19).
Kort voor de terugkeer van Jezus Christus zullen satan en zijn demonen aanzetten tot een tijd van verdrukking die nog verschrikkelijker zal blijken te zijn dan welke tragedie ook die de mensheid ooit heeft meegemaakt (Matt. 24:21-22). Het lijden dat het teweeg brengt is onvoorstelbaar.

Op dat moment zal satan de mensheid misleiden door “de wetteloze” wiens invloed zal zijn “naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid …” (2 Thes. 2:9-10).

Satans invloed is de oorzaak van veel van de verdeeldheid en vijandigheid tussen naties, rassen, religies en individuen. De Bijbel noemt hem “de verzoeker” (Matt. 4:3, 1 Thes. 3:5). Hij slaat munt uit onze zwakheden door ons te verleiden en te verlokken tot zonde en conflict met elkaar (1 Kor. 7:5). Met behulp hiervan zet hij mensen aan tot houdingen en gedragingen die conflicten, ongelukken, verdriet en dood teweeg brengen.

God stelt echter limieten aan satans macht over en invloed op de mens (Job 1:12, 2:6).
God staat satan niet toe om Zijn meesterlijk plan van behoud voor de gehele mensheid te verijdelen. God zal nooit afstand doen van Zijn ultieme controle over de mensheid.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.