Bible Study Course Lesson 4: Waarom laat God lijden toe?
Bijbelstudie Cursus
Les 4
Waarom laat God lijden toe?
¬ Inleiding.
¬ Keuzevrijheid of lijdens-vrijheid?
¬ Gods Soevereiniteit
¬ Waarom lijden?
¬ Het Belang Van Goddelijk Karakter
¬ Het Diepgaande Voorbeeld van Lijden van Jezus Christus
¬ Waarom moeten christenen lijden?
¬ Onnodig Lijden Vermijden
¬ Hulp voor degenen die lijden
¬ Tijd en Toeval
¬ God is altijd eerlijk
¬ Hoe ziet God lijden?
¬ Satans rol in het veroorzaken van lijden
¬ Oorzaak en gevolg: een vaak vergeten principe
¬ Leren van het lijden van Job
¬ Historisch inzicht in menselijk lijden.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 4 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Is Life Fair?
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
Gods plan volgens zijn Heilige Feestdagen
 

Gods Souvereiniteit.

Alleen de Heilige Geschriften onthullen de ware en eeuwige oplossingen voor het lijden van mensen. We dienen naar Gods Woord te kijken om onze problemen op te lossen.

Wie is volgens de Bijbel de allerhoogste leider over de volkeren?

“Here, God onzer vaderen, zijt Gij niet God in de hemel, heerst Gij niet over al de koninkrijken der volken? In uw hand is kracht en sterkte, niemand kan standhouden tegen U” (2 Kron. 20:6).

Hoe vergelijkt de Bijbel Gods kracht met die van de volkeren?

“Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal; … zij worden door Hem beschouwd als nietig en ijdel” (Jes. 40: 15-17, vergelijk verzen 22-23).

Onthult de Bijbel op welke wijze God de leiders van de naties bewerkt om Zijn wil uit te kunnen dragen?

“In het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, wekte de Here, opdat het woord des Heren, door Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzië, op, om door zijn gehele koninkrijk, ook in geschrifte, deze oproep te doen uitgaan: Zo zegt Kores, de koning van Perzië: alle koninkrijken der aarde heeft de Here, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda” (Ezra 1:1-2; vergelijk 2 Kron. 36:22).

God onthulde aan de profeet Jeremia dat na 70 jaar in Babylonisch gevangenschap aan enkelen van de Joden toegestaan zou worden om terug te keren naar hun vaderland. Zij zouden de stad Jeruzalem en de tempel herbouwen. Om deze profetie in vervulling te laten gaan beïnvloedde en had Hij wellicht de controle over enkele van de gedachten en beslissingen van Kores, de koning van Perzië. Hij “wekte de geest van Kores op” opdat de koning een edict zou uitvaardigen waarin het toegestaan zou worden om Jeruzalem en de tempel te herbouwen.

Kan God het hoofd van een natie naar Zijn wil beïnvloeden?

“Het hart van de koning is in de hand des Heren als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt” (Spr. 21:1).

We zien dat de reden dat God het menselijk lijden en de ellende op de aarde nog niet gestopt heeft niet is omdat het Hem ontbreekt aan controle over wat menselijke wezens doen. Hij heeft zelfs controle over degenen op de hoogste regeringsniveaus. Wat we zien is dat God ervoor heeft gekozen om deze controle uiterst zelden te gebruiken.
God heeft een plan, een geweldig doel wat Hij aan het uitwerken is. Voor dat grote plan is het nodig dat Hij mensen toestaat om vrije wil uit te oefenen. We hebben de optie om keuzes te maken die tegen Zijn wet in gaan. God staat mensen toe keuzes te maken die tegengesteld zijn aan Zijn perfecte wil – om Zijn geweldige doel te kunnen voleindigen.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.