Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 4
Waarom laat God lijden toe?
¬ Inleiding.
¬ Keuzevrijheid of lijdens-vrijheid?
¬ Gods Soevereiniteit
¬ Waarom lijden?
¬ Het Belang Van Goddelijk Karakter
¬ Het Diepgaande Voorbeeld van Lijden van Jezus Christus
¬ Waarom moeten christenen lijden?
¬ Onnodig Lijden Vermijden
¬ Hulp voor degenen die lijden
¬ Tijd en Toeval
¬ God is altijd eerlijk
¬ Hoe ziet God lijden?
¬ Satans rol in het veroorzaken van lijden
¬ Oorzaak en gevolg: een vaak vergeten principe
¬ Leren van het lijden van Job
¬ Historisch inzicht in menselijk lijden.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 4 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Is Life Fair?
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
Gods plan volgens zijn Heilige Feestdagen
 

Tijd en Toeval

De Bijbel maakt melding van een ander aspect van menselijk lijden, genaamd “tijd en toeval” in Prediker 9:11. Veel goede en slechte dingen overkomen mensen ongeacht of zij goed of slecht zijn. Zoals Jezus het uitlegde, God laat het regenen op zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen (Matt. 5:45).

Wat was het perspectief van Jezus Christus op een tragisch ongeval in Jeruzalem?

“Of meent gij, dat die achttien, op wie de toren bij Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen, die in Jeruzalem wonen? Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen” (Luk. 13:4-5).

Jezus erkende het principe dat koning Salomo zo’n 1000 jaar tevoren had opgeschreven: “Wederom zag ik onder de zon, dat niet de snelsten de wedlooop winnen, noch de sterksten de strijd, noch ook de wijzen het brood, noch ook de schranderen de rijkdom, noch ook de verstandigen de gunst, want tijd en toeval treffen hen allen” (Pred. 9:11).

Jezus merkte op dat het incident bij Siloam niet een of andere goddelijke straf tegen de slachtoffers was vanwege hun zonden. Hoewel andere factoren zoals onjuiste constructie en onderhouds-procedures een onderdeel van het gehele plaatje zullen zijn geweest, was het uitsluitend tijd en toeval voor wat de dodelijke slachtoffers bij Siloam betreft. Omdat ze op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats waren, stierven ze.

Christus spoorde echter degenen die aan de calamiteit waren ontsnapt aan om zich te bekeren van hun zonden en, bijgevolg, te beginnen te leven in harmonie met Gods plan en doel.

Zulke tragedies dienen krachtige aansporingen te zijn om nu actie te ondernemen om ons geestelijke huis op orde te maken. Waarom zouden we onze verlossing afzeggen? Waarom talmen als het op onze bekering aankomt? Waarom niet nu actie ondernemen? Daarop legt Jezus Christus de nadruk met Zijn commentaar.

Welke les trok Jezus uit de dood van anderen in een ander tragisch ongeluk?

“Terzelfder tijd kwamen enigen tot Hem met het bericht over de Galileeërs, wier bloed Pilatus met hun offers vermengd had. En Hij antwoordde en zeide tot hen: Meent gij, dat deze Galileeërs groter zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat zij dit lot hebben ondergaan? Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen” (Luk. 13:1-3).

In dit incident hebben de Romeinse autoriteiten klaarblijkelijk een aantal Galileeërs gedood die naar Jeruzalem gekomen waren om daar offers te brengen. Jezus merkte op dat deze mannen een verschrikkelijke dood stierven, niet omdat zij uitzonderlijke zondaars waren, maar omdat zij verwikkeld waren in omvangrijkere gebeurtenissen. In een gewelddadige situatie worden onschuldige mensen soms verwond en gedood. Het kan iedereen overkomen – tenzij God op dat moment die persoon bovennatuurlijke bescherming verleent.

We zouden acht moeten slaan op het advies van Jakobus: “Welaan dan, gij, die zegt: Vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad, wij zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken; gij, die niet (eens) weet, hoe morgen uw leven zijn zal! Want gij zijt een damp, die voor korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt; in plaats van te zeggen: Indien de Here wil, zullen wij leven en dit of dat doen” (Jak. 4:13-15).

Het is Gods plan en bedoeling dat Hij alle slachtoffers van fatale ongelukken en andere tragedies weer ten leven zal opwekken. Degenen die door zulke situaties om het leven komen, zijn niet voor eeuwig verloren voor God of voor hun geliefden. Jezus Christus Zelf beloofde een toekomstige opstanding, wanneer “allen, die in de graven zijn, naar Zijn stem zullen horen” (Joh. 5:28-29). Ons gratis boekje "Gods Plan volgens Zijn Heilige Dagen: De belofte van hoop voor de gehele Mensheid" legt deze opstanding volledig uit met al de belangrijke bijbelse details.

Toch hebben wij mensen nog altijd te maken met lijden en zelfs sterven in het hier en nu. Zie “Stappen in het omgaan met verdriet”, het laatste hoofdstuk in ons gratis boekje "What happens after Death?" Een exemplaar wordt u gratis toegestuurd op uw verzoek.

Welk fundamenteel bijbels principe kan ons een juist perspectief geven wanneer ons onverklaarbaar lijden onverkomt?

“De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd…” (Deut. 29:29).

God onthult simpelweg niet een reden voor alles dat ons overkomt. Daarom kan ook geen enkel mens een juist antwoord geven voor elke ongelukkige omstandigheid. God zal sommige dingen aan deze kant van Zijn komend Koninkrijk niet onthullen.
Wij worden echter altijd, hoe onze omstandigheden ook zijn, verantwoordelijk gehouden voor het gehoorzamen van onze Schepper en het in harmonie blijven met Zijn plan en doelstelling. Het overige moeten we aan God overlaten, terwijl we geduldig op Hem vertrouwen in het geloof dat “God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn” (Rom. 8:28).

Zoals in eerdere lessen van deze cursus al behandeld is, is de oorzaak van ons bestaan duidelijk. Dat betekent echter niet dat we alles begrijpen omtrent hoe God Zijn plan met ons zal volmaken. Ons wacht volledige kennis en begrip ten tijde van de opstanding. Elk onderwijs dat tegen onze roeping en de ware bijbelse kennis die die roeping ondersteunt in gaat, is absoluut onjuist. We moeten ervoor oppassen dat we onszelf niet door onverklaarbaar lijden toestaan om bitter te worden en ons geloof in God te verliezen.

Mogelijk heeft u of een van degenen die u liefheeft verschrikkelijk en onrechtvaardig geleden door toedoen van anderen. Dit lijkt de meesten van ons op bepaalde tijden te overkomen. Onszelf toestaan om bitter te worden, zodat we wraak beginnen te zoeken is niet het juiste christelijke antwoord. “ ‘Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden’, spreekt de Here” (Rom.12:19). God zal de dingen herstellen op Zijn manier en tijd.

Bedenk altijd dat wij slechts een gedeelte van de kennis hebben. Volledig begrip zullen wij later pas krijgen. De apostel Paulus begreep dit principe en vertelt ons: “Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben” (1 Kor. 13:12).


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.